Huyền Huyễn

Dã Man Vương Tọa

Tên Trương Đức Bưu này là một người thuộc bộ lạc của Nam Cương, vóc người cao lớn, mạnh mẽ (người Barbarian), hắn có được trí nhớ của kiếp trước về các kinh mạch, huyệt đạo nên lợi dụng các kinh mạch huyệt đạo để tu luyện… và từ đó, con đường để trở nên mạnh mẽ của hắn bắt đầu


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Trạch Trư
 •  Chương: /300
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • da-man-vuong-toa-chuong-0001.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0002.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0003.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0004.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0005.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0006.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0007.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0008.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0009.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0010.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0011.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0012.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0013.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0014.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0015.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0016.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0017.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0018.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0019.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0020.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0021.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0022.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0023.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0024.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0025.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0026.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0027.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0028.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0029.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0030.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0031.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0032.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0033.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0034.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0035.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0036.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0037.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0038.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0039.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0040.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0041.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0042.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0043.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0044.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0045.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0046.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0047.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0048.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0049.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0050.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0051.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0052.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0053.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0054.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0055.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0056.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0057.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0058.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0059.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0060.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0061.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0062.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0063.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0064.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0065.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0066.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0067.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0068.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0069.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0070.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0071.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0072.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0073.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0074.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0075.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0076.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0077.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0078.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0079.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0080.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0081.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0082.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0083.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0084.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0085.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0086.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0087.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0088.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0089.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0090.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0091.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0092.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0093.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0094.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0095.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0096.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0097.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0098.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0099.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0100.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0101.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0102.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0103.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0104.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0105.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0106.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0107.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0108.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0109.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0110.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0111.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0112.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0113.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0114.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0115.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0116.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0117.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0118.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0119.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0120.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0121.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0122.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0123.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0124.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0125.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0126.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0127.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0128.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0129.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0130.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0131.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0132.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0133.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0134.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0135.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0136.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0137.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0138.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0139.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0140.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0141.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0142.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0143.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0144.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0145.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0146.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0147.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0148.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0149.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0150.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0151.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0152.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0153.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0154.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0155.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0156.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0157.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0158.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0159.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0160.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0161.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0162.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0163.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0164.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0165.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0166.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0167.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0168.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0169.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0170.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0171.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0172.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0173.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0174.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0175.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0176.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0177.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0178.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0179.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0180.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0181.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0182.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0183.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0184.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0185.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0186.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0187.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0188.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0189.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0190.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0191.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0192.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0193.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0194.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0195.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0196.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0197.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0198.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0199.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0200.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0201.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0202.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0203.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0204.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0205.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0206.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0207.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0208.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0209.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0210.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0211.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0212.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0213.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0214.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0215.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0216.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0217.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0218.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0219.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0220.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0221.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0222.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0223.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0224.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0225.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0226.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0227.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0228.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0229.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0230.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0231.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0232.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0233.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0234.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0235.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0236.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0237.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0238.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0239.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0240.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0241.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0242.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0243.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0244.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0245.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0246.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0247.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0248.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0249.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0250.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0251.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0252.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0253.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0254.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0255.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0256.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0257.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0258.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0259.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0260.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0261.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0262.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0263.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0264.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0265.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0266.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0267.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0268.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0269.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0270.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0271.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0272.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0273.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0274.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0275.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0276.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0277.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0278.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0279.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0280.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0281.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0282.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0283.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0284.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0285.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0286.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0287.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0288.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0289.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0290.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0291.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0292.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0293.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0294.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0295.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0296.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0297.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0298.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0299.mp3
 • da-man-vuong-toa-chuong-0300.mp3
[Total: 2    Average: 3/5]

Related posts

Tinh Tế Tu Chân Sinh Hoạt

THUYS♥️

Tu Tiên Sau Ta Xuyên Trở Lại Rồi

THUYS♥️

Tạo Hóa Chi Vương

TiKay

Leave a Reply