Tiên Hiệp

Đại Kiếp Chủ

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực.

Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm ra Huyền Hoàng, một tay hộ thương sinh!

Ba ngàn năm đại kiếp giáng thế, cũng chỉ làm trong lòng bàn tay Thần Binh, từ đây trên Tiên lộ, ai dám anh kỳ phong?

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hắc Sơn Lão Quỷ
 •  Chương: /1000
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-kiep-chu-chuong-0001.mp3 2019-05-11 15:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0002.mp3 2019-05-11 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0003.mp3 2019-05-11 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0004.mp3 2019-05-11 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0005.mp3 2019-05-11 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0006.mp3 2019-05-11 15:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0007.mp3 2019-05-11 15:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0008.mp3 2019-05-11 15:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0009.mp3 2019-05-11 15:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0010.mp3 2019-05-11 15:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0011.mp3 2019-05-11 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0012.mp3 2019-05-11 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0013.mp3 2019-05-11 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0014.mp3 2019-05-11 15:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0015.mp3 2019-05-11 15:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0016.mp3 2019-05-11 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0017.mp3 2019-05-11 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0018.mp3 2019-05-11 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0019.mp3 2019-05-11 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0020.mp3 2019-05-11 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0021.mp3 2019-05-11 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0022.mp3 2019-05-11 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0023.mp3 2019-05-11 15:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0024.mp3 2019-05-11 15:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0025.mp3 2019-05-11 15:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0026.mp3 2019-05-11 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0027.mp3 2019-05-11 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0028.mp3 2019-05-11 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0029.mp3 2019-05-11 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0030.mp3 2019-05-11 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0031.mp3 2019-05-11 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0032.mp3 2019-05-11 15:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0033.mp3 2019-05-11 15:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0034.mp3 2019-05-11 15:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0035.mp3 2019-05-11 15:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0036.mp3 2019-05-11 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0037.mp3 2019-05-11 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0038.mp3 2019-05-11 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0039.mp3 2019-05-11 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0040.mp3 2019-05-11 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0041.mp3 2019-05-11 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0042.mp3 2019-05-11 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0043.mp3 2019-05-11 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0044.mp3 2019-05-11 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0045.mp3 2019-05-11 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0046.mp3 2019-05-11 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0047.mp3 2019-05-11 15:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0048.mp3 2019-05-11 15:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0049.mp3 2019-05-11 15:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0050.mp3 2019-05-11 15:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0051.mp3 2019-05-11 15:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0052.mp3 2019-05-11 15:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0053.mp3 2019-05-11 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0054.mp3 2019-05-11 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0055.mp3 2019-05-11 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0056.mp3 2019-05-11 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0057.mp3 2019-05-11 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0058.mp3 2019-05-11 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0059.mp3 2019-05-11 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0060.mp3 2019-05-11 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0061.mp3 2019-05-11 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0062.mp3 2019-05-11 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0063.mp3 2019-05-11 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0064.mp3 2019-05-11 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0065.mp3 2019-05-11 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0066.mp3 2019-05-11 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0067.mp3 2019-05-11 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0068.mp3 2019-05-11 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0069.mp3 2019-05-11 15:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0070.mp3 2019-05-11 15:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0071.mp3 2019-05-11 15:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0072.mp3 2019-05-11 15:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0073.mp3 2019-05-11 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0074.mp3 2019-05-11 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0075.mp3 2019-05-11 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0076.mp3 2019-05-11 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0077.mp3 2019-05-11 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0078.mp3 2019-05-11 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0079.mp3 2019-05-11 15:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0080.mp3 2019-05-11 15:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0081.mp3 2019-05-11 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0082.mp3 2019-05-11 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0083.mp3 2019-05-11 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0084.mp3 2019-05-11 15:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0085.mp3 2019-05-11 15:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0086.mp3 2019-05-11 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0087.mp3 2019-05-11 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0088.mp3 2019-05-11 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0089.mp3 2019-05-11 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0090.mp3 2019-05-11 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0091.mp3 2019-05-11 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0092.mp3 2019-05-11 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0093.mp3 2019-05-11 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0094.mp3 2019-05-11 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0095.mp3 2019-05-11 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0096.mp3 2019-05-11 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0097.mp3 2019-05-11 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0098.mp3 2019-05-11 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0099.mp3 2019-05-11 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0100.mp3 2019-05-11 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0101.mp3 2019-05-11 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0102.mp3 2019-05-11 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0103.mp3 2019-05-11 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0104.mp3 2019-05-11 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0105.mp3 2019-05-11 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0106.mp3 2019-05-11 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0107.mp3 2019-05-11 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0108.mp3 2019-05-11 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0109.mp3 2019-05-11 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0110.mp3 2019-05-11 16:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0111.mp3 2019-05-11 16:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0112.mp3 2019-05-11 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0113.mp3 2019-05-11 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0114.mp3 2019-05-11 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0115.mp3 2019-05-11 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0116.mp3 2019-05-11 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0117.mp3 2019-05-11 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0118.mp3 2019-05-11 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0119.mp3 2019-05-11 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0120.mp3 2019-05-11 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0121.mp3 2019-05-11 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0122.mp3 2019-05-11 16:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0123.mp3 2019-05-11 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0124.mp3 2019-05-11 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0125.mp3 2019-05-11 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0126.mp3 2019-05-11 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0127.mp3 2019-05-11 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0128.mp3 2019-05-11 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0129.mp3 2019-05-11 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0130.mp3 2019-05-11 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0131.mp3 2019-05-11 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0132.mp3 2019-05-11 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0133.mp3 2019-05-11 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0134.mp3 2019-05-11 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0135.mp3 2019-05-11 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0136.mp3 2019-05-11 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0137.mp3 2019-05-11 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0138.mp3 2019-05-11 16:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0139.mp3 2019-05-11 16:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0140.mp3 2019-05-11 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0141.mp3 2019-05-11 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0142.mp3 2019-05-11 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0143.mp3 2019-05-11 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0144.mp3 2019-05-11 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0145.mp3 2019-05-11 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0146.mp3 2019-05-11 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0147.mp3 2019-05-11 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0148.mp3 2019-05-11 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0149.mp3 2019-05-11 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0150.mp3 2019-05-11 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0151.mp3 2019-05-11 16:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0152.mp3 2019-05-11 16:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0153.mp3 2019-05-11 16:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0154.mp3 2019-05-11 16:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0155.mp3 2019-05-11 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0156.mp3 2019-05-11 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0157.mp3 2019-05-11 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0158.mp3 2019-05-11 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0159.mp3 2019-05-11 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0160.mp3 2019-05-11 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0161.mp3 2019-05-11 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0162.mp3 2019-05-11 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0163.mp3 2019-05-11 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0164.mp3 2019-05-11 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0165.mp3 2019-05-11 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0166.mp3 2019-05-11 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0167.mp3 2019-05-11 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0168.mp3 2019-05-11 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0169.mp3 2019-05-11 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0170.mp3 2019-05-11 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0171.mp3 2019-05-11 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0172.mp3 2019-05-11 16:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0173.mp3 2019-05-11 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0174.mp3 2019-05-11 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0175.mp3 2019-05-11 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0176.mp3 2019-05-11 16:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0177.mp3 2019-05-11 16:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0178.mp3 2019-05-11 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0179.mp3 2019-05-11 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0180.mp3 2019-05-11 16:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0181.mp3 2019-05-11 16:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0182.mp3 2019-05-11 16:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0183.mp3 2019-05-11 16:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0184.mp3 2019-05-11 16:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0185.mp3 2019-05-11 16:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0186.mp3 2019-05-11 16:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0187.mp3 2019-05-11 16:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0188.mp3 2019-05-11 16:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0189.mp3 2019-05-11 16:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0190.mp3 2019-05-11 16:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0191.mp3 2019-05-11 16:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0192.mp3 2019-05-11 16:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0193.mp3 2019-05-11 16:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0194.mp3 2019-05-11 16:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0195.mp3 2019-05-11 16:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0196.mp3 2019-05-11 16:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0197.mp3 2019-05-11 16:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0198.mp3 2019-05-11 16:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0199.mp3 2019-05-11 16:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0200.mp3 2019-05-11 16:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0201.mp3 2019-05-11 16:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0202.mp3 2019-05-11 16:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0203.mp3 2019-05-11 16:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0204.mp3 2019-05-11 16:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0205.mp3 2019-05-11 16:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0206.mp3 2019-05-11 16:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0207.mp3 2019-05-11 16:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0208.mp3 2019-05-11 16:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0209.mp3 2019-05-11 16:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0210.mp3 2019-05-11 16:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0211.mp3 2019-05-11 16:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0212.mp3 2019-05-11 16:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0213.mp3 2019-05-11 16:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0214.mp3 2019-05-11 16:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0215.mp3 2019-05-11 16:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0216.mp3 2019-05-11 16:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0217.mp3 2019-05-11 16:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0218.mp3 2019-05-11 16:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0219.mp3 2019-05-11 16:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0220.mp3 2019-05-11 16:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0221.mp3 2019-05-11 16:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0222.mp3 2019-05-11 16:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0223.mp3 2019-05-11 16:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0224.mp3 2019-05-11 16:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0225.mp3 2019-05-11 16:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0226.mp3 2019-05-11 17:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0227.mp3 2019-05-11 17:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0228.mp3 2019-05-11 17:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0229.mp3 2019-05-11 17:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0230.mp3 2019-05-11 17:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0231.mp3 2019-05-11 17:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0232.mp3 2019-05-11 17:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0233.mp3 2019-05-11 17:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0234.mp3 2019-05-11 17:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0235.mp3 2019-05-11 17:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0236.mp3 2019-05-11 17:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0237.mp3 2019-05-11 17:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0238.mp3 2019-05-11 17:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0239.mp3 2019-05-11 17:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0240.mp3 2019-05-11 17:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0241.mp3 2019-05-11 17:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0242.mp3 2019-05-11 17:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0243.mp3 2019-05-11 17:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0244.mp3 2019-05-11 17:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0245.mp3 2019-05-11 17:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0246.mp3 2019-05-11 17:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0247.mp3 2019-05-11 17:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0248.mp3 2019-05-11 17:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0249.mp3 2019-05-11 17:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0250.mp3 2019-05-11 17:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0251.mp3 2019-05-11 17:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0252.mp3 2019-05-11 17:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0253.mp3 2019-05-11 17:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0254.mp3 2019-05-11 17:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0255.mp3 2019-05-11 17:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0256.mp3 2019-05-11 17:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0257.mp3 2019-05-11 17:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0258.mp3 2019-05-11 17:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0259.mp3 2019-05-11 17:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0260.mp3 2019-05-11 17:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0261.mp3 2019-05-11 17:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0262.mp3 2019-05-11 17:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0263.mp3 2019-05-11 17:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0264.mp3 2019-05-11 17:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0265.mp3 2019-05-11 17:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0266.mp3 2019-05-11 17:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0267.mp3 2019-05-11 17:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0268.mp3 2019-05-11 17:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0269.mp3 2019-05-11 17:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0270.mp3 2019-05-11 17:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0271.mp3 2019-05-11 17:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0272.mp3 2019-05-11 17:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0273.mp3 2019-05-11 17:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0274.mp3 2019-05-11 17:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0275.mp3 2019-05-11 17:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0276.mp3 2019-05-11 17:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0277.mp3 2019-05-11 17:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0278.mp3 2019-05-11 17:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0279.mp3 2019-05-11 17:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0280.mp3 2019-05-11 17:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0281.mp3 2019-05-11 17:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0282.mp3 2019-05-11 17:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0283.mp3 2019-05-11 17:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0284.mp3 2019-05-11 17:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0285.mp3 2019-05-11 17:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0286.mp3 2019-05-11 17:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0287.mp3 2019-05-11 17:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0288.mp3 2019-05-11 17:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0289.mp3 2019-05-11 17:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0290.mp3 2019-05-11 17:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0291.mp3 2019-05-11 17:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0292.mp3 2019-05-11 17:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0293.mp3 2019-05-11 17:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0294.mp3 2019-05-11 17:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0295.mp3 2019-05-11 17:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0296.mp3 2019-05-11 17:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0297.mp3 2019-05-11 17:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0298.mp3 2019-05-11 17:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0299.mp3 2019-05-11 17:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0300.mp3 2019-05-11 17:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0301.mp3 2019-05-11 17:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0302.mp3 2019-05-11 17:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0303.mp3 2019-05-11 17:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0304.mp3 2019-05-11 17:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0305.mp3 2019-05-11 17:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0306.mp3 2019-05-11 17:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0307.mp3 2019-05-11 17:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0308.mp3 2019-05-11 17:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0309.mp3 2019-05-11 17:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0310.mp3 2019-05-11 17:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0311.mp3 2019-05-11 17:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0312.mp3 2019-05-11 17:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0313.mp3 2019-05-11 17:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0314.mp3 2019-05-11 17:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0315.mp3 2019-05-11 17:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0316.mp3 2019-05-11 17:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0317.mp3 2019-05-11 17:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0318.mp3 2019-05-11 17:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0319.mp3 2019-05-11 17:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0320.mp3 2019-05-11 17:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0321.mp3 2019-05-11 17:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0322.mp3 2019-05-11 17:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0323.mp3 2019-05-11 17:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0324.mp3 2019-05-11 17:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0325.mp3 2019-05-11 17:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0326.mp3 2019-05-11 17:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0327.mp3 2019-05-11 17:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0328.mp3 2019-05-11 17:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0329.mp3 2019-05-11 17:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0330.mp3 2019-05-11 17:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0331.mp3 2019-05-11 17:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0332.mp3 2019-05-11 17:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0333.mp3 2019-05-11 17:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0334.mp3 2019-05-11 17:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0335.mp3 2019-05-11 17:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0336.mp3 2019-05-11 17:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0337.mp3 2019-05-11 17:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0338.mp3 2019-05-11 17:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0339.mp3 2019-05-11 17:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0340.mp3 2019-05-11 17:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0341.mp3 2019-05-11 17:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0342.mp3 2019-05-11 17:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0343.mp3 2019-05-11 17:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0344.mp3 2019-05-11 17:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0345.mp3 2019-05-11 17:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0346.mp3 2019-05-11 17:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0347.mp3 2019-05-11 17:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0348.mp3 2019-05-11 17:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0349.mp3 2019-05-11 17:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0350.mp3 2019-05-11 17:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0351.mp3 2019-05-11 17:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0352.mp3 2019-05-11 17:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0353.mp3 2019-05-11 17:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0354.mp3 2019-05-11 17:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0355.mp3 2019-05-11 17:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0356.mp3 2019-05-11 17:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0357.mp3 2019-05-11 17:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0358.mp3 2019-05-11 17:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0359.mp3 2019-05-11 17:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0360.mp3 2019-05-11 17:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0361.mp3 2019-05-11 17:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0362.mp3 2019-05-11 17:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0363.mp3 2019-05-11 17:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0364.mp3 2019-05-11 17:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0365.mp3 2019-05-11 17:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0366.mp3 2019-05-11 17:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0367.mp3 2019-05-11 17:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0368.mp3 2019-05-11 17:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0369.mp3 2019-05-11 17:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0370.mp3 2019-05-11 17:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0371.mp3 2019-05-11 17:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0372.mp3 2019-05-11 17:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0373.mp3 2019-05-11 17:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0374.mp3 2019-05-11 17:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0375.mp3 2019-05-11 17:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0376.mp3 2019-05-11 18:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0377.mp3 2019-05-11 18:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0378.mp3 2019-05-11 18:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0379.mp3 2019-05-11 18:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0380.mp3 2019-05-11 18:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0381.mp3 2019-05-11 18:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0382.mp3 2019-05-11 18:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0383.mp3 2019-05-11 18:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0384.mp3 2019-05-11 18:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0385.mp3 2019-05-11 18:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0386.mp3 2019-05-11 18:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0387.mp3 2019-05-11 18:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0388.mp3 2019-05-11 18:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0389.mp3 2019-05-11 18:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0390.mp3 2019-05-11 18:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0391.mp3 2019-05-11 18:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0392.mp3 2019-05-11 18:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0393.mp3 2019-05-11 18:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0394.mp3 2019-05-11 18:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0395.mp3 2019-05-11 18:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0396.mp3 2019-05-11 18:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0397.mp3 2019-05-11 18:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0398.mp3 2019-05-11 18:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0399.mp3 2019-05-11 18:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0400.mp3 2019-05-11 18:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0401.mp3 2019-05-11 18:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0402.mp3 2019-05-11 18:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0403.mp3 2019-05-11 18:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0404.mp3 2019-05-11 18:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0405.mp3 2019-05-11 18:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0406.mp3 2019-05-11 18:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0407.mp3 2019-05-11 18:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0408.mp3 2019-05-11 18:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0409.mp3 2019-05-11 18:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0410.mp3 2019-05-11 18:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0411.mp3 2019-05-11 18:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0412.mp3 2019-05-11 18:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0413.mp3 2019-05-11 18:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0414.mp3 2019-05-11 18:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0415.mp3 2019-05-11 18:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0416.mp3 2019-05-11 18:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0417.mp3 2019-05-11 18:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0418.mp3 2019-05-11 18:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0419.mp3 2019-05-11 18:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0420.mp3 2019-05-11 18:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0421.mp3 2019-05-11 18:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0422.mp3 2019-05-11 18:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0423.mp3 2019-05-11 18:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0424.mp3 2019-05-11 18:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0425.mp3 2019-05-11 18:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0426.mp3 2019-05-11 18:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0427.mp3 2019-05-11 18:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0428.mp3 2019-05-11 18:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0429.mp3 2019-05-11 18:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0430.mp3 2019-05-11 18:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0431.mp3 2019-05-11 18:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0432.mp3 2019-05-11 18:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0433.mp3 2019-05-11 18:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0434.mp3 2019-05-11 18:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0435.mp3 2019-05-11 18:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0436.mp3 2019-05-11 18:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0437.mp3 2019-05-11 18:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0438.mp3 2019-05-11 18:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0439.mp3 2019-05-11 18:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0440.mp3 2019-05-11 18:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0441.mp3 2019-05-11 18:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0442.mp3 2019-05-11 18:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0443.mp3 2019-05-11 18:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0444.mp3 2019-05-11 18:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0445.mp3 2019-05-11 18:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0446.mp3 2019-05-11 18:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0447.mp3 2019-05-11 18:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0448.mp3 2019-05-11 18:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0449.mp3 2019-05-11 18:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0450.mp3 2019-05-11 18:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0451.mp3 2019-05-11 18:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0452.mp3 2019-05-11 18:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0453.mp3 2019-05-11 18:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0454.mp3 2019-05-11 18:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0455.mp3 2019-05-11 18:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0456.mp3 2019-05-11 18:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0457.mp3 2019-05-11 18:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0458.mp3 2019-05-11 18:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0459.mp3 2019-05-11 18:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0460.mp3 2019-05-11 18:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0461.mp3 2019-05-11 18:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0462.mp3 2019-05-11 18:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0463.mp3 2019-05-11 18:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0464.mp3 2019-05-11 18:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0465.mp3 2019-05-11 18:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0466.mp3 2019-05-11 18:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0467.mp3 2019-05-11 18:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0468.mp3 2019-05-11 18:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0469.mp3 2019-05-11 18:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0470.mp3 2019-05-11 18:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0471.mp3 2019-05-11 18:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0472.mp3 2019-05-11 18:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0473.mp3 2019-05-11 18:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0474.mp3 2019-05-11 18:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0475.mp3 2019-05-11 18:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0476.mp3 2019-05-11 18:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0477.mp3 2019-05-11 18:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0478.mp3 2019-05-11 18:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0479.mp3 2019-05-11 18:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0480.mp3 2019-05-11 18:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0481.mp3 2019-05-11 18:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0482.mp3 2019-05-11 18:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0483.mp3 2019-05-11 18:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0484.mp3 2019-05-11 18:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0485.mp3 2019-05-11 18:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0486.mp3 2019-05-11 18:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0487.mp3 2019-05-11 18:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0488.mp3 2019-05-11 18:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0489.mp3 2019-05-12 14:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0490.mp3 2019-05-12 14:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0491.mp3 2019-05-12 14:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0492.mp3 2019-05-12 14:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0493.mp3 2019-05-12 14:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0494.mp3 2019-05-12 14:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0495.mp3 2019-05-12 14:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0496.mp3 2019-05-12 14:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0497.mp3 2019-05-12 14:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0498.mp3 2019-05-12 14:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0499.mp3 2019-05-12 14:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0500.mp3 2019-05-12 14:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0501.mp3 2019-05-12 14:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0502.mp3 2019-05-12 14:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0503.mp3 2019-05-12 14:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0504.mp3 2019-05-12 14:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0505.mp3 2019-05-12 14:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0506.mp3 2019-05-12 14:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0507.mp3 2019-05-12 14:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0508.mp3 2019-05-12 14:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0509.mp3 2019-05-12 14:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0510.mp3 2019-05-12 14:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0511.mp3 2019-05-12 14:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0512.mp3 2019-05-12 14:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0513.mp3 2019-05-12 14:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0514.mp3 2019-05-12 14:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0515.mp3 2019-05-12 14:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0516.mp3 2019-05-12 14:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0517.mp3 2019-05-12 14:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0518.mp3 2019-05-12 14:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0519.mp3 2019-05-12 14:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0520.mp3 2019-05-12 14:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0521.mp3 2019-05-12 14:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0522.mp3 2019-05-12 14:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0523.mp3 2019-05-12 14:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0524.mp3 2019-05-12 14:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0525.mp3 2019-05-12 14:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0526.mp3 2019-05-12 14:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0527.mp3 2019-05-12 14:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0528.mp3 2019-05-12 14:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0529.mp3 2019-05-12 14:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0530.mp3 2019-05-12 14:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0531.mp3 2019-05-12 14:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0532.mp3 2019-05-12 14:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0533.mp3 2019-05-12 14:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0534.mp3 2019-05-12 14:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0535.mp3 2019-05-12 14:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0536.mp3 2019-05-12 14:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0537.mp3 2019-05-12 14:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0538.mp3 2019-05-12 14:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0539.mp3 2019-05-12 14:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0540.mp3 2019-05-12 14:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0541.mp3 2019-05-12 14:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0542.mp3 2019-05-12 14:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0543.mp3 2019-05-12 14:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0544.mp3 2019-05-12 14:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0545.mp3 2019-05-12 14:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0546.mp3 2019-05-12 14:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0547.mp3 2019-05-12 14:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0548.mp3 2019-05-12 14:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0549.mp3 2019-05-12 14:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0550.mp3 2019-05-12 14:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0551.mp3 2019-05-12 14:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0552.mp3 2019-05-12 14:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0553.mp3 2019-05-12 14:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0554.mp3 2019-05-12 14:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0555.mp3 2019-05-12 14:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0556.mp3 2019-05-12 14:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0557.mp3 2019-05-12 14:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0558.mp3 2019-05-12 14:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0559.mp3 2019-05-12 14:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0560.mp3 2019-05-12 14:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0561.mp3 2019-05-12 14:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0562.mp3 2019-05-12 14:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0563.mp3 2019-05-12 14:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0564.mp3 2019-05-12 14:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0565.mp3 2019-05-12 14:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0566.mp3 2019-05-12 14:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0567.mp3 2019-05-12 14:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0568.mp3 2019-05-12 14:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0569.mp3 2019-05-12 14:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0570.mp3 2019-05-12 14:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0571.mp3 2019-05-12 14:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0572.mp3 2019-05-12 14:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0573.mp3 2019-05-12 14:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0574.mp3 2019-05-12 14:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0575.mp3 2019-05-12 14:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0576.mp3 2019-05-12 14:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0577.mp3 2019-05-12 14:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0578.mp3 2019-05-12 14:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0579.mp3 2019-05-12 14:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0580.mp3 2019-05-12 15:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0581.mp3 2019-05-12 15:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0582.mp3 2019-05-12 15:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0583.mp3 2019-05-12 15:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0584.mp3 2019-05-12 15:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0585.mp3 2019-05-12 15:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0586.mp3 2019-05-12 15:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0587.mp3 2019-05-12 15:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0588.mp3 2019-05-12 15:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0589.mp3 2019-05-12 15:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0590.mp3 2019-05-12 15:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0591.mp3 2019-05-12 15:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0592.mp3 2019-05-12 15:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0593.mp3 2019-05-12 15:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0594.mp3 2019-05-12 15:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0595.mp3 2019-05-12 15:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0596.mp3 2019-05-12 15:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0597.mp3 2019-05-12 15:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0598.mp3 2019-05-12 15:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0599.mp3 2019-05-12 15:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0600.mp3 2019-05-12 15:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0601.mp3 2019-05-12 15:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0602.mp3 2019-05-12 15:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0603.mp3 2019-05-12 15:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0604.mp3 2019-05-12 15:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0605.mp3 2019-05-12 15:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0606.mp3 2019-05-12 15:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0607.mp3 2019-05-12 15:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0608.mp3 2019-05-12 15:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0609.mp3 2019-05-12 15:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0610.mp3 2019-05-12 15:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0611.mp3 2019-05-12 15:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0612.mp3 2019-05-12 15:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0613.mp3 2019-05-12 15:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0614.mp3 2019-05-12 15:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0615.mp3 2019-05-12 15:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0616.mp3 2019-05-12 15:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0617.mp3 2019-05-12 15:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0618.mp3 2019-05-12 15:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0619.mp3 2019-05-12 15:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0620.mp3 2019-05-12 15:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0621.mp3 2019-05-12 15:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0622.mp3 2019-05-12 15:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0623.mp3 2019-05-12 15:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0624.mp3 2019-05-12 15:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0625.mp3 2019-05-12 15:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0626.mp3 2019-05-12 15:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0627.mp3 2019-05-12 15:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0628.mp3 2019-05-12 15:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0629.mp3 2019-05-12 15:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0630.mp3 2019-05-12 15:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0631.mp3 2019-05-12 15:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0632.mp3 2019-05-12 15:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0633.mp3 2019-05-12 15:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0634.mp3 2019-05-12 15:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0635.mp3 2019-05-12 15:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0636.mp3 2019-05-12 15:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0637.mp3 2019-05-12 15:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0638.mp3 2019-05-12 15:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0639.mp3 2019-05-12 15:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0640.mp3 2019-05-12 15:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0641.mp3 2019-05-12 15:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0642.mp3 2019-05-12 15:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0643.mp3 2019-05-12 15:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0644.mp3 2019-05-12 15:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0645.mp3 2019-05-12 15:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0646.mp3 2019-05-12 15:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0647.mp3 2019-05-12 15:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0648.mp3 2019-05-12 15:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0649.mp3 2019-05-12 15:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0650.mp3 2019-05-12 15:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0651.mp3 2019-05-12 15:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0652.mp3 2019-05-12 15:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0653.mp3 2019-05-12 15:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0654.mp3 2019-05-12 15:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0655.mp3 2019-05-12 15:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0656.mp3 2019-05-12 15:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0657.mp3 2019-05-12 15:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0658.mp3 2019-05-12 15:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0659.mp3 2019-05-12 15:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0660.mp3 2019-05-12 15:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0661.mp3 2019-05-12 15:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0662.mp3 2019-05-12 15:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0663.mp3 2019-05-12 15:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0664.mp3 2019-05-12 15:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0665.mp3 2019-05-12 15:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0666.mp3 2019-05-12 15:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0667.mp3 2019-05-12 15:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0668.mp3 2019-05-12 15:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0669.mp3 2019-05-12 15:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0670.mp3 2019-05-12 15:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0671.mp3 2019-05-12 15:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0672.mp3 2019-05-12 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0673.mp3 2019-05-12 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0674.mp3 2019-05-12 15:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0675.mp3 2019-05-12 15:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0676.mp3 2019-05-12 15:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0677.mp3 2019-05-12 15:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0678.mp3 2019-05-12 15:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0679.mp3 2019-05-12 15:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0680.mp3 2019-05-12 15:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0681.mp3 2019-05-12 15:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0682.mp3 2019-05-12 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0683.mp3 2019-05-12 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0684.mp3 2019-05-12 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0685.mp3 2019-05-12 15:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0686.mp3 2019-05-12 15:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0687.mp3 2019-05-12 15:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0688.mp3 2019-05-12 15:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0689.mp3 2019-05-12 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0690.mp3 2019-05-12 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0691.mp3 2019-05-12 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0692.mp3 2019-05-12 15:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0693.mp3 2019-05-12 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0694.mp3 2019-05-12 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0695.mp3 2019-05-12 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0696.mp3 2019-05-12 15:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0697.mp3 2019-05-12 15:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0698.mp3 2019-05-12 15:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0699.mp3 2019-05-12 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0700.mp3 2019-05-12 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0701.mp3 2019-05-12 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0702.mp3 2019-05-12 15:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0703.mp3 2019-05-12 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0704.mp3 2019-05-12 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0705.mp3 2019-05-12 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0706.mp3 2019-05-12 15:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0707.mp3 2019-05-12 15:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0708.mp3 2019-05-12 15:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0709.mp3 2019-05-12 15:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0710.mp3 2019-05-12 15:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0711.mp3 2019-05-12 15:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0712.mp3 2019-05-12 15:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0713.mp3 2019-05-12 15:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0714.mp3 2019-05-12 15:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0715.mp3 2019-05-12 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0716.mp3 2019-05-12 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0717.mp3 2019-05-12 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0718.mp3 2019-05-12 15:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0719.mp3 2019-05-12 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0720.mp3 2019-05-12 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0721.mp3 2019-05-12 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0722.mp3 2019-05-12 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0723.mp3 2019-05-12 15:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0724.mp3 2019-05-12 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0725.mp3 2019-05-12 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0726.mp3 2019-05-12 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0727.mp3 2019-05-12 15:41
 • dai-kiep-chu-chuong-0728.mp3 2019-05-12 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0729.mp3 2019-05-12 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0730.mp3 2019-05-12 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0731.mp3 2019-05-12 15:42
 • dai-kiep-chu-chuong-0732.mp3 2019-05-12 15:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0733.mp3 2019-05-12 15:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0734.mp3 2019-05-12 15:43
 • dai-kiep-chu-chuong-0735.mp3 2019-05-12 15:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0736.mp3 2019-05-12 15:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0737.mp3 2019-05-12 15:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0738.mp3 2019-05-12 15:44
 • dai-kiep-chu-chuong-0739.mp3 2019-05-12 15:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0740.mp3 2019-05-12 15:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0741.mp3 2019-05-12 15:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0742.mp3 2019-05-12 15:45
 • dai-kiep-chu-chuong-0743.mp3 2019-05-12 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0744.mp3 2019-05-12 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0745.mp3 2019-05-12 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0746.mp3 2019-05-12 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0747.mp3 2019-05-12 15:46
 • dai-kiep-chu-chuong-0748.mp3 2019-05-12 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0749.mp3 2019-05-12 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0750.mp3 2019-05-12 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0751.mp3 2019-05-12 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0752.mp3 2019-05-12 15:47
 • dai-kiep-chu-chuong-0753.mp3 2019-05-12 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0754.mp3 2019-05-12 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0755.mp3 2019-05-12 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0756.mp3 2019-05-12 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0757.mp3 2019-05-12 15:48
 • dai-kiep-chu-chuong-0758.mp3 2019-05-12 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0759.mp3 2019-05-12 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0760.mp3 2019-05-12 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0761.mp3 2019-05-12 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0762.mp3 2019-05-12 15:49
 • dai-kiep-chu-chuong-0763.mp3 2019-05-12 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0764.mp3 2019-05-12 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0765.mp3 2019-05-12 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0766.mp3 2019-05-12 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0767.mp3 2019-05-12 15:50
 • dai-kiep-chu-chuong-0768.mp3 2019-05-12 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0769.mp3 2019-05-12 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0770.mp3 2019-05-12 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0771.mp3 2019-05-12 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0772.mp3 2019-05-12 15:51
 • dai-kiep-chu-chuong-0773.mp3 2019-05-12 15:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0774.mp3 2019-05-12 15:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0775.mp3 2019-05-12 15:52
 • dai-kiep-chu-chuong-0776.mp3 2019-05-12 15:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0777.mp3 2019-05-12 15:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0778.mp3 2019-05-12 15:53
 • dai-kiep-chu-chuong-0779.mp3 2019-05-12 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0780.mp3 2019-05-12 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0781.mp3 2019-05-12 15:54
 • dai-kiep-chu-chuong-0782.mp3 2019-05-12 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0783.mp3 2019-05-12 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0784.mp3 2019-05-12 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0785.mp3 2019-05-12 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0786.mp3 2019-05-12 15:55
 • dai-kiep-chu-chuong-0787.mp3 2019-05-12 15:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0788.mp3 2019-05-12 15:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0789.mp3 2019-05-12 15:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0790.mp3 2019-05-12 15:56
 • dai-kiep-chu-chuong-0791.mp3 2019-05-12 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0792.mp3 2019-05-12 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0793.mp3 2019-05-12 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0794.mp3 2019-05-12 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0795.mp3 2019-05-12 15:57
 • dai-kiep-chu-chuong-0796.mp3 2019-05-12 15:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0797.mp3 2019-05-12 15:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0798.mp3 2019-05-12 15:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0799.mp3 2019-05-12 15:58
 • dai-kiep-chu-chuong-0800.mp3 2019-05-12 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0801.mp3 2019-05-12 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0802.mp3 2019-05-12 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0803.mp3 2019-05-12 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0804.mp3 2019-05-12 15:59
 • dai-kiep-chu-chuong-0805.mp3 2019-05-12 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0806.mp3 2019-05-12 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0807.mp3 2019-05-12 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0808.mp3 2019-05-12 16:00
 • dai-kiep-chu-chuong-0809.mp3 2019-05-12 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0810.mp3 2019-05-12 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0811.mp3 2019-05-12 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0812.mp3 2019-05-12 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0813.mp3 2019-05-12 16:01
 • dai-kiep-chu-chuong-0814.mp3 2019-05-12 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0815.mp3 2019-05-12 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0816.mp3 2019-05-12 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0817.mp3 2019-05-12 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0818.mp3 2019-05-12 16:02
 • dai-kiep-chu-chuong-0819.mp3 2019-05-12 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0820.mp3 2019-05-12 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0821.mp3 2019-05-12 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0822.mp3 2019-05-12 16:03
 • dai-kiep-chu-chuong-0823.mp3 2019-05-12 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0824.mp3 2019-05-12 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0825.mp3 2019-05-12 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0826.mp3 2019-05-12 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0827.mp3 2019-05-12 16:04
 • dai-kiep-chu-chuong-0828.mp3 2019-05-12 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0829.mp3 2019-05-12 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0830.mp3 2019-05-12 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0831.mp3 2019-05-12 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0832.mp3 2019-05-12 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0833.mp3 2019-05-12 16:05
 • dai-kiep-chu-chuong-0834.mp3 2019-05-12 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0835.mp3 2019-05-12 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0836.mp3 2019-05-12 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0837.mp3 2019-05-12 16:06
 • dai-kiep-chu-chuong-0838.mp3 2019-05-12 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0839.mp3 2019-05-12 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0840.mp3 2019-05-12 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0841.mp3 2019-05-12 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0842.mp3 2019-05-12 16:07
 • dai-kiep-chu-chuong-0843.mp3 2019-05-12 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0844.mp3 2019-05-12 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0845.mp3 2019-05-12 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0846.mp3 2019-05-12 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0847.mp3 2019-05-12 16:08
 • dai-kiep-chu-chuong-0848.mp3 2019-05-12 16:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0849.mp3 2019-05-12 16:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0850.mp3 2019-05-12 16:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0851.mp3 2019-05-12 16:09
 • dai-kiep-chu-chuong-0852.mp3 2019-05-12 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0853.mp3 2019-05-12 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0854.mp3 2019-05-12 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0855.mp3 2019-05-12 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0856.mp3 2019-05-12 16:10
 • dai-kiep-chu-chuong-0857.mp3 2019-05-12 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0858.mp3 2019-05-12 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0859.mp3 2019-05-12 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0860.mp3 2019-05-12 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0861.mp3 2019-05-12 16:11
 • dai-kiep-chu-chuong-0862.mp3 2019-05-12 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0863.mp3 2019-05-12 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0864.mp3 2019-05-12 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0865.mp3 2019-05-12 16:12
 • dai-kiep-chu-chuong-0866.mp3 2019-05-12 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0867.mp3 2019-05-12 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0868.mp3 2019-05-12 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0869.mp3 2019-05-12 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0870.mp3 2019-05-12 16:13
 • dai-kiep-chu-chuong-0871.mp3 2019-05-12 16:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0872.mp3 2019-05-12 16:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0873.mp3 2019-05-12 16:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0874.mp3 2019-05-12 16:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0875.mp3 2019-05-12 16:14
 • dai-kiep-chu-chuong-0876.mp3 2019-05-12 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0877.mp3 2019-05-12 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0878.mp3 2019-05-12 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0879.mp3 2019-05-12 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0880.mp3 2019-05-12 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0881.mp3 2019-05-12 16:15
 • dai-kiep-chu-chuong-0882.mp3 2019-05-12 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0883.mp3 2019-05-12 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0884.mp3 2019-05-12 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0885.mp3 2019-05-12 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0886.mp3 2019-05-12 16:16
 • dai-kiep-chu-chuong-0887.mp3 2019-05-12 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0888.mp3 2019-05-12 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0889.mp3 2019-05-12 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0890.mp3 2019-05-12 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0891.mp3 2019-05-12 16:17
 • dai-kiep-chu-chuong-0892.mp3 2019-05-12 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0893.mp3 2019-05-12 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0894.mp3 2019-05-12 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0895.mp3 2019-05-12 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0896.mp3 2019-05-12 16:18
 • dai-kiep-chu-chuong-0897.mp3 2019-05-12 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0898.mp3 2019-05-12 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0899.mp3 2019-05-12 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0900.mp3 2019-05-12 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0901.mp3 2019-05-12 16:19
 • dai-kiep-chu-chuong-0902.mp3 2019-05-12 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0903.mp3 2019-05-12 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0904.mp3 2019-05-12 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0905.mp3 2019-05-12 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0906.mp3 2019-05-12 16:20
 • dai-kiep-chu-chuong-0907.mp3 2019-05-12 16:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0908.mp3 2019-05-12 16:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0909.mp3 2019-05-12 16:21
 • dai-kiep-chu-chuong-0910.mp3 2019-05-12 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0911.mp3 2019-05-12 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0912.mp3 2019-05-12 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0913.mp3 2019-05-12 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0914.mp3 2019-05-12 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0915.mp3 2019-05-12 16:22
 • dai-kiep-chu-chuong-0916.mp3 2019-05-12 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0917.mp3 2019-05-12 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0918.mp3 2019-05-12 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0919.mp3 2019-05-12 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0920.mp3 2019-05-12 16:23
 • dai-kiep-chu-chuong-0921.mp3 2019-05-12 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0922.mp3 2019-05-12 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0923.mp3 2019-05-12 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0924.mp3 2019-05-12 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0925.mp3 2019-05-12 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0926.mp3 2019-05-12 16:24
 • dai-kiep-chu-chuong-0927.mp3 2019-05-12 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0928.mp3 2019-05-12 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0929.mp3 2019-05-12 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0930.mp3 2019-05-12 16:25
 • dai-kiep-chu-chuong-0931.mp3 2019-05-12 16:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0932.mp3 2019-05-12 16:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0933.mp3 2019-05-12 16:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0934.mp3 2019-05-12 16:26
 • dai-kiep-chu-chuong-0935.mp3 2019-05-12 16:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0936.mp3 2019-05-12 16:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0937.mp3 2019-05-12 16:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0938.mp3 2019-05-12 16:27
 • dai-kiep-chu-chuong-0939.mp3 2019-05-12 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0940.mp3 2019-05-12 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0941.mp3 2019-05-12 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0942.mp3 2019-05-12 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0943.mp3 2019-05-12 16:28
 • dai-kiep-chu-chuong-0944.mp3 2019-05-12 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0945.mp3 2019-05-12 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0946.mp3 2019-05-12 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0947.mp3 2019-05-12 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0948.mp3 2019-05-12 16:29
 • dai-kiep-chu-chuong-0949.mp3 2019-05-12 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0950.mp3 2019-05-12 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0951.mp3 2019-05-12 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0952.mp3 2019-05-12 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0953.mp3 2019-05-12 16:30
 • dai-kiep-chu-chuong-0954.mp3 2019-05-12 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0955.mp3 2019-05-12 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0956.mp3 2019-05-12 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0957.mp3 2019-05-12 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0958.mp3 2019-05-12 16:31
 • dai-kiep-chu-chuong-0959.mp3 2019-05-12 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0960.mp3 2019-05-12 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0961.mp3 2019-05-12 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0962.mp3 2019-05-12 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0963.mp3 2019-05-12 16:32
 • dai-kiep-chu-chuong-0964.mp3 2019-05-12 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0965.mp3 2019-05-12 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0966.mp3 2019-05-12 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0967.mp3 2019-05-12 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0968.mp3 2019-05-12 16:33
 • dai-kiep-chu-chuong-0969.mp3 2019-05-12 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0970.mp3 2019-05-12 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0971.mp3 2019-05-12 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0972.mp3 2019-05-12 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0973.mp3 2019-05-12 16:34
 • dai-kiep-chu-chuong-0974.mp3 2019-05-12 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0975.mp3 2019-05-12 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0976.mp3 2019-05-12 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0977.mp3 2019-05-12 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0978.mp3 2019-05-12 16:35
 • dai-kiep-chu-chuong-0979.mp3 2019-05-12 16:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0980.mp3 2019-05-12 16:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0981.mp3 2019-05-12 16:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0982.mp3 2019-05-12 16:36
 • dai-kiep-chu-chuong-0983.mp3 2019-05-12 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0984.mp3 2019-05-12 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0985.mp3 2019-05-12 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0986.mp3 2019-05-12 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0987.mp3 2019-05-12 16:37
 • dai-kiep-chu-chuong-0988.mp3 2019-05-12 16:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0989.mp3 2019-05-12 16:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0990.mp3 2019-05-12 16:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0991.mp3 2019-05-12 16:38
 • dai-kiep-chu-chuong-0992.mp3 2019-05-12 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0993.mp3 2019-05-12 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0994.mp3 2019-05-12 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0995.mp3 2019-05-12 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0996.mp3 2019-05-12 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0997.mp3 2019-05-12 16:39
 • dai-kiep-chu-chuong-0998.mp3 2019-05-12 16:40
 • dai-kiep-chu-chuong-0999.mp3 2019-05-12 16:40
 • dai-kiep-chu-chuong-1000.mp3 2019-05-12 16:40
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Siêu Cấp Hồng Bao Thần Tiên Quần

TiKay

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

TiKay

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

TiKay

Leave a Reply