Dị Giới Đồng Nhân Xuyên Không

Siêu Duy Đại Lĩnh Chủ

Bị siêu duy trò chơi khối Rubic chọn trúng Chenyu bước lên chinh phục chư thiên, trò chơi Vạn Giới đường đi.

Chenyu: Bảo vật là của ta, mỹ nữ là của ta, các ngươi dưới chân Thổ Địa, cũng là ta!

PS: Thứ nhất thế giới vì Heroes of Might and Magic (đang tiến hành), cái thứ hai thế giới vì cơ giáp chiến tranh (cùng loại is)

Main tà ác gần như cầm thú cẩn thận vào đọc.

Converter: Inoha

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cơ Lạc Chi Huyết. QD
 •  Chương: /437
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0001.mp3 2019-01-12 05:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0002.mp3 2019-01-12 05:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0003.mp3 2019-01-12 05:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0004.mp3 2019-01-12 05:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0005.mp3 2019-01-12 05:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0006.mp3 2019-01-12 05:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0007.mp3 2019-01-12 05:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0008.mp3 2019-01-12 05:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0009.mp3 2019-01-12 05:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0010.mp3 2019-01-12 05:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0011.mp3 2019-01-12 05:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0012.mp3 2019-01-12 05:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0013.mp3 2019-01-12 05:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0014.mp3 2019-01-12 05:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0015.mp3 2019-01-12 05:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0016.mp3 2019-01-12 05:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0017.mp3 2019-01-12 05:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0018.mp3 2019-01-12 05:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0019.mp3 2019-01-12 05:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0020.mp3 2019-01-12 05:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0021.mp3 2019-01-12 05:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0022.mp3 2019-01-12 05:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0023.mp3 2019-01-12 05:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0024.mp3 2019-01-12 05:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0025.mp3 2019-01-12 05:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0026.mp3 2019-01-12 05:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0027.mp3 2019-01-12 05:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0028.mp3 2019-01-12 05:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0029.mp3 2019-01-12 05:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0030.mp3 2019-01-12 05:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0031.mp3 2019-01-12 05:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0032.mp3 2019-01-12 05:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0033.mp3 2019-01-12 05:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0034.mp3 2019-01-12 05:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0035.mp3 2019-01-12 05:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0036.mp3 2019-01-12 05:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0037.mp3 2019-01-12 05:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0038.mp3 2019-01-12 05:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0039.mp3 2019-01-12 05:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0040.mp3 2019-01-12 05:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0041.mp3 2019-01-12 05:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0042.mp3 2019-01-12 05:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0043.mp3 2019-01-12 05:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0044.mp3 2019-01-12 05:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0045.mp3 2019-01-12 05:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0046.mp3 2019-01-12 05:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0047.mp3 2019-01-12 05:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0048.mp3 2019-01-12 05:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0049.mp3 2019-01-12 05:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0050.mp3 2019-01-12 05:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0051.mp3 2019-01-12 05:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0052.mp3 2019-01-12 05:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0053.mp3 2019-01-12 05:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0054.mp3 2019-01-12 05:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0055.mp3 2019-01-12 05:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0056.mp3 2019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0057.mp3 2019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0058.mp3 2019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0059.mp3 2019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0060.mp3 2019-01-12 05:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0061.mp3 2019-01-12 05:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0062.mp3 2019-01-12 05:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0063.mp3 2019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0064.mp3 2019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0065.mp3 2019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0066.mp3 2019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0067.mp3 2019-01-12 05:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0068.mp3 2019-01-12 05:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0069.mp3 2019-01-12 05:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0070.mp3 2019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0071.mp3 2019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0072.mp3 2019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0073.mp3 2019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0074.mp3 2019-01-12 05:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0075.mp3 2019-01-12 05:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0076.mp3 2019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0077.mp3 2019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0078.mp3 2019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0079.mp3 2019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0080.mp3 2019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0081.mp3 2019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0082.mp3 2019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0083.mp3 2019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0084.mp3 2019-01-12 05:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0085.mp3 2019-01-12 05:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0086.mp3 2019-01-12 05:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0087.mp3 2019-01-12 05:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0088.mp3 2019-01-12 05:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0089.mp3 2019-01-12 05:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0090.mp3 2019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0091.mp3 2019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0092.mp3 2019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0093.mp3 2019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0094.mp3 2019-01-12 05:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0095.mp3 2019-01-12 05:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0096.mp3 2019-01-12 05:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0097.mp3 2019-01-12 05:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0098.mp3 2019-01-12 05:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0099.mp3 2019-01-12 05:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0100.mp3 2019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0101.mp3 2019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0102.mp3 2019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0103.mp3 2019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0104.mp3 2019-01-12 05:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0105.mp3 2019-01-12 05:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0106.mp3 2019-01-12 05:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0107.mp3 2019-01-12 05:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0108.mp3 2019-01-12 05:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0109.mp3 2019-01-12 05:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0110.mp3 2019-01-12 05:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0111.mp3 2019-01-12 05:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0112.mp3 2019-01-12 06:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0113.mp3 2019-01-12 06:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0114.mp3 2019-01-12 06:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0115.mp3 2019-01-12 06:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0116.mp3 2019-01-12 06:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0117.mp3 2019-01-12 06:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0118.mp3 2019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0119.mp3 2019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0120.mp3 2019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0121.mp3 2019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0122.mp3 2019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0123.mp3 2019-01-12 06:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0124.mp3 2019-01-12 06:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0125.mp3 2019-01-12 06:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0126.mp3 2019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0127.mp3 2019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0128.mp3 2019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0129.mp3 2019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0130.mp3 2019-01-12 06:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0131.mp3 2019-01-12 06:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0132.mp3 2019-01-12 06:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0133.mp3 2019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0134.mp3 2019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0135.mp3 2019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0136.mp3 2019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0137.mp3 2019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0138.mp3 2019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0139.mp3 2019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0140.mp3 2019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0141.mp3 2019-01-12 06:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0142.mp3 2019-01-12 06:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0143.mp3 2019-01-12 06:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0144.mp3 2019-01-12 06:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0145.mp3 2019-01-12 06:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0146.mp3 2019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0147.mp3 2019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0148.mp3 2019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0149.mp3 2019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0150.mp3 2019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0151.mp3 2019-01-12 06:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0152.mp3 2019-01-12 06:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0153.mp3 2019-01-12 06:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0154.mp3 2019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0155.mp3 2019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0156.mp3 2019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0157.mp3 2019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0158.mp3 2019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0159.mp3 2019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0160.mp3 2019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0161.mp3 2019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0162.mp3 2019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0163.mp3 2019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0164.mp3 2019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0165.mp3 2019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0166.mp3 2019-01-12 06:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0167.mp3 2019-01-12 06:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0168.mp3 2019-01-12 06:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0169.mp3 2019-01-12 06:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0170.mp3 2019-01-12 06:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0171.mp3 2019-01-12 06:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0172.mp3 2019-01-12 06:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0173.mp3 2019-01-12 06:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0174.mp3 2019-01-12 06:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0175.mp3 2019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0176.mp3 2019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0177.mp3 2019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0178.mp3 2019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0179.mp3 2019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0180.mp3 2019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0181.mp3 2019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0182.mp3 2019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0183.mp3 2019-01-12 06:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0184.mp3 2019-01-12 06:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0185.mp3 2019-01-12 06:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0186.mp3 2019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0187.mp3 2019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0188.mp3 2019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0189.mp3 2019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0190.mp3 2019-01-12 06:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0191.mp3 2019-01-12 06:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0192.mp3 2019-01-12 06:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0193.mp3 2019-01-12 06:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0194.mp3 2019-01-12 06:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0195.mp3 2019-01-12 06:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0196.mp3 2019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0197.mp3 2019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0198.mp3 2019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0199.mp3 2019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0200.mp3 2019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0201.mp3 2019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0202.mp3 2019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0203.mp3 2019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0204.mp3 2019-01-12 06:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0205.mp3 2019-01-12 06:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0206.mp3 2019-01-12 06:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0207.mp3 2019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0208.mp3 2019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0209.mp3 2019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0210.mp3 2019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0211.mp3 2019-01-12 06:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0212.mp3 2019-01-12 06:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0213.mp3 2019-01-12 06:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0214.mp3 2019-01-12 06:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0215.mp3 2019-01-12 06:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0216.mp3 2019-01-12 06:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0217.mp3 2019-01-12 06:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0218.mp3 2019-01-12 06:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0219.mp3 2019-01-12 06:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0220.mp3 2019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0221.mp3 2019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0222.mp3 2019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0223.mp3 2019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0224.mp3 2019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0225.mp3 2019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0226.mp3 2019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0227.mp3 2019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0228.mp3 2019-01-12 06:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0229.mp3 2019-01-12 06:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0230.mp3 2019-01-12 06:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0231.mp3 2019-01-12 06:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0232.mp3 2019-01-12 06:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0233.mp3 2019-01-12 06:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0234.mp3 2019-01-12 06:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0235.mp3 2019-01-12 06:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0236.mp3 2019-01-12 06:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0237.mp3 2019-01-12 06:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0238.mp3 2019-01-12 06:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0239.mp3 2019-01-12 06:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0240.mp3 2019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0241.mp3 2019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0242.mp3 2019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0243.mp3 2019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0244.mp3 2019-01-12 06:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0245.mp3 2019-01-12 06:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0246.mp3 2019-01-12 06:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0247.mp3 2019-01-12 06:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0248.mp3 2019-01-12 06:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0249.mp3 2019-01-12 06:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0250.mp3 2019-01-12 06:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0251.mp3 2019-01-12 06:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0252.mp3 2019-01-12 06:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0253.mp3 2019-01-12 06:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0254.mp3 2019-01-12 06:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0255.mp3 2019-01-12 06:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0256.mp3 2019-01-12 06:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0257.mp3 2019-01-12 06:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0258.mp3 2019-01-12 06:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0259.mp3 2019-01-12 06:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0260.mp3 2019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0261.mp3 2019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0262.mp3 2019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0263.mp3 2019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0264.mp3 2019-01-12 06:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0265.mp3 2019-01-12 06:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0266.mp3 2019-01-12 06:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0267.mp3 2019-01-12 06:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0268.mp3 2019-01-12 06:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0269.mp3 2019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0270.mp3 2019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0271.mp3 2019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0272.mp3 2019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0273.mp3 2019-01-12 06:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0274.mp3 2019-01-12 06:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0275.mp3 2019-01-12 06:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0276.mp3 2019-01-12 06:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0277.mp3 2019-01-12 06:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0278.mp3 2019-01-12 06:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0279.mp3 2019-01-12 06:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0280.mp3 2019-01-12 06:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0281.mp3 2019-01-12 06:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0282.mp3 2019-01-12 06:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0283.mp3 2019-01-12 06:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0284.mp3 2019-01-12 06:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0285.mp3 2019-01-12 06:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0286.mp3 2019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0287.mp3 2019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0288.mp3 2019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0289.mp3 2019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0290.mp3 2019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0291.mp3 2019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0292.mp3 2019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0293.mp3 2019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0294.mp3 2019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0295.mp3 2019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0296.mp3 2019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0297.mp3 2019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0298.mp3 2019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0299.mp3 2019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0300.mp3 2019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0301.mp3 2019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0302.mp3 2019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0303.mp3 2019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0304.mp3 2019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0305.mp3 2019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0306.mp3 2019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0307.mp3 2019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0308.mp3 2019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0309.mp3 2019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0310.mp3 2019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0311.mp3 2019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0312.mp3 2019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0313.mp3 2019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0314.mp3 2019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0315.mp3 2019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0316.mp3 2019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0317.mp3 2019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0318.mp3 2019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0319.mp3 2019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0320.mp3 2019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0321.mp3 2019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0322.mp3 2019-01-12 07:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0323.mp3 2019-01-12 07:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0324.mp3 2019-01-12 07:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0325.mp3 2019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0326.mp3 2019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0327.mp3 2019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0328.mp3 2019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0329.mp3 2019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0330.mp3 2019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0331.mp3 2019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0332.mp3 2019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0333.mp3 2019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0334.mp3 2019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0335.mp3 2019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0336.mp3 2019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0337.mp3 2019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0338.mp3 2019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0339.mp3 2019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0340.mp3 2019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0341.mp3 2019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0342.mp3 2019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0343.mp3 2019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0344.mp3 2019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0345.mp3 2019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0346.mp3 2019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0347.mp3 2019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0348.mp3 2019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0349.mp3 2019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0350.mp3 2019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0351.mp3 2019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0352.mp3 2019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0353.mp3 2019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0354.mp3 2019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0355.mp3 2019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0356.mp3 2019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0357.mp3 2019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0358.mp3 2019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0359.mp3 2019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0360.mp3 2019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0361.mp3 2019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0362.mp3 2019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0363.mp3 2019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0364.mp3 2019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0365.mp3 2019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0366.mp3 2019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0367.mp3 2019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0368.mp3 2019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0369.mp3 2019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0370.mp3 2019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0371.mp3 2019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0372.mp3 2019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0373.mp3 2019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0374.mp3 2019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0375.mp3 2019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0376.mp3 2019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0377.mp3 2019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0378.mp3 2019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0379.mp3 2019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0380.mp3 2019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0381.mp3 2019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0382.mp3 2019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0383.mp3 2019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0384.mp3 2019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0385.mp3 2019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0386.mp3 2019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0387.mp3 2019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0388.mp3 2019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0389.mp3 2019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0390.mp3 2019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0391.mp3 2019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0392.mp3 2019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0393.mp3 2019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0394.mp3 2019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0395.mp3 2019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0396.mp3 2019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0397.mp3 2019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0398.mp3 2019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0399.mp3 2019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0400.mp3 2019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0401.mp3 2019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0402.mp3 2019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0403.mp3 2019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0404.mp3 2019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0405.mp3 2019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0406.mp3 2019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0407.mp3 2019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0408.mp3 2019-01-12 07:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0409.mp3 2019-01-12 07:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0410.mp3 2019-01-12 07:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0411.mp3 2019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0412.mp3 2019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0413.mp3 2019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0414.mp3 2019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0415.mp3 2019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0416.mp3 2019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0417.mp3 2019-01-12 07:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0418.mp3 2019-01-12 07:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0419.mp3 2019-01-12 07:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0420.mp3 2019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0421.mp3 2019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0422.mp3 2019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0423.mp3 2019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0424.mp3 2019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0425.mp3 2019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0426.mp3 2019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0427.mp3 2019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0428.mp3 2019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0429.mp3 2019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0430.mp3 2019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0431.mp3 2019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0432.mp3 2019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0433.mp3 2019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0434.mp3 2019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0435.mp3 2019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0436.mp3 2019-01-12 07:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0437.mp3 2019-01-12 07:26
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chí Tôn Chiến Thần

TiKay

Marvel: Bất Hủ Vương Tọa

TiKay

Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

TiKay

Leave a Reply