Huyền Huyễn Xuyên Không

Cửu Diễm Chí Tôn

Xuyên việt Dị Thế, mang theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bắt đầu rồi cường giả hành trình!

Tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đốt chân nguyên, phá thực tinh, tiêu lĩnh vực, diệt pháp tắc!

Mà lại xem thiếu niên Hàn Phong, như thế nào Dị Thế các đại thiên tài chính giữa một bước lên trời, đạp phá Thương Khung, thành tựu chí tôn vị!

Converter: Boss

Nguồn: Truyện CV


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ái Cật Bạch Thái
 •  Chương: /2609
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0001.mp3 2018-10-28 04:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0002.mp3 2018-10-28 04:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0003.mp3 2018-10-28 04:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0004.mp3 2018-10-28 04:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0005.mp3 2018-10-28 04:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0006.mp3 2018-10-28 04:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0007.mp3 2018-10-28 04:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0008.mp3 2018-10-28 04:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0009.mp3 2018-10-28 04:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0010.mp3 2018-10-28 04:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0011.mp3 2018-10-28 04:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0012.mp3 2018-10-28 04:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0013.mp3 2018-10-28 04:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0014.mp3 2018-10-28 04:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0015.mp3 2018-10-28 04:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0016.mp3 2018-10-28 04:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0017.mp3 2018-10-28 04:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0018.mp3 2018-10-28 04:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0019.mp3 2018-10-28 04:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0020.mp3 2018-10-28 04:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0021.mp3 2018-10-28 04:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0022.mp3 2018-10-28 04:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0023.mp3 2018-10-28 04:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0024.mp3 2018-10-28 04:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0025.mp3 2018-10-28 04:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0026.mp3 2018-10-28 04:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0027.mp3 2018-10-28 04:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0028.mp3 2018-10-28 04:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0029.mp3 2018-10-28 04:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0030.mp3 2018-10-28 04:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0031.mp3 2018-10-28 04:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0032.mp3 2018-10-28 04:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0033.mp3 2018-10-28 04:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0034.mp3 2018-10-28 04:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0035.mp3 2018-10-28 04:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0036.mp3 2018-10-28 04:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0037.mp3 2018-10-28 04:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0038.mp3 2018-10-28 04:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0039.mp3 2018-10-28 04:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0040.mp3 2018-10-28 04:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0041.mp3 2018-10-28 04:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0042.mp3 2018-10-28 04:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0043.mp3 2018-10-28 04:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0044.mp3 2018-10-28 04:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0045.mp3 2018-10-28 04:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0046.mp3 2018-10-28 04:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0047.mp3 2018-10-28 04:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0048.mp3 2018-10-28 04:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0049.mp3 2018-10-28 04:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0050.mp3 2018-10-28 04:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0051.mp3 2018-10-28 04:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0052.mp3 2018-10-28 04:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0053.mp3 2018-10-28 04:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0054.mp3 2018-10-28 04:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0055.mp3 2018-10-28 04:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0056.mp3 2018-10-28 04:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0057.mp3 2018-10-28 04:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0058.mp3 2018-10-28 04:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0059.mp3 2018-10-28 04:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0060.mp3 2018-10-28 04:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0061.mp3 2018-10-28 04:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0062.mp3 2018-10-28 04:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0063.mp3 2018-10-28 04:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0064.mp3 2018-10-28 04:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0065.mp3 2018-10-28 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0066.mp3 2018-10-28 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0067.mp3 2018-10-28 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0068.mp3 2018-10-28 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0069.mp3 2018-10-28 04:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0070.mp3 2018-10-28 04:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0071.mp3 2018-10-28 04:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0072.mp3 2018-10-28 04:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0073.mp3 2018-10-28 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0074.mp3 2018-10-28 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0075.mp3 2018-10-28 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0076.mp3 2018-10-28 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0077.mp3 2018-10-28 04:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0078.mp3 2018-10-28 04:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0079.mp3 2018-10-28 04:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0080.mp3 2018-10-28 04:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0081.mp3 2018-10-28 04:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0082.mp3 2018-10-28 04:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0083.mp3 2018-10-28 04:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0084.mp3 2018-10-28 04:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0085.mp3 2018-10-28 04:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0086.mp3 2018-10-28 04:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0087.mp3 2018-10-28 04:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0088.mp3 2018-10-28 04:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0089.mp3 2018-10-28 04:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0090.mp3 2018-10-28 04:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0091.mp3 2018-10-28 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0092.mp3 2018-10-28 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0093.mp3 2018-10-28 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0094.mp3 2018-10-28 04:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0095.mp3 2018-10-28 04:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0096.mp3 2018-10-28 04:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0097.mp3 2018-10-28 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0098.mp3 2018-10-28 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0099.mp3 2018-10-28 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0100.mp3 2018-10-28 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0101.mp3 2018-10-28 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0102.mp3 2018-10-28 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0103.mp3 2018-10-28 05:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0104.mp3 2018-10-28 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0105.mp3 2018-10-28 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0106.mp3 2018-10-28 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0107.mp3 2018-10-28 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0108.mp3 2018-10-28 05:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0109.mp3 2018-10-28 05:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0110.mp3 2018-10-28 05:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0111.mp3 2018-10-28 05:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0112.mp3 2018-10-28 05:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0113.mp3 2018-10-28 05:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0114.mp3 2018-10-28 05:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0115.mp3 2018-10-28 05:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0116.mp3 2018-10-28 05:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0117.mp3 2018-10-28 05:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0118.mp3 2018-10-28 05:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0119.mp3 2018-10-28 05:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0120.mp3 2018-10-28 05:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0121.mp3 2018-10-28 05:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0122.mp3 2018-10-28 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0123.mp3 2018-10-28 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0124.mp3 2018-10-28 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0125.mp3 2018-10-28 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0126.mp3 2018-10-28 05:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0127.mp3 2018-10-28 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0128.mp3 2018-10-28 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0129.mp3 2018-10-28 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0130.mp3 2018-10-28 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0131.mp3 2018-10-28 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0132.mp3 2018-10-28 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0133.mp3 2018-10-28 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0134.mp3 2018-10-28 05:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0135.mp3 2018-10-28 05:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0136.mp3 2018-10-28 05:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0137.mp3 2018-10-28 05:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0138.mp3 2018-10-28 05:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0139.mp3 2018-10-28 05:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0140.mp3 2018-10-28 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0141.mp3 2018-10-28 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0142.mp3 2018-10-28 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0143.mp3 2018-10-28 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0144.mp3 2018-10-28 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0145.mp3 2018-10-28 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0146.mp3 2018-10-28 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0147.mp3 2018-10-28 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0148.mp3 2018-10-28 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0149.mp3 2018-10-28 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0150.mp3 2018-10-28 05:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0151.mp3 2018-10-28 05:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0152.mp3 2018-10-28 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0153.mp3 2018-10-28 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0154.mp3 2018-10-28 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0155.mp3 2018-10-28 05:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0156.mp3 2018-10-28 05:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0157.mp3 2018-10-28 05:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0158.mp3 2018-10-28 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0159.mp3 2018-10-28 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0160.mp3 2018-10-28 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0161.mp3 2018-10-28 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0162.mp3 2018-10-28 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0163.mp3 2018-10-28 05:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0164.mp3 2018-10-28 05:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0165.mp3 2018-10-28 05:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0166.mp3 2018-10-28 05:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0167.mp3 2018-10-28 05:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0168.mp3 2018-10-28 05:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0169.mp3 2018-10-28 05:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0170.mp3 2018-10-28 05:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0171.mp3 2018-10-28 05:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0172.mp3 2018-10-28 05:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0173.mp3 2018-10-28 05:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0174.mp3 2018-10-28 05:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0175.mp3 2018-10-28 05:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0176.mp3 2018-10-28 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0177.mp3 2018-10-28 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0178.mp3 2018-10-28 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0179.mp3 2018-10-28 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0180.mp3 2018-10-28 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0181.mp3 2018-10-28 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0182.mp3 2018-10-28 05:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0183.mp3 2018-10-28 05:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0184.mp3 2018-10-28 05:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0185.mp3 2018-10-28 05:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0186.mp3 2018-10-28 05:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0187.mp3 2018-10-28 05:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0188.mp3 2018-10-28 05:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0189.mp3 2018-10-28 05:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0190.mp3 2018-10-28 05:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0191.mp3 2018-10-28 05:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0192.mp3 2018-10-28 05:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0193.mp3 2018-10-28 05:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0194.mp3 2018-10-28 05:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0195.mp3 2018-10-28 05:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0196.mp3 2018-10-28 05:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0197.mp3 2018-10-28 05:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0198.mp3 2018-10-28 05:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0199.mp3 2018-10-28 05:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0200.mp3 2018-10-28 05:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0201.mp3 2018-10-28 05:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0202.mp3 2018-10-28 05:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0203.mp3 2018-10-28 05:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0204.mp3 2018-10-28 05:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0205.mp3 2018-10-28 05:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0206.mp3 2018-10-28 05:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0207.mp3 2018-10-28 05:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0208.mp3 2018-10-28 05:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0209.mp3 2018-10-28 05:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0210.mp3 2018-10-28 05:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0211.mp3 2018-10-28 05:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0212.mp3 2018-10-28 05:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0213.mp3 2018-10-28 05:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0214.mp3 2018-10-28 05:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0215.mp3 2018-10-28 05:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0216.mp3 2018-10-28 05:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0217.mp3 2018-10-28 05:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0218.mp3 2018-10-28 05:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0219.mp3 2018-10-28 05:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0220.mp3 2018-10-28 05:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0221.mp3 2018-10-28 05:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0222.mp3 2018-10-28 05:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0223.mp3 2018-10-28 05:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0224.mp3 2018-10-28 05:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0225.mp3 2018-10-28 05:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0226.mp3 2018-10-28 05:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0227.mp3 2018-10-28 05:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0228.mp3 2018-10-28 05:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0229.mp3 2018-10-28 05:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0230.mp3 2018-10-28 05:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0231.mp3 2018-10-28 05:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0232.mp3 2018-10-28 05:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0233.mp3 2018-10-28 05:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0234.mp3 2018-10-28 05:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0235.mp3 2018-10-28 05:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0236.mp3 2018-10-28 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0237.mp3 2018-10-28 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0238.mp3 2018-10-28 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0239.mp3 2018-10-28 05:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0240.mp3 2018-10-28 05:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0241.mp3 2018-10-28 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0242.mp3 2018-10-28 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0243.mp3 2018-10-28 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0244.mp3 2018-10-28 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0245.mp3 2018-10-28 05:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0246.mp3 2018-10-28 05:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0247.mp3 2018-10-28 05:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0248.mp3 2018-10-28 05:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0249.mp3 2018-10-28 05:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0250.mp3 2018-10-28 05:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0251.mp3 2018-10-28 05:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0252.mp3 2018-10-28 05:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0253.mp3 2018-10-28 05:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0254.mp3 2018-10-28 05:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0255.mp3 2018-10-28 05:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0256.mp3 2018-10-28 05:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0257.mp3 2018-10-28 05:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0258.mp3 2018-10-28 05:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0259.mp3 2018-10-28 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0260.mp3 2018-10-28 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0261.mp3 2018-10-28 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0262.mp3 2018-10-28 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0263.mp3 2018-10-28 05:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0264.mp3 2018-10-28 05:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0265.mp3 2018-10-28 05:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0266.mp3 2018-10-28 05:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0267.mp3 2018-10-28 05:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0268.mp3 2018-10-28 05:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0269.mp3 2018-10-28 05:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0270.mp3 2018-10-28 05:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0271.mp3 2018-10-28 05:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0272.mp3 2018-10-28 05:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0273.mp3 2018-10-28 05:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0274.mp3 2018-10-28 05:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0275.mp3 2018-10-28 05:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0276.mp3 2018-10-28 05:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0277.mp3 2018-10-28 05:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0278.mp3 2018-10-28 05:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0279.mp3 2018-10-28 05:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0280.mp3 2018-10-28 05:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0281.mp3 2018-10-28 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0282.mp3 2018-10-28 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0283.mp3 2018-10-28 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0284.mp3 2018-10-28 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0285.mp3 2018-10-28 05:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0286.mp3 2018-10-28 05:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0287.mp3 2018-10-28 05:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0288.mp3 2018-10-28 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0289.mp3 2018-10-28 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0290.mp3 2018-10-28 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0291.mp3 2018-10-28 05:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0292.mp3 2018-10-28 06:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0293.mp3 2018-10-28 06:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0294.mp3 2018-10-28 06:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0295.mp3 2018-10-28 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0296.mp3 2018-10-28 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0297.mp3 2018-10-28 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0298.mp3 2018-10-28 06:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0299.mp3 2018-10-28 06:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0300.mp3 2018-10-28 06:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0301.mp3 2018-10-28 06:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0302.mp3 2018-10-28 06:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0303.mp3 2018-10-28 06:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0304.mp3 2018-10-28 06:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0305.mp3 2018-10-28 06:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0306.mp3 2018-10-28 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0307.mp3 2018-10-28 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0308.mp3 2018-10-28 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0309.mp3 2018-10-28 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0310.mp3 2018-10-28 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0311.mp3 2018-10-28 06:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0312.mp3 2018-10-28 06:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0313.mp3 2018-10-28 06:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0314.mp3 2018-10-28 06:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0315.mp3 2018-10-28 06:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0316.mp3 2018-10-28 06:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0317.mp3 2018-10-28 06:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0318.mp3 2018-10-28 06:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0319.mp3 2018-10-28 06:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0320.mp3 2018-10-28 06:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0321.mp3 2018-10-28 06:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0322.mp3 2018-10-28 06:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0323.mp3 2018-10-28 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0324.mp3 2018-10-28 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0325.mp3 2018-10-28 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0326.mp3 2018-10-28 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0327.mp3 2018-10-28 06:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0328.mp3 2018-10-28 06:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0329.mp3 2018-10-28 06:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0330.mp3 2018-10-28 06:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0331.mp3 2018-10-28 06:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0332.mp3 2018-10-28 06:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0333.mp3 2018-10-28 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0334.mp3 2018-10-28 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0335.mp3 2018-10-28 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0336.mp3 2018-10-28 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0337.mp3 2018-10-28 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0338.mp3 2018-10-28 06:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0339.mp3 2018-10-28 06:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0340.mp3 2018-10-28 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0341.mp3 2018-10-28 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0342.mp3 2018-10-28 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0343.mp3 2018-10-28 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0344.mp3 2018-10-28 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0345.mp3 2018-10-28 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0346.mp3 2018-10-28 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0347.mp3 2018-10-28 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0348.mp3 2018-10-28 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0349.mp3 2018-10-28 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0350.mp3 2018-10-28 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0351.mp3 2018-10-28 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0352.mp3 2018-10-28 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0353.mp3 2018-10-28 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0354.mp3 2018-10-28 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0355.mp3 2018-10-28 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0356.mp3 2018-10-28 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0357.mp3 2018-10-28 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0358.mp3 2018-10-28 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0359.mp3 2018-10-28 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0360.mp3 2018-10-28 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0361.mp3 2018-10-28 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0362.mp3 2018-10-28 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0363.mp3 2018-10-28 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0364.mp3 2018-10-28 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0365.mp3 2018-10-28 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0366.mp3 2018-10-28 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0367.mp3 2018-10-28 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0368.mp3 2018-10-28 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0369.mp3 2018-10-28 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0370.mp3 2018-10-28 06:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0371.mp3 2018-10-28 06:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0372.mp3 2018-10-28 06:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0373.mp3 2018-10-28 06:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0374.mp3 2018-10-28 06:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0375.mp3 2018-10-28 06:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0376.mp3 2018-10-28 06:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0377.mp3 2018-10-28 06:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0378.mp3 2018-10-28 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0379.mp3 2018-10-28 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0380.mp3 2018-10-28 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0381.mp3 2018-10-28 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0382.mp3 2018-10-28 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0383.mp3 2018-10-28 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0384.mp3 2018-10-28 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0385.mp3 2018-10-28 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0386.mp3 2018-10-28 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0387.mp3 2018-10-28 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0388.mp3 2018-10-28 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0389.mp3 2018-10-28 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0390.mp3 2018-10-28 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0391.mp3 2018-10-28 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0392.mp3 2018-10-28 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0393.mp3 2018-10-28 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0394.mp3 2018-10-28 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0395.mp3 2018-10-28 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0396.mp3 2018-10-28 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0397.mp3 2018-10-28 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0398.mp3 2018-10-28 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0399.mp3 2018-10-28 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0400.mp3 2018-10-28 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0401.mp3 2018-10-28 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0402.mp3 2018-10-28 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0403.mp3 2018-10-28 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0404.mp3 2018-10-28 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0405.mp3 2018-10-28 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0406.mp3 2018-10-28 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0407.mp3 2018-10-28 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0408.mp3 2018-10-28 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0409.mp3 2018-10-28 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0410.mp3 2018-10-28 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0411.mp3 2018-10-28 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0412.mp3 2018-10-28 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0413.mp3 2018-10-28 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0414.mp3 2018-10-28 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0415.mp3 2018-10-28 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0416.mp3 2018-10-28 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0417.mp3 2018-10-28 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0418.mp3 2018-10-28 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0419.mp3 2018-10-28 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0420.mp3 2018-10-28 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0421.mp3 2018-10-28 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0422.mp3 2018-10-28 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0423.mp3 2018-10-28 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0424.mp3 2018-10-28 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0425.mp3 2018-10-28 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0426.mp3 2018-10-28 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0427.mp3 2018-10-28 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0428.mp3 2018-10-28 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0429.mp3 2018-10-28 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0430.mp3 2018-10-28 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0431.mp3 2018-10-28 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0432.mp3 2018-10-28 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0433.mp3 2018-10-28 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0434.mp3 2018-10-28 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0435.mp3 2018-10-28 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0436.mp3 2018-10-28 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0437.mp3 2018-10-28 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0438.mp3 2018-10-28 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0439.mp3 2018-10-28 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0440.mp3 2018-10-28 06:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0441.mp3 2018-10-28 15:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0442.mp3 2018-10-28 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0443.mp3 2018-10-28 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0444.mp3 2018-10-28 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0445.mp3 2018-10-28 15:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0446.mp3 2018-10-28 15:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0447.mp3 2018-10-28 15:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0448.mp3 2018-10-28 15:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0449.mp3 2018-10-28 15:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0450.mp3 2018-10-28 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0451.mp3 2018-10-28 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0452.mp3 2018-10-28 15:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0453.mp3 2018-10-28 15:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0454.mp3 2018-10-28 15:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0455.mp3 2018-10-28 15:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0456.mp3 2018-10-28 15:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0457.mp3 2018-10-28 15:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0458.mp3 2018-10-28 15:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0459.mp3 2018-10-28 15:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0460.mp3 2018-10-28 15:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0461.mp3 2018-10-28 15:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0462.mp3 2018-10-28 15:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0463.mp3 2018-10-28 15:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0464.mp3 2018-10-28 15:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0465.mp3 2018-10-28 15:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0466.mp3 2018-10-28 15:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0467.mp3 2018-10-28 15:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0468.mp3 2018-10-28 15:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0469.mp3 2018-10-28 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0470.mp3 2018-10-28 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0471.mp3 2018-10-28 15:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0472.mp3 2018-10-28 15:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0473.mp3 2018-10-28 15:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0474.mp3 2018-10-28 15:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0475.mp3 2018-10-28 15:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0476.mp3 2018-10-28 15:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0477.mp3 2018-10-28 15:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0478.mp3 2018-10-28 15:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0479.mp3 2018-10-28 15:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0480.mp3 2018-10-28 15:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0481.mp3 2018-10-28 15:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0482.mp3 2018-10-28 15:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0483.mp3 2018-10-28 15:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0484.mp3 2018-10-28 15:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0485.mp3 2018-10-28 15:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0486.mp3 2018-10-28 15:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0487.mp3 2018-10-28 15:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0488.mp3 2018-10-28 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0489.mp3 2018-10-28 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0490.mp3 2018-10-28 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0491.mp3 2018-10-28 15:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0492.mp3 2018-10-28 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0493.mp3 2018-10-28 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0494.mp3 2018-10-28 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0495.mp3 2018-10-28 15:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0496.mp3 2018-10-28 15:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0497.mp3 2018-10-28 15:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0498.mp3 2018-10-28 16:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0499.mp3 2018-10-28 16:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0500.mp3 2018-10-28 16:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0501.mp3 2018-10-28 16:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0502.mp3 2018-10-28 16:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0503.mp3 2018-10-28 16:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0504.mp3 2018-10-28 16:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0505.mp3 2018-10-28 16:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0506.mp3 2018-10-28 16:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0507.mp3 2018-10-28 16:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0508.mp3 2018-10-28 16:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0509.mp3 2018-10-28 16:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0510.mp3 2018-10-28 16:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0511.mp3 2018-10-28 16:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0512.mp3 2018-10-28 16:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0513.mp3 2018-10-28 16:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0514.mp3 2018-10-28 16:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0515.mp3 2018-10-28 16:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0516.mp3 2018-10-28 16:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0517.mp3 2018-10-28 16:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0518.mp3 2018-10-28 16:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0519.mp3 2018-10-28 16:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0520.mp3 2018-10-28 16:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0521.mp3 2018-10-28 16:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0522.mp3 2018-10-28 16:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0523.mp3 2018-10-28 16:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0524.mp3 2018-10-28 16:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0525.mp3 2018-10-28 16:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0526.mp3 2018-10-28 16:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0527.mp3 2018-10-28 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0528.mp3 2018-10-28 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0529.mp3 2018-10-28 16:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0530.mp3 2018-10-28 16:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0531.mp3 2018-10-28 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0532.mp3 2018-10-28 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0533.mp3 2018-10-28 16:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0534.mp3 2018-10-28 16:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0535.mp3 2018-10-28 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0536.mp3 2018-10-28 16:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0537.mp3 2018-10-28 16:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0538.mp3 2018-10-28 16:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0539.mp3 2018-10-28 16:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0540.mp3 2018-10-28 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0541.mp3 2018-10-28 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0542.mp3 2018-10-28 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0543.mp3 2018-10-28 16:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0544.mp3 2018-10-28 16:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0545.mp3 2018-10-28 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0546.mp3 2018-10-28 16:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0547.mp3 2018-10-28 16:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0548.mp3 2018-10-28 16:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0549.mp3 2018-10-28 16:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0550.mp3 2018-10-28 16:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0551.mp3 2018-10-28 16:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0552.mp3 2018-10-28 16:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0553.mp3 2018-10-28 16:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0554.mp3 2018-10-28 16:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0555.mp3 2018-10-28 16:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0556.mp3 2018-10-28 16:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0557.mp3 2018-10-28 16:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0558.mp3 2018-10-28 16:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0559.mp3 2018-10-28 16:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0560.mp3 2018-10-28 16:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0561.mp3 2018-10-28 16:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0562.mp3 2018-10-28 16:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0563.mp3 2018-10-28 16:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0564.mp3 2018-10-28 16:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0565.mp3 2018-10-28 16:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0566.mp3 2018-10-28 16:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0567.mp3 2018-10-28 16:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0568.mp3 2018-10-28 16:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0569.mp3 2018-10-28 16:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0570.mp3 2018-10-28 16:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0571.mp3 2018-10-28 16:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0572.mp3 2018-10-28 16:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0573.mp3 2018-10-28 16:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0574.mp3 2018-10-28 17:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0575.mp3 2018-10-28 17:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0576.mp3 2018-10-28 17:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0577.mp3 2018-10-28 17:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0578.mp3 2018-10-28 17:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0579.mp3 2018-10-28 17:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0580.mp3 2018-10-28 17:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0581.mp3 2018-10-28 17:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0582.mp3 2018-10-28 17:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0583.mp3 2018-10-28 17:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0584.mp3 2018-10-28 17:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0585.mp3 2018-10-28 17:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0586.mp3 2018-10-28 17:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0587.mp3 2018-10-28 17:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0588.mp3 2018-10-28 17:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0589.mp3 2018-10-28 17:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0590.mp3 2018-10-28 17:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0591.mp3 2018-10-28 17:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0592.mp3 2018-10-28 17:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0593.mp3 2018-10-28 17:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0594.mp3 2018-10-28 17:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0595.mp3 2018-10-28 17:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0596.mp3 2018-10-28 17:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0597.mp3 2018-10-28 17:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0598.mp3 2018-10-28 17:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0599.mp3 2018-10-28 17:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0600.mp3 2018-10-28 17:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0601.mp3 2018-10-28 17:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0602.mp3 2018-10-28 17:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0603.mp3 2018-10-28 17:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0604.mp3 2018-10-28 17:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0605.mp3 2018-10-28 17:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0606.mp3 2018-10-28 17:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0607.mp3 2018-10-28 17:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0608.mp3 2018-10-28 17:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0609.mp3 2018-10-28 17:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0610.mp3 2018-10-28 17:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0611.mp3 2018-10-28 17:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0612.mp3 2018-10-28 17:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0613.mp3 2018-10-28 17:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0614.mp3 2018-10-28 17:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0615.mp3 2018-10-28 17:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0616.mp3 2018-10-28 17:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0617.mp3 2018-10-28 17:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0618.mp3 2018-10-28 17:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0619.mp3 2018-10-28 17:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0620.mp3 2018-10-28 17:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0621.mp3 2018-10-28 17:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0622.mp3 2018-10-28 17:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0623.mp3 2018-10-28 17:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0624.mp3 2018-10-28 17:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0625.mp3 2018-10-28 17:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0626.mp3 2018-10-28 17:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0627.mp3 2018-10-28 17:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0628.mp3 2018-10-28 17:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0629.mp3 2018-10-28 17:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0630.mp3 2018-10-28 17:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0631.mp3 2018-10-28 17:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0632.mp3 2018-10-28 17:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0633.mp3 2018-10-28 17:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0634.mp3 2018-10-28 17:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0635.mp3 2018-10-28 17:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0636.mp3 2018-10-28 17:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0637.mp3 2018-10-28 17:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0638.mp3 2018-10-28 17:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0639.mp3 2018-10-28 17:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0640.mp3 2018-10-28 17:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0641.mp3 2018-10-28 17:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0642.mp3 2018-10-28 17:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0643.mp3 2018-10-28 17:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0644.mp3 2018-10-28 17:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0645.mp3 2018-10-28 17:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0646.mp3 2018-10-28 17:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0647.mp3 2018-10-28 17:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0648.mp3 2018-10-28 17:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0649.mp3 2018-10-28 17:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0650.mp3 2018-10-28 17:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0651.mp3 2018-10-28 17:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0652.mp3 2018-10-28 17:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0653.mp3 2018-10-28 17:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0654.mp3 2018-10-28 17:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0655.mp3 2018-10-28 17:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0656.mp3 2018-10-28 17:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0657.mp3 2018-10-28 17:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0658.mp3 2018-10-28 17:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0659.mp3 2018-10-28 17:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0660.mp3 2018-10-28 17:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0661.mp3 2018-10-28 17:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0662.mp3 2018-10-28 17:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0663.mp3 2018-10-28 17:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0664.mp3 2018-10-28 17:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0665.mp3 2018-10-28 17:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0666.mp3 2018-10-28 17:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0667.mp3 2018-10-28 17:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0668.mp3 2018-10-28 17:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0669.mp3 2018-10-28 17:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0670.mp3 2018-10-28 17:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0671.mp3 2018-10-28 17:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0672.mp3 2018-10-28 17:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0673.mp3 2018-10-28 17:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0674.mp3 2018-10-28 17:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0675.mp3 2018-10-28 17:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0676.mp3 2018-10-28 17:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0677.mp3 2018-10-28 17:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0678.mp3 2018-10-28 17:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0679.mp3 2018-10-28 17:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0680.mp3 2018-10-28 17:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0681.mp3 2018-10-28 17:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0682.mp3 2018-10-28 17:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0683.mp3 2018-10-28 17:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0684.mp3 2018-10-28 17:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0685.mp3 2018-10-28 17:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0686.mp3 2018-10-28 17:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0687.mp3 2018-10-28 17:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0688.mp3 2018-10-28 17:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0689.mp3 2018-10-28 17:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0690.mp3 2018-10-28 17:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0691.mp3 2018-10-28 17:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0692.mp3 2018-10-28 17:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0693.mp3 2018-10-28 18:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0694.mp3 2018-10-28 18:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0695.mp3 2018-10-28 18:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0696.mp3 2018-10-28 18:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0697.mp3 2018-10-28 18:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0698.mp3 2018-10-28 18:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0699.mp3 2018-10-28 18:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0700.mp3 2018-10-28 18:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0701.mp3 2018-10-28 18:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0702.mp3 2018-10-28 18:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0703.mp3 2018-10-28 18:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0704.mp3 2018-10-28 18:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0705.mp3 2018-10-28 18:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0706.mp3 2018-10-28 18:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0707.mp3 2018-10-28 18:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0708.mp3 2018-10-28 18:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0709.mp3 2018-10-28 18:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0710.mp3 2018-10-28 18:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0711.mp3 2018-10-28 18:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0712.mp3 2018-10-28 18:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0713.mp3 2018-10-28 18:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0714.mp3 2018-10-28 18:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0715.mp3 2018-10-28 18:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0716.mp3 2018-10-28 18:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0717.mp3 2018-10-28 18:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0718.mp3 2018-10-28 18:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0719.mp3 2018-10-28 18:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0720.mp3 2018-10-28 18:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0721.mp3 2018-10-28 18:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0722.mp3 2018-10-28 18:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0723.mp3 2018-10-28 18:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0724.mp3 2018-10-28 18:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0725.mp3 2018-10-28 18:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0726.mp3 2018-10-28 18:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0727.mp3 2018-10-28 18:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0728.mp3 2018-10-28 18:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0729.mp3 2018-10-28 18:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0730.mp3 2018-10-28 18:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0731.mp3 2018-10-28 18:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0732.mp3 2018-10-28 18:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0733.mp3 2018-10-28 18:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0734.mp3 2018-10-28 18:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0735.mp3 2018-10-28 18:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0736.mp3 2018-10-28 18:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0737.mp3 2018-10-28 18:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0738.mp3 2018-10-28 18:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0739.mp3 2018-10-28 18:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0740.mp3 2018-10-28 18:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0741.mp3 2018-10-28 18:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0742.mp3 2018-10-28 18:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0743.mp3 2018-10-28 18:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0744.mp3 2018-10-28 18:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0745.mp3 2018-10-28 18:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0746.mp3 2018-10-28 18:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0747.mp3 2018-10-28 18:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0748.mp3 2018-10-28 18:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0749.mp3 2018-10-28 18:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0750.mp3 2018-10-28 18:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0751.mp3 2018-10-28 18:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0752.mp3 2018-10-28 18:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0753.mp3 2018-10-28 18:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0754.mp3 2018-10-28 18:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0755.mp3 2018-10-28 18:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0756.mp3 2018-10-28 18:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0757.mp3 2018-10-28 18:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0758.mp3 2018-10-28 18:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0759.mp3 2018-10-28 18:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0760.mp3 2018-10-28 18:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0761.mp3 2018-10-28 18:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0762.mp3 2018-10-28 18:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0763.mp3 2018-10-28 18:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0764.mp3 2018-10-28 18:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0765.mp3 2018-10-28 18:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0766.mp3 2018-10-28 18:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0767.mp3 2018-10-28 18:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0768.mp3 2018-10-28 18:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0769.mp3 2018-10-28 18:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0770.mp3 2018-10-28 18:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0771.mp3 2018-10-28 18:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0772.mp3 2018-10-28 18:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0773.mp3 2018-10-28 18:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0774.mp3 2018-10-28 18:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0775.mp3 2018-10-28 18:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0776.mp3 2018-10-28 18:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0777.mp3 2018-10-28 18:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0778.mp3 2018-10-28 18:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0779.mp3 2018-10-28 18:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0780.mp3 2018-10-28 18:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0781.mp3 2018-10-28 18:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0782.mp3 2018-10-28 18:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0783.mp3 2018-10-28 18:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0784.mp3 2018-10-28 18:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0785.mp3 2018-10-28 18:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0786.mp3 2018-10-28 18:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0787.mp3 2018-10-28 18:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0788.mp3 2018-10-28 18:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0789.mp3 2018-10-28 18:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0790.mp3 2018-10-28 18:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0791.mp3 2018-10-28 18:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0792.mp3 2018-10-28 18:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0793.mp3 2018-10-28 18:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0794.mp3 2018-10-28 18:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0795.mp3 2018-10-28 18:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0796.mp3 2018-10-28 18:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0797.mp3 2018-10-28 18:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0798.mp3 2018-10-28 18:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0799.mp3 2018-10-28 18:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0800.mp3 2018-10-28 18:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0801.mp3 2018-10-28 18:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0802.mp3 2018-10-28 18:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0803.mp3 2018-10-28 18:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0804.mp3 2018-10-28 18:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0805.mp3 2018-10-28 18:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0806.mp3 2018-10-28 18:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0807.mp3 2018-10-28 18:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0808.mp3 2018-10-28 18:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0809.mp3 2018-10-28 18:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0810.mp3 2018-10-28 18:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0811.mp3 2018-10-28 18:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0812.mp3 2018-10-28 18:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0813.mp3 2018-10-28 18:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0814.mp3 2018-10-28 18:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0815.mp3 2018-10-28 18:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0816.mp3 2018-10-28 18:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0817.mp3 2018-10-28 18:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0818.mp3 2018-10-28 18:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0819.mp3 2018-10-28 18:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0820.mp3 2018-10-28 18:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0821.mp3 2018-10-28 18:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0822.mp3 2018-10-28 18:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0823.mp3 2018-10-28 18:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0824.mp3 2018-10-28 18:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0825.mp3 2018-10-28 18:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0826.mp3 2018-10-28 18:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0827.mp3 2018-10-28 18:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0828.mp3 2018-10-28 18:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0829.mp3 2018-10-28 18:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0830.mp3 2018-10-28 18:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0831.mp3 2018-10-28 18:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0832.mp3 2018-10-28 18:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0833.mp3 2018-10-28 18:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0834.mp3 2018-10-28 18:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0835.mp3 2018-10-28 18:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0836.mp3 2018-10-28 18:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0837.mp3 2018-10-28 18:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0838.mp3 2018-10-28 18:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0839.mp3 2018-10-28 18:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0840.mp3 2018-10-28 19:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0841.mp3 2018-10-28 19:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0842.mp3 2018-10-28 19:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0843.mp3 2018-10-28 19:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0844.mp3 2018-10-28 19:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0845.mp3 2018-10-28 19:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0846.mp3 2018-10-28 19:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0847.mp3 2018-10-28 19:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0848.mp3 2018-10-28 19:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0849.mp3 2018-10-28 19:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0850.mp3 2018-10-28 19:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0851.mp3 2018-10-28 19:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0852.mp3 2018-10-28 19:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0853.mp3 2018-10-28 19:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0854.mp3 2018-10-28 19:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0855.mp3 2018-10-28 19:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0856.mp3 2018-10-28 19:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0857.mp3 2018-10-28 19:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0858.mp3 2018-10-28 19:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0859.mp3 2018-10-28 19:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0860.mp3 2018-10-29 01:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0861.mp3 2018-10-29 01:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0862.mp3 2018-10-29 01:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0863.mp3 2018-10-29 01:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0864.mp3 2018-10-29 01:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0865.mp3 2018-10-29 01:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0866.mp3 2018-10-29 01:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0867.mp3 2018-10-29 01:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0868.mp3 2018-10-29 01:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0869.mp3 2018-10-29 01:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0870.mp3 2018-10-29 01:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0871.mp3 2018-10-29 01:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0872.mp3 2018-10-29 01:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0873.mp3 2018-10-29 01:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0874.mp3 2018-10-29 01:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0875.mp3 2018-10-29 01:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0876.mp3 2018-10-29 01:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0877.mp3 2018-10-29 01:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0878.mp3 2018-10-29 01:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0879.mp3 2018-10-29 01:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0880.mp3 2018-10-29 01:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0881.mp3 2018-10-29 01:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0882.mp3 2018-10-29 01:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0883.mp3 2018-10-29 01:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0884.mp3 2018-10-29 01:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0885.mp3 2018-10-29 01:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0886.mp3 2018-10-29 01:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0887.mp3 2018-10-29 01:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0888.mp3 2018-10-29 01:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0889.mp3 2018-10-29 01:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0890.mp3 2018-10-29 01:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0891.mp3 2018-10-29 01:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0892.mp3 2018-10-29 01:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0893.mp3 2018-10-29 01:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0894.mp3 2018-10-29 01:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0895.mp3 2018-10-29 01:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0896.mp3 2018-10-29 01:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0897.mp3 2018-10-29 01:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0898.mp3 2018-10-29 01:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0899.mp3 2018-10-29 02:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0900.mp3 2018-10-29 02:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0901.mp3 2018-10-29 02:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0902.mp3 2018-10-29 02:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0903.mp3 2018-10-29 02:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0904.mp3 2018-10-29 02:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0905.mp3 2018-10-29 02:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0906.mp3 2018-10-29 02:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0907.mp3 2018-10-29 02:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0908.mp3 2018-10-29 02:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0909.mp3 2018-10-29 02:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0910.mp3 2018-10-29 02:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0911.mp3 2018-10-29 02:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0912.mp3 2018-10-29 02:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0913.mp3 2018-10-29 02:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0914.mp3 2018-10-29 02:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0915.mp3 2018-10-29 02:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0916.mp3 2018-10-29 02:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0917.mp3 2018-10-29 02:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0918.mp3 2018-10-29 02:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0919.mp3 2018-10-29 02:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0920.mp3 2018-10-29 02:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0921.mp3 2018-10-29 02:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0922.mp3 2018-10-29 02:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0923.mp3 2018-10-29 02:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0924.mp3 2018-10-29 02:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0925.mp3 2018-10-29 02:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0926.mp3 2018-10-29 02:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0927.mp3 2018-10-29 02:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0928.mp3 2018-10-29 02:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0929.mp3 2018-10-29 02:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0930.mp3 2018-10-29 02:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0931.mp3 2018-10-29 02:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0932.mp3 2018-10-29 02:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0933.mp3 2018-10-29 02:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0934.mp3 2018-10-29 02:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0935.mp3 2018-10-29 02:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0936.mp3 2018-10-29 02:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0937.mp3 2018-10-29 02:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0938.mp3 2018-10-29 02:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0939.mp3 2018-10-29 02:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0940.mp3 2018-10-29 02:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0941.mp3 2018-10-29 02:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0942.mp3 2018-10-29 02:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0943.mp3 2018-10-29 02:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0944.mp3 2018-10-29 02:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0945.mp3 2018-10-29 02:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0946.mp3 2018-10-29 02:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0947.mp3 2018-10-29 02:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0948.mp3 2018-10-29 02:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0949.mp3 2018-10-29 02:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0950.mp3 2018-10-29 02:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0951.mp3 2018-10-29 02:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0952.mp3 2018-10-29 02:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0953.mp3 2018-10-29 02:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0954.mp3 2018-10-29 02:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0955.mp3 2018-10-29 02:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0956.mp3 2018-10-29 02:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0957.mp3 2018-10-29 02:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0958.mp3 2018-10-29 02:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0959.mp3 2018-10-29 02:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0960.mp3 2018-10-29 02:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0961.mp3 2018-10-29 02:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0962.mp3 2018-10-29 02:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0963.mp3 2018-10-29 02:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0964.mp3 2018-10-29 02:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0965.mp3 2018-10-29 02:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0966.mp3 2018-10-29 02:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0967.mp3 2018-10-29 02:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0968.mp3 2018-10-29 02:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0969.mp3 2018-10-29 02:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0970.mp3 2018-10-29 02:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0971.mp3 2018-10-29 02:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0972.mp3 2018-10-29 02:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0973.mp3 2018-10-29 02:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0974.mp3 2018-10-29 02:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0975.mp3 2018-10-29 02:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0976.mp3 2018-10-29 02:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0977.mp3 2018-10-29 02:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0978.mp3 2018-10-29 02:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0979.mp3 2018-10-29 02:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0980.mp3 2018-10-29 02:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0981.mp3 2018-10-29 02:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0982.mp3 2018-10-29 02:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0983.mp3 2018-10-29 02:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0984.mp3 2018-10-29 02:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0985.mp3 2018-10-29 02:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0986.mp3 2018-10-29 02:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0987.mp3 2018-10-29 02:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0988.mp3 2018-10-29 02:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0989.mp3 2018-10-29 02:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0990.mp3 2018-10-29 02:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0991.mp3 2018-10-29 02:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0992.mp3 2018-10-29 02:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0993.mp3 2018-10-29 02:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0994.mp3 2018-10-29 02:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0995.mp3 2018-10-29 02:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0996.mp3 2018-10-29 02:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0997.mp3 2018-10-29 02:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0998.mp3 2018-10-29 02:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-0999.mp3 2018-10-29 02:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1000.mp3 2018-10-29 02:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1001.mp3 2018-10-29 02:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1002.mp3 2018-10-29 02:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1003.mp3 2018-10-29 02:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1004.mp3 2018-10-29 02:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1005.mp3 2018-10-29 02:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1006.mp3 2018-10-29 02:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1007.mp3 2018-10-29 02:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1008.mp3 2018-10-29 02:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1009.mp3 2018-10-29 02:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1010.mp3 2018-10-29 02:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1011.mp3 2018-10-29 02:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1012.mp3 2018-10-29 02:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1013.mp3 2018-10-29 02:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1014.mp3 2018-10-29 02:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1015.mp3 2018-10-29 02:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1016.mp3 2018-10-29 02:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1017.mp3 2018-10-29 02:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1018.mp3 2018-10-29 02:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1019.mp3 2018-10-29 02:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1020.mp3 2018-10-29 02:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1021.mp3 2018-10-29 02:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1022.mp3 2018-10-29 02:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1023.mp3 2018-10-29 02:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1024.mp3 2018-10-29 02:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1025.mp3 2018-10-29 02:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1026.mp3 2018-10-29 02:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1027.mp3 2018-10-29 02:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1028.mp3 2018-10-29 02:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1029.mp3 2018-10-29 02:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1030.mp3 2018-10-29 02:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1031.mp3 2018-10-29 02:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1032.mp3 2018-10-29 02:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1033.mp3 2018-10-29 02:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1034.mp3 2018-10-29 02:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1035.mp3 2018-10-29 02:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1036.mp3 2018-10-29 02:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1037.mp3 2018-10-29 02:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1038.mp3 2018-10-29 02:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1039.mp3 2018-10-29 02:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1040.mp3 2018-10-29 02:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1041.mp3 2018-10-29 02:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1042.mp3 2018-10-29 02:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1043.mp3 2018-10-29 02:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1044.mp3 2018-10-29 02:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1045.mp3 2018-10-29 02:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1046.mp3 2018-10-29 02:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1047.mp3 2018-10-29 02:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1048.mp3 2018-10-29 02:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1049.mp3 2018-10-29 02:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1050.mp3 2018-10-29 02:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1051.mp3 2018-10-29 02:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1052.mp3 2018-10-29 02:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1053.mp3 2018-10-29 02:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1054.mp3 2018-10-29 02:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1055.mp3 2018-10-29 02:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1056.mp3 2018-10-29 02:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1057.mp3 2018-10-29 02:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1058.mp3 2018-10-29 02:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1059.mp3 2018-10-29 02:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1060.mp3 2018-10-29 02:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1061.mp3 2018-10-29 02:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1062.mp3 2018-10-29 02:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1063.mp3 2018-10-29 02:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1064.mp3 2018-10-29 02:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1065.mp3 2018-10-29 02:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1066.mp3 2018-10-29 02:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1067.mp3 2018-10-29 02:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1068.mp3 2018-10-29 02:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1069.mp3 2018-10-29 02:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1070.mp3 2018-10-29 02:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1071.mp3 2018-10-29 02:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1072.mp3 2018-10-29 02:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1073.mp3 2018-10-29 02:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1074.mp3 2018-10-29 02:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1075.mp3 2018-10-29 02:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1076.mp3 2018-10-29 02:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1077.mp3 2018-10-29 02:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1078.mp3 2018-10-29 02:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1079.mp3 2018-10-29 02:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1080.mp3 2018-10-29 02:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1081.mp3 2018-10-29 02:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1082.mp3 2018-10-29 02:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1083.mp3 2018-10-29 02:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1084.mp3 2018-10-29 02:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1085.mp3 2018-10-29 02:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1086.mp3 2018-10-29 02:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1087.mp3 2018-10-29 02:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1088.mp3 2018-10-29 02:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1089.mp3 2018-10-29 02:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1090.mp3 2018-10-29 02:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1091.mp3 2018-10-29 02:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1092.mp3 2018-10-29 02:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1093.mp3 2018-10-29 02:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1094.mp3 2018-10-29 02:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1095.mp3 2018-10-29 02:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1096.mp3 2018-10-29 02:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1097.mp3 2018-10-29 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1098.mp3 2018-10-29 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1099.mp3 2018-10-29 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1100.mp3 2018-10-29 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1101.mp3 2018-10-29 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1102.mp3 2018-10-29 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1103.mp3 2018-10-29 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1104.mp3 2018-10-29 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1105.mp3 2018-10-29 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1106.mp3 2018-10-29 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1107.mp3 2018-10-29 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1108.mp3 2018-10-29 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1109.mp3 2018-10-29 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1110.mp3 2018-10-29 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1111.mp3 2018-10-29 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1112.mp3 2018-10-29 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1113.mp3 2018-10-29 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1114.mp3 2018-10-29 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1115.mp3 2018-10-29 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1116.mp3 2018-10-29 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1117.mp3 2018-10-29 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1118.mp3 2018-10-29 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1119.mp3 2018-10-29 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1120.mp3 2018-10-29 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1121.mp3 2018-10-29 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1122.mp3 2018-10-29 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1123.mp3 2018-10-29 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1124.mp3 2018-10-29 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1125.mp3 2018-10-29 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1126.mp3 2018-10-29 02:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1127.mp3 2018-10-29 02:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1128.mp3 2018-10-29 02:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1129.mp3 2018-10-29 02:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1130.mp3 2018-10-29 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1131.mp3 2018-10-29 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1132.mp3 2018-10-29 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1133.mp3 2018-10-29 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1134.mp3 2018-10-29 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1135.mp3 2018-10-29 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1136.mp3 2018-10-29 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1137.mp3 2018-10-29 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1138.mp3 2018-10-29 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1139.mp3 2018-10-29 02:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1140.mp3 2018-10-29 02:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1141.mp3 2018-10-29 02:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1142.mp3 2018-10-29 02:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1143.mp3 2018-10-29 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1144.mp3 2018-10-29 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1145.mp3 2018-10-29 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1146.mp3 2018-10-29 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1147.mp3 2018-10-29 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1148.mp3 2018-10-29 03:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1149.mp3 2018-10-29 03:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1150.mp3 2018-10-29 03:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1151.mp3 2018-10-29 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1152.mp3 2018-10-29 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1153.mp3 2018-10-29 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1154.mp3 2018-10-29 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1155.mp3 2018-10-29 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1156.mp3 2018-10-29 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1157.mp3 2018-10-29 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1158.mp3 2018-10-29 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1159.mp3 2018-10-29 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1160.mp3 2018-10-29 03:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1161.mp3 2018-10-29 03:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1162.mp3 2018-10-29 03:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1163.mp3 2018-10-29 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1164.mp3 2018-10-29 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1165.mp3 2018-10-29 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1166.mp3 2018-10-29 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1167.mp3 2018-10-29 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1168.mp3 2018-10-29 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1169.mp3 2018-10-29 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1170.mp3 2018-10-29 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1171.mp3 2018-10-29 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1172.mp3 2018-10-29 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1173.mp3 2018-10-29 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1174.mp3 2018-10-29 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1175.mp3 2018-10-29 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1176.mp3 2018-10-29 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1177.mp3 2018-10-29 03:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1178.mp3 2018-10-29 03:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1179.mp3 2018-10-29 03:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1180.mp3 2018-10-29 03:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1181.mp3 2018-10-29 03:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1182.mp3 2018-10-29 03:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1183.mp3 2018-10-29 03:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1184.mp3 2018-10-29 03:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1185.mp3 2018-10-29 03:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1186.mp3 2018-10-29 03:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1187.mp3 2018-10-29 03:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1188.mp3 2018-10-29 03:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1189.mp3 2018-10-29 03:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1190.mp3 2018-10-29 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1191.mp3 2018-10-29 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1192.mp3 2018-10-29 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1193.mp3 2018-10-29 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1194.mp3 2018-10-29 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1195.mp3 2018-10-29 03:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1196.mp3 2018-10-29 03:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1197.mp3 2018-10-29 03:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1198.mp3 2018-10-29 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1199.mp3 2018-10-29 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1200.mp3 2018-10-29 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1201.mp3 2018-10-29 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1202.mp3 2018-10-29 13:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1203.mp3 2018-10-29 13:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1204.mp3 2018-10-29 13:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1205.mp3 2018-10-29 13:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1206.mp3 2018-10-29 13:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1207.mp3 2018-10-29 13:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1208.mp3 2018-10-29 13:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1209.mp3 2018-10-29 13:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1210.mp3 2018-10-29 13:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1211.mp3 2018-10-29 13:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1212.mp3 2018-10-29 13:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1213.mp3 2018-10-29 13:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1214.mp3 2018-10-29 13:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1215.mp3 2018-10-29 13:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1216.mp3 2018-10-29 13:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1217.mp3 2018-10-29 13:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1218.mp3 2018-10-29 13:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1219.mp3 2018-10-29 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1220.mp3 2018-10-29 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1221.mp3 2018-10-29 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1222.mp3 2018-10-29 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1223.mp3 2018-10-29 13:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1224.mp3 2018-10-29 13:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1225.mp3 2018-10-29 13:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1226.mp3 2018-10-29 13:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1227.mp3 2018-10-29 13:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1228.mp3 2018-10-29 13:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1229.mp3 2018-10-29 13:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1230.mp3 2018-10-29 14:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1231.mp3 2018-10-29 14:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1232.mp3 2018-10-29 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1233.mp3 2018-10-29 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1234.mp3 2018-10-29 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1235.mp3 2018-10-29 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1236.mp3 2018-10-29 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1237.mp3 2018-10-29 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1238.mp3 2018-10-29 14:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1239.mp3 2018-10-29 14:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1240.mp3 2018-10-29 14:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1241.mp3 2018-10-29 14:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1242.mp3 2018-10-29 14:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1243.mp3 2018-10-29 14:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1244.mp3 2018-10-29 14:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1245.mp3 2018-10-29 14:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1246.mp3 2018-10-29 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1247.mp3 2018-10-29 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1248.mp3 2018-10-29 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1249.mp3 2018-10-29 14:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1250.mp3 2018-10-29 14:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1251.mp3 2018-10-29 14:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1252.mp3 2018-10-29 14:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1253.mp3 2018-10-29 14:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1254.mp3 2018-10-29 14:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1255.mp3 2018-10-29 14:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1256.mp3 2018-10-29 14:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1257.mp3 2018-10-29 14:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1258.mp3 2018-10-29 14:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1259.mp3 2018-10-29 14:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1260.mp3 2018-10-29 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1261.mp3 2018-10-29 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1262.mp3 2018-10-29 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1263.mp3 2018-10-29 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1264.mp3 2018-10-29 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1265.mp3 2018-10-29 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1266.mp3 2018-10-29 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1267.mp3 2018-10-29 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1268.mp3 2018-10-29 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1269.mp3 2018-10-29 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1270.mp3 2018-10-29 14:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1271.mp3 2018-10-29 14:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1272.mp3 2018-10-29 14:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1273.mp3 2018-10-29 14:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1274.mp3 2018-10-29 14:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1275.mp3 2018-10-29 14:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1276.mp3 2018-10-29 14:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1277.mp3 2018-10-29 14:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1278.mp3 2018-10-29 14:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1279.mp3 2018-10-29 14:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1280.mp3 2018-10-29 14:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1281.mp3 2018-10-29 14:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1282.mp3 2018-10-29 14:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1283.mp3 2018-10-29 14:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1284.mp3 2018-10-29 14:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1285.mp3 2018-10-29 14:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1286.mp3 2018-10-29 14:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1287.mp3 2018-10-29 14:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1288.mp3 2018-10-29 14:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1289.mp3 2018-10-29 14:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1290.mp3 2018-10-29 14:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1291.mp3 2018-10-29 14:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1292.mp3 2018-10-29 14:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1293.mp3 2018-10-29 14:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1294.mp3 2018-10-29 14:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1295.mp3 2018-10-29 14:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1296.mp3 2018-10-29 14:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1297.mp3 2018-10-29 14:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1298.mp3 2018-10-29 14:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1299.mp3 2018-10-29 14:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1300.mp3 2018-10-29 14:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1301.mp3 2018-10-29 14:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1302.mp3 2018-10-29 14:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1303.mp3 2018-10-29 14:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1304.mp3 2018-10-29 14:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1305.mp3 2018-10-29 14:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1306.mp3 2018-10-29 14:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1307.mp3 2018-10-29 14:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1308.mp3 2018-10-29 14:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1309.mp3 2018-10-29 14:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1310.mp3 2018-10-29 14:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1311.mp3 2018-10-29 14:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1312.mp3 2018-10-29 14:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1313.mp3 2018-10-29 14:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1314.mp3 2018-10-29 14:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1315.mp3 2018-10-29 14:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1316.mp3 2018-10-29 14:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1317.mp3 2018-10-29 14:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1318.mp3 2018-10-29 14:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1319.mp3 2018-10-29 14:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1320.mp3 2018-10-29 14:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1321.mp3 2018-10-29 14:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1322.mp3 2018-10-29 14:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1323.mp3 2018-10-29 14:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1324.mp3 2018-10-29 14:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1325.mp3 2018-10-29 14:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1326.mp3 2018-10-29 14:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1327.mp3 2018-10-29 14:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1328.mp3 2018-10-29 14:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1329.mp3 2018-10-29 14:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1330.mp3 2018-10-29 14:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1331.mp3 2018-10-29 14:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1332.mp3 2018-10-29 14:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1333.mp3 2018-10-29 14:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1334.mp3 2018-10-29 14:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1335.mp3 2018-10-29 14:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1336.mp3 2018-10-29 14:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1337.mp3 2018-10-29 14:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1338.mp3 2018-10-29 14:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1339.mp3 2018-10-29 14:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1340.mp3 2018-10-29 14:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1341.mp3 2018-10-29 14:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1342.mp3 2018-10-29 14:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1343.mp3 2018-10-29 14:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1344.mp3 2018-10-29 14:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1345.mp3 2018-10-29 14:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1346.mp3 2018-10-29 14:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1347.mp3 2018-10-29 14:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1348.mp3 2018-10-29 14:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1349.mp3 2018-10-29 14:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1350.mp3 2018-10-29 14:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1351.mp3 2018-10-29 14:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1352.mp3 2018-10-29 14:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1353.mp3 2018-10-29 14:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1354.mp3 2018-10-29 14:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1355.mp3 2018-10-29 14:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1356.mp3 2018-10-29 14:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1357.mp3 2018-10-29 14:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1358.mp3 2018-10-29 14:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1359.mp3 2018-10-29 14:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1360.mp3 2018-10-29 14:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1361.mp3 2018-10-29 14:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1362.mp3 2018-10-29 14:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1363.mp3 2018-10-29 14:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1364.mp3 2018-10-29 14:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1365.mp3 2018-10-29 14:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1366.mp3 2018-10-29 14:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1367.mp3 2018-10-29 14:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1368.mp3 2018-10-29 14:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1369.mp3 2018-10-29 14:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1370.mp3 2018-10-29 14:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1371.mp3 2018-10-29 14:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1372.mp3 2018-10-29 14:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1373.mp3 2018-10-29 14:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1374.mp3 2018-10-29 14:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1375.mp3 2018-10-29 14:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1376.mp3 2018-10-29 14:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1377.mp3 2018-10-29 14:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1378.mp3 2018-10-29 14:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1379.mp3 2018-10-29 14:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1380.mp3 2018-10-29 14:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1381.mp3 2018-10-29 14:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1382.mp3 2018-10-29 14:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1383.mp3 2018-10-29 14:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1384.mp3 2018-10-29 14:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1385.mp3 2018-10-29 14:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1386.mp3 2018-10-29 14:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1387.mp3 2018-10-29 14:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1388.mp3 2018-10-29 14:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1389.mp3 2018-10-29 14:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1390.mp3 2018-10-29 14:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1391.mp3 2018-10-29 14:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1392.mp3 2018-10-29 14:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1393.mp3 2018-10-29 14:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1394.mp3 2018-10-29 14:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1395.mp3 2018-10-29 14:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1396.mp3 2018-10-29 14:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1397.mp3 2018-10-29 14:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1398.mp3 2018-10-29 14:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1399.mp3 2018-10-29 14:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1400.mp3 2018-10-29 14:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1401.mp3 2018-10-29 14:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1402.mp3 2018-10-29 15:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1403.mp3 2018-10-29 15:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1404.mp3 2018-10-29 15:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1405.mp3 2018-10-29 15:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1406.mp3 2018-10-29 15:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1407.mp3 2018-10-29 15:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1408.mp3 2018-10-29 15:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1409.mp3 2018-10-29 15:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1410.mp3 2018-10-29 15:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1411.mp3 2018-10-29 15:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1412.mp3 2018-10-29 15:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1413.mp3 2018-10-29 15:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1414.mp3 2018-10-29 15:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1415.mp3 2018-10-29 15:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1416.mp3 2018-10-29 15:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1417.mp3 2018-10-29 15:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1418.mp3 2018-10-29 15:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1419.mp3 2018-10-29 15:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1420.mp3 2018-10-29 15:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1421.mp3 2018-10-29 15:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1422.mp3 2018-10-29 15:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1423.mp3 2018-10-29 15:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1424.mp3 2018-10-29 15:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1425.mp3 2018-10-29 15:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1426.mp3 2018-10-29 15:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1427.mp3 2018-10-29 15:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1428.mp3 2018-10-29 15:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1429.mp3 2018-10-29 15:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1430.mp3 2018-10-29 15:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1431.mp3 2018-10-29 15:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1432.mp3 2018-10-29 15:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1433.mp3 2018-10-29 15:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1434.mp3 2018-10-29 15:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1435.mp3 2018-10-29 15:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1436.mp3 2018-10-29 15:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1437.mp3 2018-10-29 15:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1438.mp3 2018-10-29 15:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1439.mp3 2018-10-29 15:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1440.mp3 2018-10-29 15:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1441.mp3 2018-10-29 15:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1442.mp3 2018-10-29 15:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1443.mp3 2018-10-29 15:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1444.mp3 2018-10-29 15:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1445.mp3 2018-10-29 15:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1446.mp3 2018-10-29 15:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1447.mp3 2018-10-29 15:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1448.mp3 2018-10-29 15:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1449.mp3 2018-10-29 15:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1450.mp3 2018-10-29 15:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1451.mp3 2018-10-29 15:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1452.mp3 2018-10-29 15:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1453.mp3 2018-10-29 15:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1454.mp3 2018-10-29 15:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1455.mp3 2018-10-29 15:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1456.mp3 2018-10-29 15:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1457.mp3 2018-10-29 15:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1458.mp3 2018-10-29 15:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1459.mp3 2018-10-29 15:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1460.mp3 2018-10-29 15:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1461.mp3 2018-10-29 15:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1462.mp3 2018-10-29 15:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1463.mp3 2018-10-29 15:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1464.mp3 2018-10-29 15:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1465.mp3 2018-10-29 15:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1466.mp3 2018-10-29 15:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1467.mp3 2018-10-29 15:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1468.mp3 2018-10-29 15:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1469.mp3 2018-10-29 15:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1470.mp3 2018-10-29 15:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1471.mp3 2018-10-29 15:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1472.mp3 2018-10-29 15:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1473.mp3 2018-10-29 15:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1474.mp3 2018-10-29 15:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1475.mp3 2018-10-29 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1476.mp3 2018-10-29 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1477.mp3 2018-10-29 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1478.mp3 2018-10-29 15:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1479.mp3 2018-10-29 15:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1480.mp3 2018-10-29 15:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1481.mp3 2018-10-29 15:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1482.mp3 2018-10-29 15:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1483.mp3 2018-10-29 15:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1484.mp3 2018-10-29 15:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1485.mp3 2018-10-29 15:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1486.mp3 2018-10-29 15:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1487.mp3 2018-10-29 15:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1488.mp3 2018-10-29 15:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1489.mp3 2018-10-29 15:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1490.mp3 2018-10-29 15:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1491.mp3 2018-10-29 15:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1492.mp3 2018-10-29 15:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1493.mp3 2018-10-29 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1494.mp3 2018-10-29 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1495.mp3 2018-10-29 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1496.mp3 2018-10-29 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1497.mp3 2018-10-29 15:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1498.mp3 2018-10-29 15:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1499.mp3 2018-10-29 15:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1500.mp3 2018-10-29 15:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1501.mp3 2018-10-29 15:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1502.mp3 2018-10-29 15:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1503.mp3 2018-10-29 15:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1504.mp3 2018-10-29 15:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1505.mp3 2018-10-29 15:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1506.mp3 2018-10-29 15:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1507.mp3 2018-10-29 15:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1508.mp3 2018-10-29 15:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1509.mp3 2018-10-29 15:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1510.mp3 2018-10-29 15:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1511.mp3 2018-10-29 15:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1512.mp3 2018-10-29 15:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1513.mp3 2018-10-29 15:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1514.mp3 2018-10-29 15:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1515.mp3 2018-10-29 15:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1516.mp3 2018-10-29 15:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1517.mp3 2018-10-29 15:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1518.mp3 2018-10-29 15:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1519.mp3 2018-10-29 15:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1520.mp3 2018-10-29 15:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1521.mp3 2018-10-29 15:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1522.mp3 2018-10-29 15:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1523.mp3 2018-10-29 15:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1524.mp3 2018-10-29 15:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1525.mp3 2018-10-29 15:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1526.mp3 2018-10-29 15:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1527.mp3 2018-10-29 15:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1528.mp3 2018-10-29 15:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1529.mp3 2018-10-29 15:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1530.mp3 2018-10-29 15:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1531.mp3 2018-10-29 15:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1532.mp3 2018-10-29 15:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1533.mp3 2018-10-29 15:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1534.mp3 2018-10-29 15:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1535.mp3 2018-10-29 15:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1536.mp3 2018-10-29 15:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1537.mp3 2018-10-29 15:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1538.mp3 2018-10-29 15:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1539.mp3 2018-10-29 15:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1540.mp3 2018-10-29 15:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1541.mp3 2018-10-29 15:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1542.mp3 2018-10-29 15:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1543.mp3 2018-10-29 15:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1544.mp3 2018-10-29 15:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1545.mp3 2018-10-29 15:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1546.mp3 2018-10-29 15:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1547.mp3 2018-10-29 15:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1548.mp3 2018-10-29 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1549.mp3 2018-10-29 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1550.mp3 2018-10-29 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1551.mp3 2018-10-29 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1552.mp3 2018-10-29 15:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1553.mp3 2018-10-29 15:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1554.mp3 2018-10-29 15:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1555.mp3 2018-10-29 15:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1556.mp3 2018-10-29 15:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1557.mp3 2018-10-29 15:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1558.mp3 2018-10-29 15:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1559.mp3 2018-10-29 15:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1560.mp3 2018-10-29 15:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1561.mp3 2018-10-29 15:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1562.mp3 2018-10-29 15:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1563.mp3 2018-10-29 15:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1564.mp3 2018-10-29 15:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1565.mp3 2018-10-29 15:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1566.mp3 2018-10-29 15:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1567.mp3 2018-10-29 15:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1568.mp3 2018-10-29 15:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1569.mp3 2018-10-29 15:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1570.mp3 2018-10-29 15:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1571.mp3 2018-10-29 15:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1572.mp3 2018-10-29 15:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1573.mp3 2018-10-29 15:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1574.mp3 2018-10-29 15:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1575.mp3 2018-10-29 15:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1576.mp3 2018-10-29 15:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1577.mp3 2018-10-29 15:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1578.mp3 2018-10-29 15:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1579.mp3 2018-10-29 15:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1580.mp3 2018-10-29 15:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1581.mp3 2018-10-29 15:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1582.mp3 2018-10-29 15:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1583.mp3 2018-10-29 15:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1584.mp3 2018-10-29 15:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1585.mp3 2018-10-29 15:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1586.mp3 2018-10-29 15:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1587.mp3 2018-10-29 15:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1588.mp3 2018-10-29 15:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1589.mp3 2018-10-29 15:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1590.mp3 2018-10-29 15:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1591.mp3 2018-10-29 15:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1592.mp3 2018-10-29 15:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1593.mp3 2018-10-29 15:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1594.mp3 2018-10-29 15:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1595.mp3 2018-10-29 15:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1596.mp3 2018-10-29 15:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1597.mp3 2018-10-29 15:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1598.mp3 2018-10-29 15:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1599.mp3 2018-10-29 15:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1600.mp3 2018-10-29 15:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1601.mp3 2018-10-29 15:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1602.mp3 2018-10-29 15:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1603.mp3 2018-10-29 15:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1604.mp3 2018-10-29 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1605.mp3 2018-10-29 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1606.mp3 2018-10-29 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1607.mp3 2018-10-29 15:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1608.mp3 2018-10-29 15:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1609.mp3 2018-10-29 15:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1610.mp3 2018-10-29 15:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1611.mp3 2018-10-29 15:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1612.mp3 2018-10-29 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1613.mp3 2018-10-29 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1614.mp3 2018-10-29 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1615.mp3 2018-10-29 15:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1616.mp3 2018-10-29 15:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1617.mp3 2018-10-29 15:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1618.mp3 2018-10-29 15:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1619.mp3 2018-10-29 15:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1620.mp3 2018-10-29 15:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1621.mp3 2018-10-29 15:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1622.mp3 2018-10-29 16:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1623.mp3 2018-10-29 16:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1624.mp3 2018-10-29 16:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1625.mp3 2018-10-29 16:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1626.mp3 2018-10-29 16:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1627.mp3 2018-10-29 16:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1628.mp3 2018-10-29 16:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1629.mp3 2018-10-29 16:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1630.mp3 2018-10-29 16:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1631.mp3 2018-10-29 16:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1632.mp3 2018-10-29 16:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1633.mp3 2018-10-29 16:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1634.mp3 2018-10-29 16:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1635.mp3 2018-10-29 16:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1636.mp3 2018-10-29 16:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1637.mp3 2018-10-29 16:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1638.mp3 2018-10-29 16:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1639.mp3 2018-10-29 16:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1640.mp3 2018-10-29 16:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1641.mp3 2018-10-29 16:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1642.mp3 2018-10-29 16:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1643.mp3 2018-10-29 16:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1644.mp3 2018-10-29 16:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1645.mp3 2018-10-29 16:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1646.mp3 2018-10-29 16:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1647.mp3 2018-10-29 16:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1648.mp3 2018-10-29 16:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1649.mp3 2018-10-29 16:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1650.mp3 2018-10-29 16:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1651.mp3 2018-10-29 16:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1652.mp3 2018-10-29 16:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1653.mp3 2018-10-29 16:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1654.mp3 2018-10-29 16:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1655.mp3 2018-10-29 16:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1656.mp3 2018-10-29 16:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1657.mp3 2018-10-29 16:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1658.mp3 2018-10-29 16:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1659.mp3 2018-10-29 16:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1660.mp3 2018-10-29 16:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1661.mp3 2018-10-29 16:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1662.mp3 2018-10-29 16:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1663.mp3 2018-10-29 16:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1664.mp3 2018-10-29 16:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1665.mp3 2018-10-29 16:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1666.mp3 2018-10-29 16:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1667.mp3 2018-10-29 16:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1668.mp3 2018-10-29 16:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1669.mp3 2018-10-29 16:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1670.mp3 2018-10-29 16:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1671.mp3 2018-10-29 16:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1672.mp3 2018-10-29 16:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1673.mp3 2018-10-29 16:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1674.mp3 2018-10-29 16:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1675.mp3 2018-10-29 16:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1676.mp3 2018-10-29 16:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1677.mp3 2018-10-29 16:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1678.mp3 2018-10-29 16:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1679.mp3 2018-10-29 16:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1680.mp3 2018-10-29 16:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1681.mp3 2018-10-29 16:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1682.mp3 2018-10-29 16:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1683.mp3 2018-10-29 16:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1684.mp3 2018-10-29 16:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1685.mp3 2018-10-29 16:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1686.mp3 2018-10-29 16:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1687.mp3 2018-10-29 16:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1688.mp3 2018-10-29 16:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1689.mp3 2018-10-29 16:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1690.mp3 2018-10-29 16:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1691.mp3 2018-10-29 16:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1692.mp3 2018-10-29 16:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1693.mp3 2018-10-29 16:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1694.mp3 2018-10-29 16:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1695.mp3 2018-10-29 16:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1696.mp3 2018-10-29 16:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1697.mp3 2018-10-29 16:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1698.mp3 2018-10-29 16:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1699.mp3 2018-10-29 16:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1700.mp3 2018-10-29 16:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1701.mp3 2018-10-29 16:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1702.mp3 2018-10-29 16:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1703.mp3 2018-10-29 16:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1704.mp3 2018-10-29 16:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1705.mp3 2018-10-29 16:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1706.mp3 2018-10-29 16:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1707.mp3 2018-10-29 16:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1708.mp3 2018-10-29 16:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1709.mp3 2018-10-29 16:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1710.mp3 2018-10-29 16:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1711.mp3 2018-10-29 16:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1712.mp3 2018-10-29 16:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1713.mp3 2018-10-29 16:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1714.mp3 2018-10-29 16:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1715.mp3 2018-10-29 16:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1716.mp3 2018-10-29 16:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1717.mp3 2018-10-29 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1718.mp3 2018-10-29 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1719.mp3 2018-10-29 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1720.mp3 2018-10-29 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1721.mp3 2018-10-29 16:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1722.mp3 2018-10-29 16:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1723.mp3 2018-10-29 16:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1724.mp3 2018-10-29 16:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1725.mp3 2018-10-29 16:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1726.mp3 2018-10-29 16:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1727.mp3 2018-10-29 16:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1728.mp3 2018-10-29 16:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1729.mp3 2018-10-29 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1730.mp3 2018-10-29 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1731.mp3 2018-10-29 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1732.mp3 2018-10-29 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1733.mp3 2018-10-29 16:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1734.mp3 2018-10-29 16:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1735.mp3 2018-10-29 16:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1736.mp3 2018-10-29 16:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1737.mp3 2018-10-29 16:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1738.mp3 2018-10-29 16:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1739.mp3 2018-10-29 16:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1740.mp3 2018-10-29 16:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1741.mp3 2018-10-29 16:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1742.mp3 2018-10-29 16:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1743.mp3 2018-10-29 16:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1744.mp3 2018-10-29 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1745.mp3 2018-10-29 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1746.mp3 2018-10-29 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1747.mp3 2018-10-29 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1748.mp3 2018-10-29 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1749.mp3 2018-10-29 16:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1750.mp3 2018-10-29 16:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1751.mp3 2018-10-29 16:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1752.mp3 2018-10-29 16:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1753.mp3 2018-10-29 16:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1754.mp3 2018-10-29 16:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1755.mp3 2018-10-29 16:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1756.mp3 2018-10-29 16:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1757.mp3 2018-10-29 16:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1758.mp3 2018-10-29 16:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1759.mp3 2018-10-29 16:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1760.mp3 2018-10-29 16:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1761.mp3 2018-10-29 16:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1762.mp3 2018-10-29 16:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1763.mp3 2018-10-29 16:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1764.mp3 2018-10-29 16:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1765.mp3 2018-10-29 16:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1766.mp3 2018-10-29 16:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1767.mp3 2018-10-29 16:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1768.mp3 2018-10-29 16:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1769.mp3 2018-10-29 16:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1770.mp3 2018-10-29 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1771.mp3 2018-10-29 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1772.mp3 2018-10-29 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1773.mp3 2018-10-29 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1774.mp3 2018-10-29 16:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1775.mp3 2018-10-29 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1776.mp3 2018-10-29 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1777.mp3 2018-10-29 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1778.mp3 2018-10-29 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1779.mp3 2018-10-29 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1780.mp3 2018-10-29 16:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1781.mp3 2018-10-29 16:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1782.mp3 2018-10-29 16:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1783.mp3 2018-10-29 16:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1784.mp3 2018-10-29 16:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1785.mp3 2018-10-29 16:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1786.mp3 2018-10-29 16:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1787.mp3 2018-10-29 16:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1788.mp3 2018-10-29 16:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1789.mp3 2018-10-29 16:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1790.mp3 2018-10-29 16:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1791.mp3 2018-10-29 16:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1792.mp3 2018-10-29 16:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1793.mp3 2018-10-29 16:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1794.mp3 2018-10-29 16:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1795.mp3 2018-10-29 16:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1796.mp3 2018-10-29 16:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1797.mp3 2018-10-29 16:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1798.mp3 2018-10-29 16:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1799.mp3 2018-10-29 16:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1800.mp3 2018-10-29 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1801.mp3 2018-10-29 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1802.mp3 2018-10-29 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1803.mp3 2018-10-29 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1804.mp3 2018-10-29 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1805.mp3 2018-10-29 16:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1806.mp3 2018-10-29 16:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1807.mp3 2018-10-29 16:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1808.mp3 2018-10-29 16:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1809.mp3 2018-10-29 16:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1810.mp3 2018-10-29 16:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1811.mp3 2018-10-30 02:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1812.mp3 2018-10-30 02:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1813.mp3 2018-10-30 02:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1814.mp3 2018-10-30 02:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1815.mp3 2018-10-30 02:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1816.mp3 2018-10-30 02:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1817.mp3 2018-10-30 02:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1818.mp3 2018-10-30 02:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1819.mp3 2018-10-30 02:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1820.mp3 2018-10-30 02:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1821.mp3 2018-10-30 02:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1822.mp3 2018-10-30 02:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1823.mp3 2018-10-30 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1824.mp3 2018-10-30 02:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1825.mp3 2018-10-30 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1826.mp3 2018-10-30 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1827.mp3 2018-10-30 02:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1828.mp3 2018-10-30 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1829.mp3 2018-10-30 02:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1830.mp3 2018-10-30 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1831.mp3 2018-10-30 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1832.mp3 2018-10-30 02:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1833.mp3 2018-10-30 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1834.mp3 2018-10-30 02:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1835.mp3 2018-10-30 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1836.mp3 2018-10-30 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1837.mp3 2018-10-30 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1838.mp3 2018-10-30 02:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1839.mp3 2018-10-30 02:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1840.mp3 2018-10-30 02:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1841.mp3 2018-10-30 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1842.mp3 2018-10-30 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1843.mp3 2018-10-30 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1844.mp3 2018-10-30 02:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1845.mp3 2018-10-30 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1846.mp3 2018-10-30 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1847.mp3 2018-10-30 02:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1848.mp3 2018-10-30 02:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1849.mp3 2018-10-30 02:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1850.mp3 2018-10-30 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1851.mp3 2018-10-30 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1852.mp3 2018-10-30 03:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1853.mp3 2018-10-30 03:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1854.mp3 2018-10-30 03:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1855.mp3 2018-10-30 03:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1856.mp3 2018-10-30 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1857.mp3 2018-10-30 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1858.mp3 2018-10-30 03:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1859.mp3 2018-10-30 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1860.mp3 2018-10-30 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1861.mp3 2018-10-30 03:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1862.mp3 2018-10-30 03:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1863.mp3 2018-10-30 03:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1864.mp3 2018-10-30 03:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1865.mp3 2018-10-30 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1866.mp3 2018-10-30 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1867.mp3 2018-10-30 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1868.mp3 2018-10-30 03:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1869.mp3 2018-10-30 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1870.mp3 2018-10-30 03:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1871.mp3 2018-10-30 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1872.mp3 2018-10-30 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1873.mp3 2018-10-30 03:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1874.mp3 2018-10-30 03:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1875.mp3 2018-10-30 03:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1876.mp3 2018-10-30 03:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1877.mp3 2018-10-30 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1878.mp3 2018-10-30 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1879.mp3 2018-10-30 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1880.mp3 2018-10-30 03:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1881.mp3 2018-10-30 03:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1882.mp3 2018-10-30 03:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1883.mp3 2018-10-30 03:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1884.mp3 2018-10-30 03:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1885.mp3 2018-10-30 03:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1886.mp3 2018-10-30 03:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1887.mp3 2018-10-30 03:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1888.mp3 2018-10-30 03:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1889.mp3 2018-10-30 03:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1890.mp3 2018-10-30 03:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1891.mp3 2018-10-30 03:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1892.mp3 2018-10-30 03:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1893.mp3 2018-10-30 03:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1894.mp3 2018-10-30 03:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1895.mp3 2018-10-30 03:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1896.mp3 2018-10-30 03:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1897.mp3 2018-10-30 03:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1898.mp3 2018-10-30 03:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1899.mp3 2018-10-30 03:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1900.mp3 2018-10-30 03:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1901.mp3 2018-10-30 03:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1902.mp3 2018-10-30 03:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1903.mp3 2018-10-30 03:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1904.mp3 2018-10-30 03:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1905.mp3 2018-10-30 03:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1906.mp3 2018-10-30 03:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1907.mp3 2018-10-30 03:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1908.mp3 2018-10-30 03:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1909.mp3 2018-10-30 03:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1910.mp3 2018-10-30 03:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1911.mp3 2018-10-30 03:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1912.mp3 2018-10-30 03:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1913.mp3 2018-10-30 03:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1914.mp3 2018-10-30 03:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1915.mp3 2018-10-30 03:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1916.mp3 2018-10-30 03:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1917.mp3 2018-10-30 03:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1918.mp3 2018-10-30 03:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1919.mp3 2018-10-30 03:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1920.mp3 2018-10-30 03:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1921.mp3 2018-10-30 03:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1922.mp3 2018-10-30 03:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1923.mp3 2018-10-30 03:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1924.mp3 2018-10-30 03:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1925.mp3 2018-10-30 03:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1926.mp3 2018-10-30 03:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1927.mp3 2018-10-30 03:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1928.mp3 2018-10-30 03:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1929.mp3 2018-10-30 03:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1930.mp3 2018-10-30 03:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1931.mp3 2018-10-30 03:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1932.mp3 2018-10-30 03:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1933.mp3 2018-10-30 03:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1934.mp3 2018-10-30 03:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1935.mp3 2018-10-30 03:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1936.mp3 2018-10-30 03:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1937.mp3 2018-10-30 03:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1938.mp3 2018-10-30 03:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1939.mp3 2018-10-30 03:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1940.mp3 2018-10-30 03:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1941.mp3 2018-10-30 03:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1942.mp3 2018-10-30 03:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1943.mp3 2018-10-30 03:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1944.mp3 2018-10-30 03:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1945.mp3 2018-10-30 03:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1946.mp3 2018-10-30 03:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1947.mp3 2018-10-30 03:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1948.mp3 2018-10-30 03:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1949.mp3 2018-10-30 03:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1950.mp3 2018-10-30 03:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1951.mp3 2018-10-30 03:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1952.mp3 2018-10-30 03:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1953.mp3 2018-10-30 03:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1954.mp3 2018-10-30 03:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1955.mp3 2018-10-30 04:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1956.mp3 2018-10-30 04:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1957.mp3 2018-10-30 04:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1958.mp3 2018-10-30 04:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1959.mp3 2018-10-30 04:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1960.mp3 2018-10-30 04:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1961.mp3 2018-10-30 04:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1962.mp3 2018-10-30 04:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1963.mp3 2018-10-30 04:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1964.mp3 2018-10-30 04:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1965.mp3 2018-10-30 04:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1966.mp3 2018-10-30 04:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1967.mp3 2018-10-30 04:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1968.mp3 2018-10-30 04:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1969.mp3 2018-10-30 04:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1970.mp3 2018-10-30 04:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1971.mp3 2018-10-30 04:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1972.mp3 2018-10-30 04:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1973.mp3 2018-10-30 04:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1974.mp3 2018-10-30 04:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1975.mp3 2018-10-30 04:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1976.mp3 2018-10-30 04:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1977.mp3 2018-10-30 04:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1978.mp3 2018-10-30 04:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1979.mp3 2018-10-30 04:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1980.mp3 2018-10-30 04:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1981.mp3 2018-10-30 04:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1982.mp3 2018-10-30 04:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1983.mp3 2018-10-30 04:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1984.mp3 2018-10-30 04:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1985.mp3 2018-10-30 04:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1986.mp3 2018-10-30 04:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1987.mp3 2018-10-30 04:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1988.mp3 2018-10-30 04:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1989.mp3 2018-10-30 04:22
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1990.mp3 2018-10-30 04:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1991.mp3 2018-10-30 04:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1992.mp3 2018-10-30 04:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1993.mp3 2018-10-30 04:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1994.mp3 2018-10-30 04:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1995.mp3 2018-10-30 04:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1996.mp3 2018-10-30 04:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1997.mp3 2018-10-30 04:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1998.mp3 2018-10-30 04:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-1999.mp3 2018-10-30 04:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2000.mp3 2018-10-30 04:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2001.mp3 2018-10-30 04:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2002.mp3 2018-10-30 04:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2003.mp3 2018-10-30 04:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2004.mp3 2018-10-30 04:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2005.mp3 2018-10-30 04:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2006.mp3 2018-10-30 04:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2007.mp3 2018-10-30 04:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2008.mp3 2018-10-30 04:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2009.mp3 2018-10-30 04:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2010.mp3 2018-10-30 04:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2011.mp3 2018-10-30 04:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2012.mp3 2018-10-30 04:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2013.mp3 2018-10-30 04:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2014.mp3 2018-10-30 04:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2015.mp3 2018-10-30 04:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2016.mp3 2018-10-30 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2017.mp3 2018-10-30 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2018.mp3 2018-10-30 04:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2019.mp3 2018-10-30 04:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2020.mp3 2018-10-30 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2021.mp3 2018-10-30 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2022.mp3 2018-10-30 04:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2023.mp3 2018-10-30 04:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2024.mp3 2018-10-30 04:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2025.mp3 2018-10-30 04:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2026.mp3 2018-10-30 04:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2027.mp3 2018-10-30 04:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2028.mp3 2018-10-30 04:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2029.mp3 2018-10-30 04:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2030.mp3 2018-10-30 04:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2031.mp3 2018-10-30 04:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2032.mp3 2018-10-30 04:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2033.mp3 2018-10-30 04:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2034.mp3 2018-10-30 04:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2035.mp3 2018-10-30 04:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2036.mp3 2018-10-30 04:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2037.mp3 2018-10-30 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2038.mp3 2018-10-30 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2039.mp3 2018-10-30 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2040.mp3 2018-10-30 04:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2041.mp3 2018-10-30 04:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2042.mp3 2018-10-30 04:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2043.mp3 2018-10-30 04:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2044.mp3 2018-10-30 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2045.mp3 2018-10-30 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2046.mp3 2018-10-30 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2047.mp3 2018-10-30 04:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2048.mp3 2018-10-30 05:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2049.mp3 2018-10-30 05:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2050.mp3 2018-10-30 05:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2051.mp3 2018-10-30 05:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2052.mp3 2018-10-30 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2053.mp3 2018-10-30 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2054.mp3 2018-10-30 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2055.mp3 2018-10-30 05:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2056.mp3 2018-10-30 05:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2057.mp3 2018-10-30 05:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2058.mp3 2018-10-30 05:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2059.mp3 2018-10-30 05:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2060.mp3 2018-10-30 05:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2061.mp3 2018-10-30 05:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2062.mp3 2018-10-30 05:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2063.mp3 2018-10-30 05:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2064.mp3 2018-10-30 05:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2065.mp3 2018-10-30 05:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2066.mp3 2018-10-30 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2067.mp3 2018-10-30 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2068.mp3 2018-10-30 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2069.mp3 2018-10-30 05:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2070.mp3 2018-10-30 05:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2071.mp3 2018-10-30 05:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2072.mp3 2018-10-30 05:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2073.mp3 2018-10-30 05:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2074.mp3 2018-10-30 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2075.mp3 2018-10-30 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2076.mp3 2018-10-30 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2077.mp3 2018-10-30 05:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2078.mp3 2018-10-30 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2079.mp3 2018-10-30 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2080.mp3 2018-10-30 05:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2081.mp3 2018-10-30 05:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2082.mp3 2018-10-30 05:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2083.mp3 2018-10-30 05:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2084.mp3 2018-10-30 05:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2085.mp3 2018-10-30 05:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2086.mp3 2018-10-30 05:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2087.mp3 2018-10-30 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2088.mp3 2018-10-30 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2089.mp3 2018-10-30 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2090.mp3 2018-10-30 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2091.mp3 2018-10-30 05:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2092.mp3 2018-10-30 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2093.mp3 2018-10-30 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2094.mp3 2018-10-30 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2095.mp3 2018-10-30 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2096.mp3 2018-10-30 05:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2097.mp3 2018-10-30 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2098.mp3 2018-10-30 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2099.mp3 2018-10-30 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2100.mp3 2018-10-30 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2101.mp3 2018-10-30 05:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2102.mp3 2018-10-30 05:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2103.mp3 2018-10-30 05:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2104.mp3 2018-10-30 05:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2105.mp3 2018-10-30 05:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2106.mp3 2018-10-30 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2107.mp3 2018-10-30 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2108.mp3 2018-10-30 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2109.mp3 2018-10-30 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2110.mp3 2018-10-30 05:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2111.mp3 2018-10-30 05:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2112.mp3 2018-10-30 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2113.mp3 2018-10-30 05:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2114.mp3 2018-10-30 05:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2115.mp3 2018-10-30 05:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2116.mp3 2018-10-30 05:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2117.mp3 2018-10-30 05:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2118.mp3 2018-10-30 05:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2119.mp3 2018-10-30 05:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2120.mp3 2018-10-30 05:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2121.mp3 2018-10-30 05:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2122.mp3 2018-10-30 05:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2123.mp3 2018-10-30 05:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2124.mp3 2018-10-30 05:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2125.mp3 2018-10-30 05:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2126.mp3 2018-10-30 05:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2127.mp3 2018-10-30 05:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2128.mp3 2018-10-30 05:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2129.mp3 2018-10-30 05:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2130.mp3 2018-10-30 05:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2131.mp3 2018-10-30 05:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2132.mp3 2018-10-30 05:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2133.mp3 2018-10-30 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2134.mp3 2018-10-30 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2135.mp3 2018-10-30 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2136.mp3 2018-10-30 05:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2137.mp3 2018-10-30 05:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2138.mp3 2018-10-30 05:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2139.mp3 2018-10-30 05:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2140.mp3 2018-10-30 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2141.mp3 2018-10-30 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2142.mp3 2018-10-30 05:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2143.mp3 2018-10-30 05:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2144.mp3 2018-10-30 05:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2145.mp3 2018-10-30 05:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2146.mp3 2018-10-30 05:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2147.mp3 2018-10-30 05:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2148.mp3 2018-10-30 05:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2149.mp3 2018-10-30 05:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2150.mp3 2018-10-30 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2151.mp3 2018-10-30 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2152.mp3 2018-10-30 05:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2153.mp3 2018-10-30 05:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2154.mp3 2018-10-30 05:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2155.mp3 2018-10-30 05:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2156.mp3 2018-10-30 05:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2157.mp3 2018-10-30 05:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2158.mp3 2018-10-30 05:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2159.mp3 2018-10-30 05:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2160.mp3 2018-10-30 05:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2161.mp3 2018-10-30 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2162.mp3 2018-10-30 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2163.mp3 2018-10-30 05:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2164.mp3 2018-10-30 05:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2165.mp3 2018-10-30 05:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2166.mp3 2018-10-30 05:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2167.mp3 2018-10-30 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2168.mp3 2018-10-30 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2169.mp3 2018-10-30 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2170.mp3 2018-10-30 05:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2171.mp3 2018-10-30 06:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2172.mp3 2018-10-30 06:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2173.mp3 2018-10-30 06:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2174.mp3 2018-10-30 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2175.mp3 2018-10-30 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2176.mp3 2018-10-30 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2177.mp3 2018-10-30 06:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2178.mp3 2018-10-30 06:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2179.mp3 2018-10-30 06:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2180.mp3 2018-10-30 06:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2181.mp3 2018-10-30 06:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2182.mp3 2018-10-30 06:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2183.mp3 2018-10-30 06:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2184.mp3 2018-10-30 06:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2185.mp3 2018-10-30 06:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2186.mp3 2018-10-30 06:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2187.mp3 2018-10-30 06:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2188.mp3 2018-10-30 06:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2189.mp3 2018-10-30 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2190.mp3 2018-10-30 06:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2191.mp3 2018-10-30 06:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2192.mp3 2018-10-30 06:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2193.mp3 2018-10-30 06:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2194.mp3 2018-10-30 06:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2195.mp3 2018-10-30 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2196.mp3 2018-10-30 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2197.mp3 2018-10-30 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2198.mp3 2018-10-30 06:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2199.mp3 2018-10-30 06:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2200.mp3 2018-10-30 06:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2201.mp3 2018-10-30 06:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2202.mp3 2018-10-30 06:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2203.mp3 2018-10-30 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2204.mp3 2018-10-30 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2205.mp3 2018-10-30 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2206.mp3 2018-10-30 06:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2207.mp3 2018-10-30 06:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2208.mp3 2018-10-30 06:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2209.mp3 2018-10-30 06:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2210.mp3 2018-10-30 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2211.mp3 2018-10-30 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2212.mp3 2018-10-30 06:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2213.mp3 2018-10-30 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2214.mp3 2018-10-30 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2215.mp3 2018-10-30 06:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2216.mp3 2018-10-30 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2217.mp3 2018-10-30 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2218.mp3 2018-10-30 06:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2219.mp3 2018-10-30 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2220.mp3 2018-10-30 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2221.mp3 2018-10-30 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2222.mp3 2018-10-30 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2223.mp3 2018-10-30 06:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2224.mp3 2018-10-30 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2225.mp3 2018-10-30 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2226.mp3 2018-10-30 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2227.mp3 2018-10-30 06:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2228.mp3 2018-10-30 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2229.mp3 2018-10-30 06:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2230.mp3 2018-10-30 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2231.mp3 2018-10-30 06:21
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2232.mp3 2018-10-30 06:23
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2233.mp3 2018-10-30 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2234.mp3 2018-10-30 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2235.mp3 2018-10-30 06:24
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2236.mp3 2018-10-30 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2237.mp3 2018-10-30 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2238.mp3 2018-10-30 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2239.mp3 2018-10-30 06:25
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2240.mp3 2018-10-30 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2241.mp3 2018-10-30 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2242.mp3 2018-10-30 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2243.mp3 2018-10-30 06:26
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2244.mp3 2018-10-30 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2245.mp3 2018-10-30 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2246.mp3 2018-10-30 06:27
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2247.mp3 2018-10-30 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2248.mp3 2018-10-30 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2249.mp3 2018-10-30 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2250.mp3 2018-10-30 06:28
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2251.mp3 2018-10-30 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2252.mp3 2018-10-30 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2253.mp3 2018-10-30 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2254.mp3 2018-10-30 06:29
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2255.mp3 2018-10-30 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2256.mp3 2018-10-30 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2257.mp3 2018-10-30 06:30
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2258.mp3 2018-10-30 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2259.mp3 2018-10-30 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2260.mp3 2018-10-30 06:31
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2261.mp3 2018-10-30 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2262.mp3 2018-10-30 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2263.mp3 2018-10-30 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2264.mp3 2018-10-30 06:32
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2265.mp3 2018-10-30 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2266.mp3 2018-10-30 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2267.mp3 2018-10-30 06:33
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2268.mp3 2018-10-30 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2269.mp3 2018-10-30 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2270.mp3 2018-10-30 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2271.mp3 2018-10-30 06:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2272.mp3 2018-10-30 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2273.mp3 2018-10-30 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2274.mp3 2018-10-30 06:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2275.mp3 2018-10-30 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2276.mp3 2018-10-30 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2277.mp3 2018-10-30 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2278.mp3 2018-10-30 06:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2279.mp3 2018-10-30 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2280.mp3 2018-10-30 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2281.mp3 2018-10-30 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2282.mp3 2018-10-30 06:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2283.mp3 2018-10-30 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2284.mp3 2018-10-30 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2285.mp3 2018-10-30 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2286.mp3 2018-10-30 06:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2287.mp3 2018-10-30 06:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2288.mp3 2018-10-30 06:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2289.mp3 2018-10-30 06:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2290.mp3 2018-10-30 06:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2291.mp3 2018-10-30 06:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2292.mp3 2018-10-30 06:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2293.mp3 2018-10-30 06:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2294.mp3 2018-10-30 06:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2295.mp3 2018-10-30 06:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2296.mp3 2018-10-30 06:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2297.mp3 2018-10-30 06:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2298.mp3 2018-10-30 06:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2299.mp3 2018-10-30 06:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2300.mp3 2018-10-30 06:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2301.mp3 2018-10-30 06:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2302.mp3 2018-10-30 06:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2303.mp3 2018-10-30 06:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2304.mp3 2018-10-30 06:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2305.mp3 2018-10-30 06:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2306.mp3 2018-10-30 06:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2307.mp3 2018-10-30 06:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2308.mp3 2018-10-30 06:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2309.mp3 2018-10-30 06:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2310.mp3 2018-10-30 06:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2311.mp3 2018-10-30 06:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2312.mp3 2018-10-30 06:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2313.mp3 2018-10-30 06:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2314.mp3 2018-10-30 06:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2315.mp3 2018-10-30 06:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2316.mp3 2018-10-30 06:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2317.mp3 2018-10-30 06:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2318.mp3 2018-10-30 06:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2319.mp3 2018-10-30 06:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2320.mp3 2018-10-30 06:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2321.mp3 2018-10-30 06:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2322.mp3 2018-10-30 06:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2323.mp3 2018-10-30 06:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2324.mp3 2018-10-30 06:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2325.mp3 2018-10-30 06:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2326.mp3 2018-10-30 06:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2327.mp3 2018-10-30 06:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2328.mp3 2018-10-30 06:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2329.mp3 2018-10-30 06:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2330.mp3 2018-10-30 06:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2331.mp3 2018-10-30 06:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2332.mp3 2018-10-30 06:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2333.mp3 2018-10-30 06:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2334.mp3 2018-10-30 06:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2335.mp3 2018-10-30 06:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2336.mp3 2018-10-30 06:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2337.mp3 2018-10-30 06:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2338.mp3 2018-10-30 06:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2339.mp3 2018-10-30 06:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2340.mp3 2018-10-30 06:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2341.mp3 2018-10-30 06:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2342.mp3 2018-10-30 06:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2343.mp3 2018-10-30 06:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2344.mp3 2018-10-30 06:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2345.mp3 2018-10-30 06:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2346.mp3 2018-10-30 06:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2347.mp3 2018-10-30 06:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2348.mp3 2018-10-30 06:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2349.mp3 2018-10-30 06:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2350.mp3 2018-10-30 06:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2351.mp3 2018-10-30 06:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2352.mp3 2018-10-30 06:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2353.mp3 2018-10-30 06:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2354.mp3 2018-10-30 06:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2355.mp3 2018-10-30 06:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2356.mp3 2018-10-30 06:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2357.mp3 2018-10-30 06:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2358.mp3 2018-10-30 06:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2359.mp3 2018-10-30 06:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2360.mp3 2018-10-30 06:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2361.mp3 2018-10-30 06:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2362.mp3 2018-10-30 06:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2363.mp3 2018-10-30 06:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2364.mp3 2018-10-30 06:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2365.mp3 2018-10-30 06:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2366.mp3 2018-10-30 06:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2367.mp3 2018-10-30 06:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2368.mp3 2018-10-30 06:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2369.mp3 2018-10-30 06:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2370.mp3 2018-10-30 06:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2371.mp3 2018-10-30 06:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2372.mp3 2018-10-30 06:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2373.mp3 2018-10-30 06:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2374.mp3 2018-10-30 06:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2375.mp3 2018-10-30 06:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2376.mp3 2018-10-30 06:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2377.mp3 2018-10-30 06:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2378.mp3 2018-10-30 06:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2379.mp3 2018-10-30 06:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2380.mp3 2018-10-30 06:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2381.mp3 2018-10-30 06:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2382.mp3 2018-10-30 06:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2383.mp3 2018-10-30 06:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2384.mp3 2018-10-30 06:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2385.mp3 2018-10-30 06:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2386.mp3 2018-10-30 06:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2387.mp3 2018-10-30 07:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2388.mp3 2018-10-30 07:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2389.mp3 2018-10-30 07:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2390.mp3 2018-10-30 07:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2391.mp3 2018-10-30 07:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2392.mp3 2018-10-30 07:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2393.mp3 2018-10-30 07:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2394.mp3 2018-10-30 07:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2395.mp3 2018-10-30 07:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2396.mp3 2018-10-30 07:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2397.mp3 2018-10-30 07:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2398.mp3 2018-10-30 07:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2399.mp3 2018-10-30 07:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2400.mp3 2018-10-30 07:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2401.mp3 2018-10-30 07:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2402.mp3 2018-10-30 07:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2403.mp3 2018-10-30 07:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2404.mp3 2018-10-30 07:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2405.mp3 2018-10-30 07:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2406.mp3 2018-10-30 07:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2407.mp3 2018-10-30 07:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2408.mp3 2018-10-30 07:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2409.mp3 2018-10-30 07:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2410.mp3 2018-10-30 07:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2411.mp3 2018-10-30 07:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2412.mp3 2018-10-30 07:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2413.mp3 2018-10-30 07:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2414.mp3 2018-10-30 07:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2415.mp3 2018-10-30 07:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2416.mp3 2018-10-30 07:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2417.mp3 2018-10-30 07:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2418.mp3 2018-10-30 07:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2419.mp3 2018-10-30 07:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2420.mp3 2018-10-30 07:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2421.mp3 2018-10-30 07:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2422.mp3 2018-10-30 07:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2423.mp3 2018-10-30 07:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2424.mp3 2018-10-30 07:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2425.mp3 2018-10-30 07:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2426.mp3 2018-10-30 07:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2427.mp3 2018-10-30 07:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2428.mp3 2018-10-30 07:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2429.mp3 2018-10-30 07:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2430.mp3 2018-10-30 07:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2431.mp3 2018-10-30 07:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2432.mp3 2018-10-30 07:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2433.mp3 2018-10-30 07:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2434.mp3 2018-10-30 07:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2435.mp3 2018-10-30 07:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2436.mp3 2018-10-30 07:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2437.mp3 2018-10-30 07:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2438.mp3 2018-10-30 07:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2439.mp3 2018-10-30 07:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2440.mp3 2018-10-30 07:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2441.mp3 2018-10-30 07:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2442.mp3 2018-10-30 07:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2443.mp3 2018-10-30 07:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2444.mp3 2018-10-30 07:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2445.mp3 2018-10-30 07:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2446.mp3 2018-10-30 07:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2447.mp3 2018-10-30 07:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2448.mp3 2018-10-30 07:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2449.mp3 2018-10-30 07:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2450.mp3 2018-10-30 07:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2451.mp3 2018-10-30 07:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2452.mp3 2018-10-30 07:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2453.mp3 2018-10-30 07:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2454.mp3 2018-10-30 07:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2455.mp3 2018-10-30 07:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2456.mp3 2018-10-30 07:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2457.mp3 2018-10-30 07:16
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2458.mp3 2018-10-30 07:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2459.mp3 2018-10-30 07:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2460.mp3 2018-10-30 07:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2461.mp3 2018-10-30 07:17
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2462.mp3 2018-10-30 07:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2463.mp3 2018-10-30 07:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2464.mp3 2018-10-30 07:18
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2465.mp3 2018-10-30 07:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2466.mp3 2018-10-30 07:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2467.mp3 2018-10-30 07:19
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2468.mp3 2018-10-30 07:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2469.mp3 2018-10-30 07:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2470.mp3 2018-10-30 07:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2471.mp3 2018-10-30 07:20
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2472.mp3 2018-10-30 13:34
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2473.mp3 2018-10-30 13:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2474.mp3 2018-10-30 13:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2475.mp3 2018-10-30 13:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2476.mp3 2018-10-30 13:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2477.mp3 2018-10-30 13:35
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2478.mp3 2018-10-30 13:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2479.mp3 2018-10-30 13:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2480.mp3 2018-10-30 13:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2481.mp3 2018-10-30 13:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2482.mp3 2018-10-30 13:36
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2483.mp3 2018-10-30 13:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2484.mp3 2018-10-30 13:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2485.mp3 2018-10-30 13:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2486.mp3 2018-10-30 13:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2487.mp3 2018-10-30 13:37
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2488.mp3 2018-10-30 13:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2489.mp3 2018-10-30 13:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2490.mp3 2018-10-30 13:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2491.mp3 2018-10-30 13:38
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2492.mp3 2018-10-30 13:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2493.mp3 2018-10-30 13:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2494.mp3 2018-10-30 13:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2495.mp3 2018-10-30 13:39
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2496.mp3 2018-10-30 13:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2497.mp3 2018-10-30 13:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2498.mp3 2018-10-30 13:40
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2499.mp3 2018-10-30 13:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2500.mp3 2018-10-30 13:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2501.mp3 2018-10-30 13:41
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2502.mp3 2018-10-30 13:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2503.mp3 2018-10-30 13:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2504.mp3 2018-10-30 13:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2505.mp3 2018-10-30 13:42
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2506.mp3 2018-10-30 13:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2507.mp3 2018-10-30 13:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2508.mp3 2018-10-30 13:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2509.mp3 2018-10-30 13:43
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2510.mp3 2018-10-30 13:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2511.mp3 2018-10-30 13:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2512.mp3 2018-10-30 13:44
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2513.mp3 2018-10-30 13:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2514.mp3 2018-10-30 13:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2515.mp3 2018-10-30 13:45
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2516.mp3 2018-10-30 13:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2517.mp3 2018-10-30 13:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2518.mp3 2018-10-30 13:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2519.mp3 2018-10-30 13:46
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2520.mp3 2018-10-30 13:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2521.mp3 2018-10-30 13:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2522.mp3 2018-10-30 13:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2523.mp3 2018-10-30 13:47
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2524.mp3 2018-10-30 13:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2525.mp3 2018-10-30 13:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2526.mp3 2018-10-30 13:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2527.mp3 2018-10-30 13:48
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2528.mp3 2018-10-30 13:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2529.mp3 2018-10-30 13:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2530.mp3 2018-10-30 13:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2531.mp3 2018-10-30 13:49
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2532.mp3 2018-10-30 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2533.mp3 2018-10-30 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2534.mp3 2018-10-30 13:50
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2535.mp3 2018-10-30 13:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2536.mp3 2018-10-30 13:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2537.mp3 2018-10-30 13:51
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2538.mp3 2018-10-30 13:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2539.mp3 2018-10-30 13:52
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2540.mp3 2018-10-30 13:53
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2541.mp3 2018-10-30 13:54
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2542.mp3 2018-10-30 13:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2543.mp3 2018-10-30 13:55
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2544.mp3 2018-10-30 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2545.mp3 2018-10-30 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2546.mp3 2018-10-30 13:56
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2547.mp3 2018-10-30 13:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2548.mp3 2018-10-30 13:57
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2549.mp3 2018-10-30 13:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2550.mp3 2018-10-30 13:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2551.mp3 2018-10-30 13:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2552.mp3 2018-10-30 13:58
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2553.mp3 2018-10-30 13:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2554.mp3 2018-10-30 13:59
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2555.mp3 2018-10-30 14:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2556.mp3 2018-10-30 14:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2557.mp3 2018-10-30 14:00
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2558.mp3 2018-10-30 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2559.mp3 2018-10-30 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2560.mp3 2018-10-30 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2561.mp3 2018-10-30 14:01
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2562.mp3 2018-10-30 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2563.mp3 2018-10-30 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2564.mp3 2018-10-30 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2565.mp3 2018-10-30 14:02
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2566.mp3 2018-10-30 14:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2567.mp3 2018-10-30 14:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2568.mp3 2018-10-30 14:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2569.mp3 2018-10-30 14:03
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2570.mp3 2018-10-30 14:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2571.mp3 2018-10-30 14:04
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2572.mp3 2018-10-30 14:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2573.mp3 2018-10-30 14:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2574.mp3 2018-10-30 14:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2575.mp3 2018-10-30 14:05
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2576.mp3 2018-10-30 14:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2577.mp3 2018-10-30 14:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2578.mp3 2018-10-30 14:06
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2579.mp3 2018-10-30 14:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2580.mp3 2018-10-30 14:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2581.mp3 2018-10-30 14:07
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2582.mp3 2018-10-30 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2583.mp3 2018-10-30 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2584.mp3 2018-10-30 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2585.mp3 2018-10-30 14:08
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2586.mp3 2018-10-30 14:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2587.mp3 2018-10-30 14:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2588.mp3 2018-10-30 14:09
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2589.mp3 2018-10-30 14:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2590.mp3 2018-10-30 14:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2591.mp3 2018-10-30 14:10
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2592.mp3 2018-10-30 14:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2593.mp3 2018-10-30 14:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2594.mp3 2018-10-30 14:11
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2595.mp3 2018-10-30 14:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2596.mp3 2018-10-30 14:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2597.mp3 2018-10-30 14:12
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2598.mp3 2018-10-30 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2599.mp3 2018-10-30 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2600.mp3 2018-10-30 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2601.mp3 2018-10-30 14:13
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2602.mp3 2018-10-30 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2603.mp3 2018-10-30 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2604.mp3 2018-10-30 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2605.mp3 2018-10-30 14:14
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2606.mp3 2018-10-30 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2607.mp3 2018-10-30 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2608.mp3 2018-10-30 14:15
 • cuu-diem-chi-ton-chuong-2609.mp3 2018-10-30 14:16
[Total: 1    Average: 4/5]

Related posts

Vô Tận Thần Công

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

TiKay

Ta Tại Dị Giới Có Cái Quỷ Thành

TiKay

Leave a Reply