Tiên Hiệp

Nhất Ngôn Thông Thiên

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng , hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Nguồn: bachngocsach


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hắc Huyền
 •  Chương: /?
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0001.mp32018-12-20 15:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0002.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0003.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0004.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0005.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0006.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0007.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0008.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0009.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0010.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0011.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0012.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0013.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0014.mp32018-12-20 15:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0015.mp32018-12-20 15:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0016.mp32018-12-20 15:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0017.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0018.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0019.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0020.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0021.mp32018-12-20 15:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0022.mp32018-12-20 15:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0023.mp32018-12-20 15:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0024.mp32018-12-20 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0025.mp32018-12-20 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0026.mp32018-12-20 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0027.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0028.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0029.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0030.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0031.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0032.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0033.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0034.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0035.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0036.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0037.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0038.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0039.mp32018-12-20 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0040.mp32018-12-20 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0041.mp32018-12-20 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0042.mp32018-12-20 15:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0043.mp32018-12-20 15:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0044.mp32018-12-20 15:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0045.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0046.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0047.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0048.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0049.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0050.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0051.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0052.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0053.mp32018-12-20 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0054.mp32018-12-20 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0055.mp32018-12-20 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0056.mp32018-12-20 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0057.mp32018-12-20 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0058.mp32018-12-20 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0059.mp32018-12-20 16:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0060.mp32018-12-20 16:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0061.mp32018-12-20 16:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0062.mp32018-12-20 16:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0063.mp32018-12-20 16:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0064.mp32018-12-20 16:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0065.mp32018-12-20 16:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0066.mp32018-12-20 16:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0067.mp32018-12-20 16:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0068.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0069.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0070.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0071.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0072.mp32018-12-20 16:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0073.mp32018-12-20 16:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0074.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0075.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0076.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0077.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0078.mp32018-12-20 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0079.mp32018-12-20 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0080.mp32018-12-20 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0081.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0082.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0083.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0084.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0085.mp32018-12-20 16:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0086.mp32018-12-20 16:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0087.mp32018-12-20 16:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0088.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0089.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0090.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0091.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0092.mp32018-12-20 16:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0093.mp32018-12-20 16:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0094.mp32018-12-20 16:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0095.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0096.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0097.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0098.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0099.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0100.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0101.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0102.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0103.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0104.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0105.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0106.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0107.mp32018-12-20 16:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0108.mp32018-12-20 16:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0109.mp32018-12-20 16:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0110.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0111.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0112.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0113.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0114.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0115.mp32018-12-20 16:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0116.mp32018-12-20 16:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0117.mp32018-12-20 16:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0118.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0119.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0120.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0121.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0122.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0123.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0124.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0125.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0126.mp32018-12-20 16:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0127.mp32018-12-20 16:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0128.mp32018-12-20 16:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0129.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0130.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0131.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0132.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0133.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0134.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0135.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0136.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0137.mp32018-12-20 16:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0138.mp32018-12-20 16:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0139.mp32018-12-20 16:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0140.mp32018-12-20 16:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0141.mp32018-12-20 16:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0142.mp32018-12-20 16:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0143.mp32018-12-20 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0144.mp32018-12-20 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0145.mp32018-12-20 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0146.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0147.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0148.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0149.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0150.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0151.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0152.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0153.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0154.mp32018-12-20 16:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0155.mp32018-12-20 16:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0156.mp32018-12-20 16:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0157.mp32018-12-20 16:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0158.mp32018-12-20 16:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0159.mp32018-12-20 16:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0160.mp32018-12-20 16:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0161.mp32018-12-20 16:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0162.mp32018-12-20 16:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0163.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0164.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0165.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0166.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0167.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0168.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0169.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0170.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0171.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0172.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0173.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0174.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0175.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0176.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0177.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0178.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0179.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0180.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0181.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0182.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0183.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0184.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0185.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0186.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0187.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0188.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0189.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0190.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0191.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0192.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0193.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0194.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0195.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0196.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0197.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0198.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0199.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0200.mp32018-12-20 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0201.mp32018-12-20 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0202.mp32018-12-20 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0203.mp32018-12-20 16:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0204.mp32018-12-20 16:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0205.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0206.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0207.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0208.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0209.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0210.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0211.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0212.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0213.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0214.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0215.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0216.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0217.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0218.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0219.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0220.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0221.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0222.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0223.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0224.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0225.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0226.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0227.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0228.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0229.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0230.mp32018-12-20 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0231.mp32018-12-20 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0232.mp32018-12-20 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0233.mp32018-12-20 16:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0234.mp32018-12-20 16:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0235.mp32018-12-20 16:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0236.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0237.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0238.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0239.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0240.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0241.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0242.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0243.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0244.mp32018-12-20 16:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0245.mp32018-12-20 16:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0246.mp32018-12-20 16:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0247.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0248.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0249.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0250.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0251.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0252.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0253.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0254.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0255.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0256.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0257.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0258.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0259.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0260.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0261.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0262.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0263.mp32018-12-20 17:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0264.mp32018-12-20 17:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0265.mp32018-12-20 17:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0266.mp32018-12-20 17:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0267.mp32018-12-20 17:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0268.mp32018-12-20 17:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0269.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0270.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0271.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0272.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0273.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0274.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0275.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0276.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0277.mp32018-12-20 17:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0278.mp32018-12-20 17:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0279.mp32018-12-20 17:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0280.mp32018-12-20 17:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0281.mp32018-12-20 17:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0282.mp32018-12-20 17:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0283.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0284.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0285.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0286.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0287.mp32018-12-20 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0288.mp32018-12-20 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0289.mp32018-12-20 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0290.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0291.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0292.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0293.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0294.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0295.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0296.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0297.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0298.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0299.mp32018-12-20 17:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0300.mp32018-12-20 17:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0301.mp32018-12-20 17:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0302.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0303.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0304.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0305.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0306.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0307.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0308.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0309.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0310.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0311.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0312.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0313.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0314.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0315.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0316.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0317.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0318.mp32018-12-20 17:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0319.mp32018-12-20 17:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0320.mp32018-12-20 17:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0321.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0322.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0323.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0324.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0325.mp32018-12-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0326.mp32018-12-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0327.mp32018-12-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0328.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0329.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0330.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0331.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0332.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0333.mp32018-12-20 17:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0334.mp32018-12-20 17:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0335.mp32018-12-20 17:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0336.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0337.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0338.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0339.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0340.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0341.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0342.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0343.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0344.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0345.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0346.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0347.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0348.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0349.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0350.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0351.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0352.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0353.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0354.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0355.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0356.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0357.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0358.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0359.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0360.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0361.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0362.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0363.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0364.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0365.mp32018-12-20 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0366.mp32018-12-20 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0367.mp32018-12-20 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0368.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0369.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0370.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0371.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0372.mp32018-12-20 17:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0373.mp32018-12-20 17:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0374.mp32018-12-20 17:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0375.mp32018-12-20 17:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0376.mp32018-12-20 17:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0377.mp32018-12-20 17:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0378.mp32018-12-20 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0379.mp32018-12-20 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0380.mp32018-12-20 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0381.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0382.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0383.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0384.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0385.mp32018-12-20 17:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0386.mp32018-12-20 17:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0387.mp32018-12-20 17:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0388.mp32018-12-20 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0389.mp32018-12-20 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0390.mp32018-12-20 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0391.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0392.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0393.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0394.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0395.mp32018-12-20 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0396.mp32018-12-20 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0397.mp32018-12-20 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0398.mp32018-12-20 17:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0399.mp32018-12-20 17:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0400.mp32018-12-20 17:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0401.mp32018-12-20 17:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0402.mp32018-12-20 17:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0403.mp32018-12-20 17:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0404.mp32018-12-20 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0405.mp32018-12-20 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0406.mp32018-12-20 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0407.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0408.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0409.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0410.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0411.mp32018-12-20 17:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0412.mp32018-12-20 17:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0413.mp32018-12-20 17:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0414.mp32018-12-20 17:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0415.mp32018-12-20 17:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0416.mp32018-12-20 17:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0417.mp32018-12-20 17:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0418.mp32018-12-20 17:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0419.mp32018-12-20 17:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0420.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0421.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0422.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0423.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0424.mp32018-12-20 17:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0425.mp32018-12-20 17:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0426.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0427.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0428.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0429.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0430.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0431.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0432.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0433.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0434.mp32018-12-20 17:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0435.mp32018-12-20 17:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0436.mp32018-12-20 17:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0437.mp32018-12-20 17:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0438.mp32018-12-20 17:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0439.mp32018-12-20 17:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0440.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0441.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0442.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0443.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0444.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0445.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0446.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0447.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0448.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0449.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0450.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0451.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0452.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0453.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0454.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0455.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0456.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0457.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0458.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0459.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0460.mp32018-12-20 17:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0461.mp32018-12-20 17:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0462.mp32018-12-20 17:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0463.mp32018-12-20 17:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0464.mp32018-12-20 17:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0465.mp32018-12-20 17:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0466.mp32018-12-20 17:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0467.mp32018-12-20 17:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0468.mp32018-12-20 17:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0469.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0470.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0471.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0472.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0473.mp32018-12-20 17:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0474.mp32018-12-20 17:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0475.mp32018-12-20 17:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0476.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0477.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0478.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0479.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0480.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0481.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0482.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0483.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0484.mp32018-12-21 00:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0485.mp32018-12-21 00:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0486.mp32018-12-21 00:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0487.mp32018-12-21 00:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0488.mp32018-12-21 00:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0489.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0490.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0491.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0492.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0493.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0494.mp32018-12-21 00:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0495.mp32018-12-21 00:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0496.mp32018-12-21 00:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0497.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0498.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0499.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0500.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0501.mp32018-12-21 00:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0502.mp32018-12-21 00:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0503.mp32018-12-21 00:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0504.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0505.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0506.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0507.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0508.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0509.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0510.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0511.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0512.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0513.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0514.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0515.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0516.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0517.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0518.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0519.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0520.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0521.mp32018-12-21 01:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0522.mp32018-12-21 01:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0523.mp32018-12-21 01:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0524.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0525.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0526.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0527.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0528.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0529.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0530.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0531.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0532.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0533.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0534.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0535.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0536.mp32018-12-21 01:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0537.mp32018-12-22 21:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0538.mp32018-12-22 21:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0539.mp32018-12-23 05:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0540.mp32018-12-25 01:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0541.mp32018-12-25 01:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0542.mp32018-12-26 21:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0543.mp32018-12-29 21:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0544.mp32018-12-30 20:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0545.mp32018-12-31 21:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0546.mp32019-01-02 20:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0547.mp32019-01-03 20:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0548.mp32019-01-04 20:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0549.mp32019-01-05 21:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0550.mp32019-01-08 20:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0551.mp32019-01-08 20:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0552.mp32019-01-09 20:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0553.mp32019-01-10 20:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0554.mp32019-01-11 20:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0555.mp32019-01-15 20:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0556.mp32019-01-15 20:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0557.mp32019-01-16 21:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0558.mp32019-01-17 08:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0559.mp32019-01-18 21:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0560.mp32019-01-19 20:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0561.mp32019-01-24 20:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0562.mp32019-01-25 21:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0563.mp32019-01-26 20:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0564.mp32019-01-27 21:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0565.mp32019-02-02 21:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0566.mp32019-02-03 20:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0567.mp32019-02-04 20:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0568.mp32019-02-05 20:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0569.mp32019-02-06 20:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0570.mp32019-02-07 20:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0571.mp32019-02-07 20:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0572.mp32019-02-08 20:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0573.mp32019-02-09 21:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0574.mp32019-02-11 21:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0575.mp32019-02-14 05:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0576.mp32019-02-14 05:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0577.mp32019-02-17 18:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0578.mp32019-02-18 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0579.mp32019-02-19 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0580.mp32019-02-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0581.mp32019-02-21 18:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0582.mp32019-02-22 18:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0583.mp32019-02-23 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0584.mp32019-02-25 02:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0585.mp32019-02-27 02:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0586.mp32019-02-27 02:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0587.mp32019-03-02 19:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0588.mp32019-03-03 18:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0589.mp32019-03-04 19:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0590.mp32019-03-06 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0591.mp32019-03-07 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0592.mp32019-03-11 04:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0593.mp32019-03-13 08:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0594.mp32019-03-16 15:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0595.mp32019-03-17 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0596.mp32019-03-26 06:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0597.mp32019-03-27 03:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0598.mp32019-03-31 15:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0599.mp32019-04-01 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0600.mp32019-04-02 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0601.mp32019-04-03 15:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0602.mp32019-04-04 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0603.mp32019-04-08 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0604.mp32019-04-09 01:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0605.mp32019-04-12 06:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0606.mp32019-04-13 15:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0607.mp32019-04-14 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0608.mp32019-04-15 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0609.mp32019-04-16 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0610.mp32019-04-17 15:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0611.mp32019-04-19 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0612.mp32019-04-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0613.mp32019-04-22 06:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0614.mp32019-04-22 06:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0615.mp32019-04-23 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0616.mp32019-04-24 18:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0617.mp32019-04-25 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0618.mp32019-04-26 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0619.mp32019-04-27 19:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0620.mp32019-04-28 15:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0621.mp32019-04-29 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0622.mp32019-04-30 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0623.mp32019-05-04 03:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0624.mp32019-05-04 03:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0625.mp32019-05-05 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0626.mp32019-05-09 21:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0627.mp32019-05-09 21:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0628.mp32019-05-09 21:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0629.mp32019-05-10 20:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0630.mp32019-05-12 00:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0631.mp32019-05-12 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0632.mp32019-05-15 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0633.mp32019-05-16 01:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0634.mp32019-05-17 18:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0635.mp32019-05-18 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0636.mp32019-05-19 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0637.mp32019-05-20 15:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0638.mp32019-05-22 03:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0639.mp32019-05-22 03:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0640.mp32019-05-23 15:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0641.mp32019-05-24 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0642.mp32019-05-25 15:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0643.mp32019-05-27 15:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0644.mp32019-05-29 02:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0645.mp32019-05-29 02:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0646.mp32019-05-31 00:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0647.mp32019-05-31 00:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0648.mp32019-06-01 15:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0649.mp32019-06-03 19:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0650.mp32019-06-03 19:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0651.mp32019-06-06 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0652.mp32019-06-07 15:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0653.mp32019-06-08 15:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0654.mp32019-06-09 22:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0655.mp32019-06-11 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0656.mp32019-06-17 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0657.mp32019-06-18 15:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0658.mp32019-06-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0659.mp32019-06-21 15:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0660.mp32019-06-22 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0661.mp32019-06-23 14:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0662.mp32019-06-26 04:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0663.mp32019-06-26 04:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0664.mp32019-06-28 15:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0665.mp32019-06-30 05:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0666.mp32019-06-30 05:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0667.mp32019-07-02 15:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0668.mp32019-07-03 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0669.mp32019-07-04 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0670.mp32019-07-08 15:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0671.mp32019-07-09 15:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0672.mp32019-07-11 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0673.mp32019-07-15 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0674.mp32019-07-17 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0675.mp32019-07-17 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0676.mp32019-07-18 15:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0677.mp32019-07-18 15:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0678.mp32019-07-23 07:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0679.mp32019-07-24 03:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0680.mp32019-07-25 06:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0681.mp32019-07-26 07:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0682.mp32019-07-27 05:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0683.mp32019-07-27 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0684.mp32019-07-29 12:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0685.mp32019-07-29 12:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0686.mp32019-07-29 12:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0687.mp32019-07-30 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0688.mp32019-07-30 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0689.mp32019-07-31 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0690.mp32019-08-03 04:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0691.mp32019-08-07 04:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0692.mp32019-08-08 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0693.mp32019-08-09 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0694.mp32019-08-10 16:37
 • #695: Không cần quay đầu lại2019-08-13 15:54
 • #696: Sức mạnh linh thức2019-08-14 16:20
 • #697: Hổ vương Thương Mộc2019-08-18 15:58
 • #698: Gánh vác2019-08-19 16:41
 • #699: Cưỡi Đại yêu2019-08-21 23:33
 • #700: Di cốt Yêu vương2019-08-24 16:42
 • #701: Hoa Cơ và Hoa Đóa2019-08-24 16:42
 • #702: Thằn lằn trên tường2019-08-26 06:16
 • #703: Trận chiến Đại yêu2019-08-26 06:16
 • #704: Ba Đại yêu2019-08-26 06:16
 • #705: Tiến thoái lưỡng nan2019-08-27 16:11
 • #706: Qua cầu rút ván2019-08-28 18:35
 • #707: Thân phận thật sự của Thanh Bì2019-08-30 18:12
 • #708: Chạy ra khỏi Thương Hổ lâm2019-08-30 18:12
 • #709: Pháp bảo sơ thành2019-08-31 16:10
 • #710: Quỷ Diện tới rồi2019-09-03 18:52
 • #711: Đóng cửa thả chó2019-09-04 23:12
 • #712: Nơi đây rất tốt2019-09-05 15:52
 • #713: Tin tức về Kim đan2019-09-06 16:59
 • #714: Cổ tu Đại Nho2019-09-07 16:52
 • #715: Đạt được thỏa thuận2019-09-09 07:35
 • #716: Đều là của ngươi2019-09-09 07:35
 • #717: Tin tức về Thất Tinh đằng2019-09-11 03:00
 • #718: Khí tức của Yêu Vương2019-09-13 16:34
 • #719: Thay đổi khẩu vị2019-09-15 18:13
 • #720: Chuyện xưa của tiểu đạo sĩ2019-09-16 17:19
 • #721: Hải trưởng lão vất vả rồi!2019-09-17 16:43
 • #722: Núi Đà Phong2019-09-19 18:51
 • #723: Gặp lại Vô Trí2019-09-21 16:38
 • #724: Hành trình Thần Mộc hạp2019-09-22 17:50
 • #725: Đại yêu tụ tập (thượng)2019-09-24 16:20
 • #726: Đại yêu tụ tập (hạ)2019-09-25 20:11
 • #727: Kiến chúa tranh quả2019-09-27 17:19
 • #728: Tin sốc về Bách Yêu yến2019-09-30 16:16
 • #729: Cuộc chiến Thần Mộc hạp (thượng)2019-10-01 17:21
 • #730: Cuộc chiến Thần Mộc Hạp (trung)2019-10-05 17:49
 • #731: Cuộc chiến Thần Mộc hạp (hạ)2019-10-06 17:11
 • #732: Ta là cha ngươi!2019-10-08 18:17
 • #733: Lục Nhĩ ở Thiên Nam2019-10-11 18:14
 • #734: Liên Y Võ Thần đạn2019-10-14 16:38
 • #735: Vân Thủy chướng2019-10-15 02:11
 • #736: Leo núi2019-10-15 18:01
 • #737: Phong bà bà2019-10-16 19:22
 • #738: Tin tức của Lục nhi2019-10-17 19:00
 • #739: Thần Toán Tử2019-10-18 18:27
 • #740: Hạo kiếp ngàn năm2019-10-18 18:27
 • #741: Ưng và thỏ2019-10-19 18:07
 • #742: Một nửa thẻ tre còn lại2019-10-19 18:07
 • #743: Bế quan trên núi Thạch Đầu2019-10-20 18:12
 • #744: Danh xưng Liệt Phong2019-10-25 01:37
 • #745: Kim Đan hậu kỳ2019-10-25 01:37
 • #746: Ảo giác của Hải Đại Kiềm2019-10-25 01:37
 • #747: Rút về mai rùa2019-10-25 01:37
 • #748: Cua nhỏ ăn rùa2019-10-25 01:37
 • #749: Xích Nguyên hoảng sợ2019-10-25 01:38
 • #750: Nhân tộc phản kháng2019-10-25 01:38
 • #751: Ác quỷ chân chính2019-10-27 18:44
 • #752: Tính thêm ta vào!2019-10-28 23:06
 • #753: Trảm Đại yêu2019-11-02 16:06
 • #754: Đến lượt ta2019-11-06 16:53
 • #755: Tâm cơ của Thanh Bì2019-11-10 15:09
 • #756: Khách quý của Tuyết Sơn2019-11-12 22:16
 • #757: Hai đồng tử mắt2019-11-14 20:46
 • #758: Rốt cuộc cũng bắt được ngươi2019-11-15 19:15
 • #759: Bát phong phá2019-11-17 08:29
 • #760: Uy năng của Thần Văn2019-11-17 08:30
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Xuyên Qua Chi Thứ Nam Tòng Mệnh

TiKay

Thần Đạo Đan Tôn

TiKay

Lược Thiên Ký

TiKay

Leave a Reply