Dị Năng Đô Thị Khoa Huyễn

Phiến Tội

Khác với những bộ truyện khác, Phiến Tội là một bộ truyện có bối cảnh là một thế giới không hề có ngăn cách về quốc gia hay dân tộc, thay vào đó chỉ có một đế quốc nắm giữ và điều hành tất cả. Nhân vật chính của Phiến Tội là Thiên Nhất, một thanh niên lười nhác, xấu tính và bán sách trong hoàn cảnh sách vở bằng giấy đã lui về quá khứ. Nếu ai đã được biết đến và yêu thích ngòi bút của Ba Ngày Ngủ Hai qua Quỷ hô bắt quỷ thì giờ đây các bạn nên đến với Phiến Tội để tiếp tục theo dõi những bối cảnh tuyệt vời hay những hành động cùng lời văn thiên mã hành không nhưng không kém phần hài hước của tác giả

Nguồn : truyencv


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Ba Ngày Ngủ Hai
 •  Chương: /340
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • phien-toi-chuong-0001.mp3
 • phien-toi-chuong-0002.mp3
 • phien-toi-chuong-0003.mp3
 • phien-toi-chuong-0004.mp3
 • phien-toi-chuong-0005.mp3
 • phien-toi-chuong-0006.mp3
 • phien-toi-chuong-0007.mp3
 • phien-toi-chuong-0008.mp3
 • phien-toi-chuong-0009.mp3
 • phien-toi-chuong-0010.mp3
 • phien-toi-chuong-0011.mp3
 • phien-toi-chuong-0012.mp3
 • phien-toi-chuong-0013.mp3
 • phien-toi-chuong-0014.mp3
 • phien-toi-chuong-0015.mp3
 • phien-toi-chuong-0016.mp3
 • phien-toi-chuong-0017.mp3
 • phien-toi-chuong-0018.mp3
 • phien-toi-chuong-0019.mp3
 • phien-toi-chuong-0020.mp3
 • phien-toi-chuong-0021.mp3
 • phien-toi-chuong-0022.mp3
 • phien-toi-chuong-0023.mp3
 • phien-toi-chuong-0024.mp3
 • phien-toi-chuong-0025.mp3
 • phien-toi-chuong-0026.mp3
 • phien-toi-chuong-0027.mp3
 • phien-toi-chuong-0028.mp3
 • phien-toi-chuong-0029.mp3
 • phien-toi-chuong-0030.mp3
 • phien-toi-chuong-0031.mp3
 • phien-toi-chuong-0032.mp3
 • phien-toi-chuong-0033.mp3
 • phien-toi-chuong-0034.mp3
 • phien-toi-chuong-0035.mp3
 • phien-toi-chuong-0036.mp3
 • phien-toi-chuong-0037.mp3
 • phien-toi-chuong-0038.mp3
 • phien-toi-chuong-0039.mp3
 • phien-toi-chuong-0040.mp3
 • phien-toi-chuong-0041.mp3
 • phien-toi-chuong-0042.mp3
 • phien-toi-chuong-0043.mp3
 • phien-toi-chuong-0044.mp3
 • phien-toi-chuong-0045.mp3
 • phien-toi-chuong-0046.mp3
 • phien-toi-chuong-0047.mp3
 • phien-toi-chuong-0048.mp3
 • phien-toi-chuong-0049.mp3
 • phien-toi-chuong-0050.mp3
 • phien-toi-chuong-0051.mp3
 • phien-toi-chuong-0052.mp3
 • phien-toi-chuong-0053.mp3
 • phien-toi-chuong-0054.mp3
 • phien-toi-chuong-0055.mp3
 • phien-toi-chuong-0056.mp3
 • phien-toi-chuong-0057.mp3
 • phien-toi-chuong-0058.mp3
 • phien-toi-chuong-0059.mp3
 • phien-toi-chuong-0060.mp3
 • phien-toi-chuong-0061.mp3
 • phien-toi-chuong-0062.mp3
 • phien-toi-chuong-0063.mp3
 • phien-toi-chuong-0064.mp3
 • phien-toi-chuong-0065.mp3
 • phien-toi-chuong-0066.mp3
 • phien-toi-chuong-0067.mp3
 • phien-toi-chuong-0068.mp3
 • phien-toi-chuong-0069.mp3
 • phien-toi-chuong-0070.mp3
 • phien-toi-chuong-0071.mp3
 • phien-toi-chuong-0072.mp3
 • phien-toi-chuong-0073.mp3
 • phien-toi-chuong-0074.mp3
 • phien-toi-chuong-0075.mp3
 • phien-toi-chuong-0076.mp3
 • phien-toi-chuong-0077.mp3
 • phien-toi-chuong-0078.mp3
 • phien-toi-chuong-0079.mp3
 • phien-toi-chuong-0080.mp3
 • phien-toi-chuong-0081.mp3
 • phien-toi-chuong-0082.mp3
 • phien-toi-chuong-0083.mp3
 • phien-toi-chuong-0084.mp3
 • phien-toi-chuong-0085.mp3
 • phien-toi-chuong-0086.mp3
 • phien-toi-chuong-0087.mp3
 • phien-toi-chuong-0088.mp3
 • phien-toi-chuong-0089.mp3
 • phien-toi-chuong-0090.mp3
 • phien-toi-chuong-0091.mp3
 • phien-toi-chuong-0092.mp3
 • phien-toi-chuong-0093.mp3
 • phien-toi-chuong-0094.mp3
 • phien-toi-chuong-0095.mp3
 • phien-toi-chuong-0096.mp3
 • phien-toi-chuong-0097.mp3
 • phien-toi-chuong-0098.mp3
 • phien-toi-chuong-0099.mp3
 • phien-toi-chuong-0100.mp3
 • phien-toi-chuong-0101.mp3
 • phien-toi-chuong-0102.mp3
 • phien-toi-chuong-0103.mp3
 • phien-toi-chuong-0104.mp3
 • phien-toi-chuong-0105.mp3
 • phien-toi-chuong-0106.mp3
 • phien-toi-chuong-0107.mp3
 • phien-toi-chuong-0108.mp3
 • phien-toi-chuong-0109.mp3
 • phien-toi-chuong-0110.mp3
 • phien-toi-chuong-0111.mp3
 • phien-toi-chuong-0112.mp3
 • phien-toi-chuong-0113.mp3
 • phien-toi-chuong-0114.mp3
 • phien-toi-chuong-0115.mp3
 • phien-toi-chuong-0116.mp3
 • phien-toi-chuong-0117.mp3
 • phien-toi-chuong-0118.mp3
 • phien-toi-chuong-0119.mp3
 • phien-toi-chuong-0120.mp3
 • phien-toi-chuong-0121.mp3
 • phien-toi-chuong-0122.mp3
 • phien-toi-chuong-0123.mp3
 • phien-toi-chuong-0124.mp3
 • phien-toi-chuong-0125.mp3
 • phien-toi-chuong-0126.mp3
 • phien-toi-chuong-0127.mp3
 • phien-toi-chuong-0128.mp3
 • phien-toi-chuong-0129.mp3
 • phien-toi-chuong-0130.mp3
 • phien-toi-chuong-0131.mp3
 • phien-toi-chuong-0132.mp3
 • phien-toi-chuong-0133.mp3
 • phien-toi-chuong-0134.mp3
 • phien-toi-chuong-0135.mp3
 • phien-toi-chuong-0136.mp3
 • phien-toi-chuong-0137.mp3
 • phien-toi-chuong-0138.mp3
 • phien-toi-chuong-0139.mp3
 • phien-toi-chuong-0140.mp3
 • phien-toi-chuong-0141.mp3
 • phien-toi-chuong-0142.mp3
 • phien-toi-chuong-0143.mp3
 • phien-toi-chuong-0144.mp3
 • phien-toi-chuong-0145.mp3
 • phien-toi-chuong-0146.mp3
 • phien-toi-chuong-0147.mp3
 • phien-toi-chuong-0148.mp3
 • phien-toi-chuong-0149.mp3
 • phien-toi-chuong-0150.mp3
 • phien-toi-chuong-0151.mp3
 • phien-toi-chuong-0152.mp3
 • phien-toi-chuong-0153.mp3
 • phien-toi-chuong-0154.mp3
 • phien-toi-chuong-0155.mp3
 • phien-toi-chuong-0156.mp3
 • phien-toi-chuong-0157.mp3
 • phien-toi-chuong-0158.mp3
 • phien-toi-chuong-0159.mp3
 • phien-toi-chuong-0160.mp3
 • phien-toi-chuong-0161.mp3
 • phien-toi-chuong-0162.mp3
 • phien-toi-chuong-0163.mp3
 • phien-toi-chuong-0164.mp3
 • phien-toi-chuong-0165.mp3
 • phien-toi-chuong-0166.mp3
 • phien-toi-chuong-0167.mp3
 • phien-toi-chuong-0168.mp3
 • phien-toi-chuong-0169.mp3
 • phien-toi-chuong-0170.mp3
 • phien-toi-chuong-0171.mp3
 • phien-toi-chuong-0172.mp3
 • phien-toi-chuong-0173.mp3
 • phien-toi-chuong-0174.mp3
 • phien-toi-chuong-0175.mp3
 • phien-toi-chuong-0176.mp3
 • phien-toi-chuong-0177.mp3
 • phien-toi-chuong-0178.mp3
 • phien-toi-chuong-0179.mp3
 • phien-toi-chuong-0180.mp3
 • phien-toi-chuong-0181.mp3
 • phien-toi-chuong-0182.mp3
 • phien-toi-chuong-0183.mp3
 • phien-toi-chuong-0184.mp3
 • phien-toi-chuong-0185.mp3
 • phien-toi-chuong-0186.mp3
 • phien-toi-chuong-0187.mp3
 • phien-toi-chuong-0188.mp3
 • phien-toi-chuong-0189.mp3
 • phien-toi-chuong-0190.mp3
 • phien-toi-chuong-0191.mp3
 • phien-toi-chuong-0192.mp3
 • phien-toi-chuong-0193.mp3
 • phien-toi-chuong-0194.mp3
 • phien-toi-chuong-0195.mp3
 • phien-toi-chuong-0196.mp3
 • phien-toi-chuong-0197.mp3
 • phien-toi-chuong-0198.mp3
 • phien-toi-chuong-0199.mp3
 • phien-toi-chuong-0200.mp3
 • phien-toi-chuong-0201.mp3
 • phien-toi-chuong-0202.mp3
 • phien-toi-chuong-0203.mp3
 • phien-toi-chuong-0204.mp3
 • phien-toi-chuong-0205.mp3
 • phien-toi-chuong-0206.mp3
 • phien-toi-chuong-0207.mp3
 • phien-toi-chuong-0208.mp3
 • phien-toi-chuong-0209.mp3
 • phien-toi-chuong-0210.mp3
 • phien-toi-chuong-0211.mp3
 • phien-toi-chuong-0212.mp3
 • phien-toi-chuong-0213.mp3
 • phien-toi-chuong-0214.mp3
 • phien-toi-chuong-0215.mp3
 • phien-toi-chuong-0216.mp3
 • phien-toi-chuong-0217.mp3
 • phien-toi-chuong-0218.mp3
 • phien-toi-chuong-0219.mp3
 • phien-toi-chuong-0220.mp3
 • phien-toi-chuong-0221.mp3
 • phien-toi-chuong-0222.mp3
 • phien-toi-chuong-0223.mp3
 • phien-toi-chuong-0224.mp3
 • phien-toi-chuong-0225.mp3
 • phien-toi-chuong-0226.mp3
 • phien-toi-chuong-0227.mp3
 • phien-toi-chuong-0228.mp3
 • phien-toi-chuong-0229.mp3
 • phien-toi-chuong-0230.mp3
 • phien-toi-chuong-0231.mp3
 • phien-toi-chuong-0232.mp3
 • phien-toi-chuong-0233.mp3
 • phien-toi-chuong-0234.mp3
 • phien-toi-chuong-0235.mp3
 • phien-toi-chuong-0236.mp3
 • phien-toi-chuong-0237.mp3
 • phien-toi-chuong-0238.mp3
 • phien-toi-chuong-0239.mp3
 • phien-toi-chuong-0240.mp3
 • phien-toi-chuong-0241.mp3
 • phien-toi-chuong-0242.mp3
 • phien-toi-chuong-0243.mp3
 • phien-toi-chuong-0244.mp3
 • phien-toi-chuong-0245.mp3
 • phien-toi-chuong-0246.mp3
 • phien-toi-chuong-0247.mp3
 • phien-toi-chuong-0248.mp3
 • phien-toi-chuong-0249.mp3
 • phien-toi-chuong-0250.mp3
 • phien-toi-chuong-0251.mp3
 • phien-toi-chuong-0252.mp3
 • phien-toi-chuong-0253.mp3
 • phien-toi-chuong-0254.mp3
 • phien-toi-chuong-0255.mp3
 • phien-toi-chuong-0256.mp3
 • phien-toi-chuong-0257.mp3
 • phien-toi-chuong-0258.mp3
 • phien-toi-chuong-0259.mp3
 • phien-toi-chuong-0260.mp3
 • phien-toi-chuong-0261.mp3
 • phien-toi-chuong-0262.mp3
 • phien-toi-chuong-0263.mp3
 • phien-toi-chuong-0264.mp3
 • phien-toi-chuong-0265.mp3
 • phien-toi-chuong-0266.mp3
 • phien-toi-chuong-0267.mp3
 • phien-toi-chuong-0268.mp3
 • phien-toi-chuong-0269.mp3
 • phien-toi-chuong-0270.mp3
 • phien-toi-chuong-0271.mp3
 • phien-toi-chuong-0272.mp3
 • phien-toi-chuong-0273.mp3
 • phien-toi-chuong-0274.mp3
 • phien-toi-chuong-0275.mp3
 • phien-toi-chuong-0276.mp3
 • phien-toi-chuong-0277.mp3
 • phien-toi-chuong-0278.mp3
 • phien-toi-chuong-0279.mp3
 • phien-toi-chuong-0280.mp3
 • phien-toi-chuong-0281.mp3
 • phien-toi-chuong-0282.mp3
 • phien-toi-chuong-0283.mp3
 • phien-toi-chuong-0284.mp3
 • phien-toi-chuong-0285.mp3
 • phien-toi-chuong-0286.mp3
 • phien-toi-chuong-0287.mp3
 • phien-toi-chuong-0288.mp3
 • phien-toi-chuong-0289.mp3
 • phien-toi-chuong-0290.mp3
 • phien-toi-chuong-0291.mp3
 • phien-toi-chuong-0292.mp3
 • phien-toi-chuong-0293.mp3
 • phien-toi-chuong-0294.mp3
 • phien-toi-chuong-0295.mp3
 • phien-toi-chuong-0296.mp3
 • phien-toi-chuong-0297.mp3
 • phien-toi-chuong-0298.mp3
 • phien-toi-chuong-0299.mp3
 • phien-toi-chuong-0300.mp3
 • phien-toi-chuong-0301.mp3
 • phien-toi-chuong-0302.mp3
 • phien-toi-chuong-0303.mp3
 • phien-toi-chuong-0304.mp3
 • phien-toi-chuong-0305.mp3
 • phien-toi-chuong-0306.mp3
 • phien-toi-chuong-0307.mp3
 • phien-toi-chuong-0308.mp3
 • phien-toi-chuong-0309.mp3
 • phien-toi-chuong-0310.mp3
 • phien-toi-chuong-0311.mp3
 • phien-toi-chuong-0312.mp3
 • phien-toi-chuong-0313.mp3
 • phien-toi-chuong-0314.mp3
 • phien-toi-chuong-0315.mp3
 • phien-toi-chuong-0316.mp3
 • phien-toi-chuong-0317.mp3
 • phien-toi-chuong-0318.mp3
 • phien-toi-chuong-0319.mp3
 • phien-toi-chuong-0320.mp3
 • phien-toi-chuong-0321.mp3
 • phien-toi-chuong-0322.mp3
 • phien-toi-chuong-0323.mp3
 • phien-toi-chuong-0324.mp3
 • phien-toi-chuong-0325.mp3
 • phien-toi-chuong-0326.mp3
 • phien-toi-chuong-0327.mp3
 • phien-toi-chuong-0328.mp3
 • phien-toi-chuong-0329.mp3
 • phien-toi-chuong-0330.mp3
 • phien-toi-chuong-0331.mp3
 • phien-toi-chuong-0332.mp3
 • phien-toi-chuong-0333.mp3
 • phien-toi-chuong-0334.mp3
 • phien-toi-chuong-0335.mp3
 • phien-toi-chuong-0336.mp3
 • phien-toi-chuong-0337.mp3
 • phien-toi-chuong-0338.mp3
 • phien-toi-chuong-0339.mp3
 • phien-toi-chuong-0340.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Văn Ngu Vạn Tuế

TiKay

Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm

TiKay

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

TiKay

2 comments

52 February 18, 2019 at 4:25 am

cảm ơn ad nhiều vì đã làm ra bộ này. mình cực kì thích những tác phẩm của tác giả 3 ngày ngủ 2. nó đầy suy luận logic và hài hước. nếu được ad làm hết tác phẩm của tác giả này luôn nhé… cảm ơn ad rất rất là nhiều 😀

Reply
thuydemons February 19, 2019 at 9:59 pm

ok. Mình sẽ làm nốt bộ kinh tủng nhạc viên nữa, nhưng dạo này hơi bận, chắc vài tuần nũa mới xong đc

Reply

Leave a Reply