Category : Quân Sự

Dị Năng Đô Thị Ngôn Tình Nữ Cường Quân Sự Trọng Sinh Xuyên Không

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Phúc Hắc Thiếu Tướng, Thiếu Dạy Dỗ

thuydemons

 Cố Tây Dạ
FULL CV

Thượng một đời, nàng là quân doanh nữ vương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại