Cổ Đại Kiếm Hiệp Lịch Sử Quân Sự

Danh Môn

Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế gia lớn: họ Bùi ở Hà Bắc, họ Trương ở Hà Đông, họ Thôi ở Sơn Đông, họ Vi ở Quan Lũng, họ Sở ở Hoài Nam, họ Vương ở Sơn Nam, họ Dương ở Kiếm Nam.

Mười lăm năm trước, loạn An Sử (1) rốt cuộc đã bị dẹp. Triều đình nhà Đường gửi lễ vật tiễn quân Hồi Hột đã tham gia dẹp yên phản loạn rời biên giới. Nhưng Khả hãn Đăng Lợi của Hồi Hột lại dòm ngó giang sơn Đại Đường, lật lọng ruổi ngựa xâm lấn Trung Nguyên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đế quốc Đại Đường nguy ngập trong nay mai.

Bảy đại thế gia hợp sức trục xuất giặc Thát, khôi phục xã tắc, nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực, từ đó ước hẹn nhau, bảy đại thế gia thay nhau làm Tể tướng, mỗi nhà kiểm soát triều chính năm năm, nhưng họ Thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí Tể tướng cho đến nay đã hơn mười năm.

Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp thứ hai trong bảy đại thế gia, mười năm trước bị họ Thôi ở Sơn Đông xúi giục, gia tộc chia rẽ, quân quyền bị đoạt. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa.

Chủ nhân Trương Hoán kiếp trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ, y phát hiện trong thân thế bản thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn.

Từ đấy đế quốc không còn yên tĩnh nữa…

Chú thích:
(1) : Trỏ An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đã từng phát động binh biến.

Nguồn: Tàng Thư Viện


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cao Nguyệt
 •  Chương: /631
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • danh-mon-chuong-0001.mp3
 • danh-mon-chuong-0002.mp3
 • danh-mon-chuong-0003.mp3
 • danh-mon-chuong-0004.mp3
 • danh-mon-chuong-0005.mp3
 • danh-mon-chuong-0006.mp3
 • danh-mon-chuong-0007.mp3
 • danh-mon-chuong-0008.mp3
 • danh-mon-chuong-0009.mp3
 • danh-mon-chuong-0010.mp3
 • danh-mon-chuong-0011.mp3
 • danh-mon-chuong-0012.mp3
 • danh-mon-chuong-0013.mp3
 • danh-mon-chuong-0014.mp3
 • danh-mon-chuong-0015.mp3
 • danh-mon-chuong-0016.mp3
 • danh-mon-chuong-0017.mp3
 • danh-mon-chuong-0018.mp3
 • danh-mon-chuong-0019.mp3
 • danh-mon-chuong-0020.mp3
 • danh-mon-chuong-0021.mp3
 • danh-mon-chuong-0022.mp3
 • danh-mon-chuong-0023.mp3
 • danh-mon-chuong-0024.mp3
 • danh-mon-chuong-0025.mp3
 • danh-mon-chuong-0026.mp3
 • danh-mon-chuong-0027.mp3
 • danh-mon-chuong-0028.mp3
 • danh-mon-chuong-0029.mp3
 • danh-mon-chuong-0030.mp3
 • danh-mon-chuong-0031.mp3
 • danh-mon-chuong-0032.mp3
 • danh-mon-chuong-0033.mp3
 • danh-mon-chuong-0034.mp3
 • danh-mon-chuong-0035.mp3
 • danh-mon-chuong-0036.mp3
 • danh-mon-chuong-0037.mp3
 • danh-mon-chuong-0038.mp3
 • danh-mon-chuong-0039.mp3
 • danh-mon-chuong-0040.mp3
 • danh-mon-chuong-0041.mp3
 • danh-mon-chuong-0042.mp3
 • danh-mon-chuong-0043.mp3
 • danh-mon-chuong-0044.mp3
 • danh-mon-chuong-0045.mp3
 • danh-mon-chuong-0046.mp3
 • danh-mon-chuong-0047.mp3
 • danh-mon-chuong-0048.mp3
 • danh-mon-chuong-0049.mp3
 • danh-mon-chuong-0050.mp3
 • danh-mon-chuong-0051.mp3
 • danh-mon-chuong-0052.mp3
 • danh-mon-chuong-0053.mp3
 • danh-mon-chuong-0054.mp3
 • danh-mon-chuong-0055.mp3
 • danh-mon-chuong-0056.mp3
 • danh-mon-chuong-0057.mp3
 • danh-mon-chuong-0058.mp3
 • danh-mon-chuong-0059.mp3
 • danh-mon-chuong-0060.mp3
 • danh-mon-chuong-0061.mp3
 • danh-mon-chuong-0062.mp3
 • danh-mon-chuong-0063.mp3
 • danh-mon-chuong-0064.mp3
 • danh-mon-chuong-0065.mp3
 • danh-mon-chuong-0066.mp3
 • danh-mon-chuong-0067.mp3
 • danh-mon-chuong-0068.mp3
 • danh-mon-chuong-0069.mp3
 • danh-mon-chuong-0070.mp3
 • danh-mon-chuong-0071.mp3
 • danh-mon-chuong-0072.mp3
 • danh-mon-chuong-0073.mp3
 • danh-mon-chuong-0074.mp3
 • danh-mon-chuong-0075.mp3
 • danh-mon-chuong-0076.mp3
 • danh-mon-chuong-0077.mp3
 • danh-mon-chuong-0078.mp3
 • danh-mon-chuong-0079.mp3
 • danh-mon-chuong-0080.mp3
 • danh-mon-chuong-0081.mp3
 • danh-mon-chuong-0082.mp3
 • danh-mon-chuong-0083.mp3
 • danh-mon-chuong-0084.mp3
 • danh-mon-chuong-0085.mp3
 • danh-mon-chuong-0086.mp3
 • danh-mon-chuong-0087.mp3
 • danh-mon-chuong-0088.mp3
 • danh-mon-chuong-0089.mp3
 • danh-mon-chuong-0090.mp3
 • danh-mon-chuong-0091.mp3
 • danh-mon-chuong-0092.mp3
 • danh-mon-chuong-0093.mp3
 • danh-mon-chuong-0094.mp3
 • danh-mon-chuong-0095.mp3
 • danh-mon-chuong-0096.mp3
 • danh-mon-chuong-0097.mp3
 • danh-mon-chuong-0098.mp3
 • danh-mon-chuong-0099.mp3
 • danh-mon-chuong-0100.mp3
 • danh-mon-chuong-0101.mp3
 • danh-mon-chuong-0102.mp3
 • danh-mon-chuong-0103.mp3
 • danh-mon-chuong-0104.mp3
 • danh-mon-chuong-0105.mp3
 • danh-mon-chuong-0106.mp3
 • danh-mon-chuong-0107.mp3
 • danh-mon-chuong-0108.mp3
 • danh-mon-chuong-0109.mp3
 • danh-mon-chuong-0110.mp3
 • danh-mon-chuong-0111.mp3
 • danh-mon-chuong-0112.mp3
 • danh-mon-chuong-0113.mp3
 • danh-mon-chuong-0114.mp3
 • danh-mon-chuong-0115.mp3
 • danh-mon-chuong-0116.mp3
 • danh-mon-chuong-0117.mp3
 • danh-mon-chuong-0118.mp3
 • danh-mon-chuong-0119.mp3
 • danh-mon-chuong-0120.mp3
 • danh-mon-chuong-0121.mp3
 • danh-mon-chuong-0122.mp3
 • danh-mon-chuong-0123.mp3
 • danh-mon-chuong-0124.mp3
 • danh-mon-chuong-0125.mp3
 • danh-mon-chuong-0126.mp3
 • danh-mon-chuong-0127.mp3
 • danh-mon-chuong-0128.mp3
 • danh-mon-chuong-0129.mp3
 • danh-mon-chuong-0130.mp3
 • danh-mon-chuong-0131.mp3
 • danh-mon-chuong-0132.mp3
 • danh-mon-chuong-0133.mp3
 • danh-mon-chuong-0134.mp3
 • danh-mon-chuong-0135.mp3
 • danh-mon-chuong-0136.mp3
 • danh-mon-chuong-0137.mp3
 • danh-mon-chuong-0138.mp3
 • danh-mon-chuong-0139.mp3
 • danh-mon-chuong-0140.mp3
 • danh-mon-chuong-0141.mp3
 • danh-mon-chuong-0142.mp3
 • danh-mon-chuong-0143.mp3
 • danh-mon-chuong-0144.mp3
 • danh-mon-chuong-0145.mp3
 • danh-mon-chuong-0146.mp3
 • danh-mon-chuong-0147.mp3
 • danh-mon-chuong-0148.mp3
 • danh-mon-chuong-0149.mp3
 • danh-mon-chuong-0150.mp3
 • danh-mon-chuong-0151.mp3
 • danh-mon-chuong-0152.mp3
 • danh-mon-chuong-0153.mp3
 • danh-mon-chuong-0154.mp3
 • danh-mon-chuong-0155.mp3
 • danh-mon-chuong-0156.mp3
 • danh-mon-chuong-0157.mp3
 • danh-mon-chuong-0158.mp3
 • danh-mon-chuong-0159.mp3
 • danh-mon-chuong-0160.mp3
 • danh-mon-chuong-0161.mp3
 • danh-mon-chuong-0162.mp3
 • danh-mon-chuong-0163.mp3
 • danh-mon-chuong-0164.mp3
 • danh-mon-chuong-0165.mp3
 • danh-mon-chuong-0166.mp3
 • danh-mon-chuong-0167.mp3
 • danh-mon-chuong-0168.mp3
 • danh-mon-chuong-0169.mp3
 • danh-mon-chuong-0170.mp3
 • danh-mon-chuong-0171.mp3
 • danh-mon-chuong-0172.mp3
 • danh-mon-chuong-0173.mp3
 • danh-mon-chuong-0174.mp3
 • danh-mon-chuong-0175.mp3
 • danh-mon-chuong-0176.mp3
 • danh-mon-chuong-0177.mp3
 • danh-mon-chuong-0178.mp3
 • danh-mon-chuong-0179.mp3
 • danh-mon-chuong-0180.mp3
 • danh-mon-chuong-0181.mp3
 • danh-mon-chuong-0182.mp3
 • danh-mon-chuong-0183.mp3
 • danh-mon-chuong-0184.mp3
 • danh-mon-chuong-0185.mp3
 • danh-mon-chuong-0186.mp3
 • danh-mon-chuong-0187.mp3
 • danh-mon-chuong-0188.mp3
 • danh-mon-chuong-0189.mp3
 • danh-mon-chuong-0190.mp3
 • danh-mon-chuong-0191.mp3
 • danh-mon-chuong-0192.mp3
 • danh-mon-chuong-0193.mp3
 • danh-mon-chuong-0194.mp3
 • danh-mon-chuong-0195.mp3
 • danh-mon-chuong-0196.mp3
 • danh-mon-chuong-0197.mp3
 • danh-mon-chuong-0198.mp3
 • danh-mon-chuong-0199.mp3
 • danh-mon-chuong-0200.mp3
 • danh-mon-chuong-0201.mp3
 • danh-mon-chuong-0202.mp3
 • danh-mon-chuong-0203.mp3
 • danh-mon-chuong-0204.mp3
 • danh-mon-chuong-0205.mp3
 • danh-mon-chuong-0206.mp3
 • danh-mon-chuong-0207.mp3
 • danh-mon-chuong-0208.mp3
 • danh-mon-chuong-0209.mp3
 • danh-mon-chuong-0210.mp3
 • danh-mon-chuong-0211.mp3
 • danh-mon-chuong-0212.mp3
 • danh-mon-chuong-0213.mp3
 • danh-mon-chuong-0214.mp3
 • danh-mon-chuong-0215.mp3
 • danh-mon-chuong-0216.mp3
 • danh-mon-chuong-0217.mp3
 • danh-mon-chuong-0218.mp3
 • danh-mon-chuong-0219.mp3
 • danh-mon-chuong-0220.mp3
 • danh-mon-chuong-0221.mp3
 • danh-mon-chuong-0222.mp3
 • danh-mon-chuong-0223.mp3
 • danh-mon-chuong-0224.mp3
 • danh-mon-chuong-0225.mp3
 • danh-mon-chuong-0226.mp3
 • danh-mon-chuong-0227.mp3
 • danh-mon-chuong-0228.mp3
 • danh-mon-chuong-0229.mp3
 • danh-mon-chuong-0230.mp3
 • danh-mon-chuong-0231.mp3
 • danh-mon-chuong-0232.mp3
 • danh-mon-chuong-0233.mp3
 • danh-mon-chuong-0234.mp3
 • danh-mon-chuong-0235.mp3
 • danh-mon-chuong-0236.mp3
 • danh-mon-chuong-0237.mp3
 • danh-mon-chuong-0238.mp3
 • danh-mon-chuong-0239.mp3
 • danh-mon-chuong-0240.mp3
 • danh-mon-chuong-0241.mp3
 • danh-mon-chuong-0242.mp3
 • danh-mon-chuong-0243.mp3
 • danh-mon-chuong-0244.mp3
 • danh-mon-chuong-0245.mp3
 • danh-mon-chuong-0246.mp3
 • danh-mon-chuong-0247.mp3
 • danh-mon-chuong-0248.mp3
 • danh-mon-chuong-0249.mp3
 • danh-mon-chuong-0250.mp3
 • danh-mon-chuong-0251.mp3
 • danh-mon-chuong-0252.mp3
 • danh-mon-chuong-0253.mp3
 • danh-mon-chuong-0254.mp3
 • danh-mon-chuong-0255.mp3
 • danh-mon-chuong-0256.mp3
 • danh-mon-chuong-0257.mp3
 • danh-mon-chuong-0258.mp3
 • danh-mon-chuong-0259.mp3
 • danh-mon-chuong-0260.mp3
 • danh-mon-chuong-0261.mp3
 • danh-mon-chuong-0262.mp3
 • danh-mon-chuong-0263.mp3
 • danh-mon-chuong-0264.mp3
 • danh-mon-chuong-0265.mp3
 • danh-mon-chuong-0266.mp3
 • danh-mon-chuong-0267.mp3
 • danh-mon-chuong-0268.mp3
 • danh-mon-chuong-0269.mp3
 • danh-mon-chuong-0270.mp3
 • danh-mon-chuong-0271.mp3
 • danh-mon-chuong-0272.mp3
 • danh-mon-chuong-0273.mp3
 • danh-mon-chuong-0274.mp3
 • danh-mon-chuong-0275.mp3
 • danh-mon-chuong-0276.mp3
 • danh-mon-chuong-0277.mp3
 • danh-mon-chuong-0278.mp3
 • danh-mon-chuong-0279.mp3
 • danh-mon-chuong-0280.mp3
 • danh-mon-chuong-0281.mp3
 • danh-mon-chuong-0282.mp3
 • danh-mon-chuong-0283.mp3
 • danh-mon-chuong-0284.mp3
 • danh-mon-chuong-0285.mp3
 • danh-mon-chuong-0286.mp3
 • danh-mon-chuong-0287.mp3
 • danh-mon-chuong-0288.mp3
 • danh-mon-chuong-0289.mp3
 • danh-mon-chuong-0290.mp3
 • danh-mon-chuong-0291.mp3
 • danh-mon-chuong-0292.mp3
 • danh-mon-chuong-0293.mp3
 • danh-mon-chuong-0294.mp3
 • danh-mon-chuong-0295.mp3
 • danh-mon-chuong-0296.mp3
 • danh-mon-chuong-0297.mp3
 • danh-mon-chuong-0298.mp3
 • danh-mon-chuong-0299.mp3
 • danh-mon-chuong-0300.mp3
 • danh-mon-chuong-0301.mp3
 • danh-mon-chuong-0302.mp3
 • danh-mon-chuong-0303.mp3
 • danh-mon-chuong-0304.mp3
 • danh-mon-chuong-0305.mp3
 • danh-mon-chuong-0306.mp3
 • danh-mon-chuong-0307.mp3
 • danh-mon-chuong-0308.mp3
 • danh-mon-chuong-0309.mp3
 • danh-mon-chuong-0310.mp3
 • danh-mon-chuong-0311.mp3
 • danh-mon-chuong-0312.mp3
 • danh-mon-chuong-0313.mp3
 • danh-mon-chuong-0314.mp3
 • danh-mon-chuong-0315.mp3
 • danh-mon-chuong-0316.mp3
 • danh-mon-chuong-0317.mp3
 • danh-mon-chuong-0318.mp3
 • danh-mon-chuong-0319.mp3
 • danh-mon-chuong-0320.mp3
 • danh-mon-chuong-0321.mp3
 • danh-mon-chuong-0322.mp3
 • danh-mon-chuong-0323.mp3
 • danh-mon-chuong-0324.mp3
 • danh-mon-chuong-0325.mp3
 • danh-mon-chuong-0326.mp3
 • danh-mon-chuong-0327.mp3
 • danh-mon-chuong-0328.mp3
 • danh-mon-chuong-0329.mp3
 • danh-mon-chuong-0330.mp3
 • danh-mon-chuong-0331.mp3
 • danh-mon-chuong-0332.mp3
 • danh-mon-chuong-0333.mp3
 • danh-mon-chuong-0334.mp3
 • danh-mon-chuong-0335.mp3
 • danh-mon-chuong-0336.mp3
 • danh-mon-chuong-0337.mp3
 • danh-mon-chuong-0338.mp3
 • danh-mon-chuong-0339.mp3
 • danh-mon-chuong-0340.mp3
 • danh-mon-chuong-0341.mp3
 • danh-mon-chuong-0342.mp3
 • danh-mon-chuong-0343.mp3
 • danh-mon-chuong-0344.mp3
 • danh-mon-chuong-0345.mp3
 • danh-mon-chuong-0346.mp3
 • danh-mon-chuong-0347.mp3
 • danh-mon-chuong-0348.mp3
 • danh-mon-chuong-0349.mp3
 • danh-mon-chuong-0350.mp3
 • danh-mon-chuong-0351.mp3
 • danh-mon-chuong-0352.mp3
 • danh-mon-chuong-0353.mp3
 • danh-mon-chuong-0354.mp3
 • danh-mon-chuong-0355.mp3
 • danh-mon-chuong-0356.mp3
 • danh-mon-chuong-0357.mp3
 • danh-mon-chuong-0358.mp3
 • danh-mon-chuong-0359.mp3
 • danh-mon-chuong-0360.mp3
 • danh-mon-chuong-0361.mp3
 • danh-mon-chuong-0362.mp3
 • danh-mon-chuong-0363.mp3
 • danh-mon-chuong-0364.mp3
 • danh-mon-chuong-0365.mp3
 • danh-mon-chuong-0366.mp3
 • danh-mon-chuong-0367.mp3
 • danh-mon-chuong-0368.mp3
 • danh-mon-chuong-0369.mp3
 • danh-mon-chuong-0370.mp3
 • danh-mon-chuong-0371.mp3
 • danh-mon-chuong-0372.mp3
 • danh-mon-chuong-0373.mp3
 • danh-mon-chuong-0374.mp3
 • danh-mon-chuong-0375.mp3
 • danh-mon-chuong-0376.mp3
 • danh-mon-chuong-0377.mp3
 • danh-mon-chuong-0378.mp3
 • danh-mon-chuong-0379.mp3
 • danh-mon-chuong-0380.mp3
 • danh-mon-chuong-0381.mp3
 • danh-mon-chuong-0382.mp3
 • danh-mon-chuong-0383.mp3
 • danh-mon-chuong-0384.mp3
 • danh-mon-chuong-0385.mp3
 • danh-mon-chuong-0386.mp3
 • danh-mon-chuong-0387.mp3
 • danh-mon-chuong-0388.mp3
 • danh-mon-chuong-0389.mp3
 • danh-mon-chuong-0390.mp3
 • danh-mon-chuong-0391.mp3
 • danh-mon-chuong-0392.mp3
 • danh-mon-chuong-0393.mp3
 • danh-mon-chuong-0394.mp3
 • danh-mon-chuong-0395.mp3
 • danh-mon-chuong-0396.mp3
 • danh-mon-chuong-0397.mp3
 • danh-mon-chuong-0398.mp3
 • danh-mon-chuong-0399.mp3
 • danh-mon-chuong-0400.mp3
 • danh-mon-chuong-0401.mp3
 • danh-mon-chuong-0402.mp3
 • danh-mon-chuong-0403.mp3
 • danh-mon-chuong-0404.mp3
 • danh-mon-chuong-0405.mp3
 • danh-mon-chuong-0406.mp3
 • danh-mon-chuong-0407.mp3
 • danh-mon-chuong-0408.mp3
 • danh-mon-chuong-0409.mp3
 • danh-mon-chuong-0410.mp3
 • danh-mon-chuong-0411.mp3
 • danh-mon-chuong-0412.mp3
 • danh-mon-chuong-0413.mp3
 • danh-mon-chuong-0414.mp3
 • danh-mon-chuong-0415.mp3
 • danh-mon-chuong-0416.mp3
 • danh-mon-chuong-0417.mp3
 • danh-mon-chuong-0418.mp3
 • danh-mon-chuong-0419.mp3
 • danh-mon-chuong-0420.mp3
 • danh-mon-chuong-0421.mp3
 • danh-mon-chuong-0422.mp3
 • danh-mon-chuong-0423.mp3
 • danh-mon-chuong-0424.mp3
 • danh-mon-chuong-0425.mp3
 • danh-mon-chuong-0426.mp3
 • danh-mon-chuong-0427.mp3
 • danh-mon-chuong-0428.mp3
 • danh-mon-chuong-0429.mp3
 • danh-mon-chuong-0430.mp3
 • danh-mon-chuong-0431.mp3
 • danh-mon-chuong-0432.mp3
 • danh-mon-chuong-0433.mp3
 • danh-mon-chuong-0434.mp3
 • danh-mon-chuong-0435.mp3
 • danh-mon-chuong-0436.mp3
 • danh-mon-chuong-0437.mp3
 • danh-mon-chuong-0438.mp3
 • danh-mon-chuong-0439.mp3
 • danh-mon-chuong-0440.mp3
 • danh-mon-chuong-0441.mp3
 • danh-mon-chuong-0442.mp3
 • danh-mon-chuong-0443.mp3
 • danh-mon-chuong-0444.mp3
 • danh-mon-chuong-0445.mp3
 • danh-mon-chuong-0446.mp3
 • danh-mon-chuong-0447.mp3
 • danh-mon-chuong-0448.mp3
 • danh-mon-chuong-0449.mp3
 • danh-mon-chuong-0450.mp3
 • danh-mon-chuong-0451.mp3
 • danh-mon-chuong-0452.mp3
 • danh-mon-chuong-0453.mp3
 • danh-mon-chuong-0454.mp3
 • danh-mon-chuong-0455.mp3
 • danh-mon-chuong-0456.mp3
 • danh-mon-chuong-0457.mp3
 • danh-mon-chuong-0458.mp3
 • danh-mon-chuong-0459.mp3
 • danh-mon-chuong-0460.mp3
 • danh-mon-chuong-0461.mp3
 • danh-mon-chuong-0462.mp3
 • danh-mon-chuong-0463.mp3
 • danh-mon-chuong-0464.mp3
 • danh-mon-chuong-0465.mp3
 • danh-mon-chuong-0466.mp3
 • danh-mon-chuong-0467.mp3
 • danh-mon-chuong-0468.mp3
 • danh-mon-chuong-0469.mp3
 • danh-mon-chuong-0470.mp3
 • danh-mon-chuong-0471.mp3
 • danh-mon-chuong-0472.mp3
 • danh-mon-chuong-0473.mp3
 • danh-mon-chuong-0474.mp3
 • danh-mon-chuong-0475.mp3
 • danh-mon-chuong-0476.mp3
 • danh-mon-chuong-0477.mp3
 • danh-mon-chuong-0478.mp3
 • danh-mon-chuong-0479.mp3
 • danh-mon-chuong-0480.mp3
 • danh-mon-chuong-0481.mp3
 • danh-mon-chuong-0482.mp3
 • danh-mon-chuong-0483.mp3
 • danh-mon-chuong-0484.mp3
 • danh-mon-chuong-0485.mp3
 • danh-mon-chuong-0486.mp3
 • danh-mon-chuong-0487.mp3
 • danh-mon-chuong-0488.mp3
 • danh-mon-chuong-0489.mp3
 • danh-mon-chuong-0490.mp3
 • danh-mon-chuong-0491.mp3
 • danh-mon-chuong-0492.mp3
 • danh-mon-chuong-0493.mp3
 • danh-mon-chuong-0494.mp3
 • danh-mon-chuong-0495.mp3
 • danh-mon-chuong-0496.mp3
 • danh-mon-chuong-0497.mp3
 • danh-mon-chuong-0498.mp3
 • danh-mon-chuong-0499.mp3
 • danh-mon-chuong-0500.mp3
 • danh-mon-chuong-0501.mp3
 • danh-mon-chuong-0502.mp3
 • danh-mon-chuong-0503.mp3
 • danh-mon-chuong-0504.mp3
 • danh-mon-chuong-0505.mp3
 • danh-mon-chuong-0506.mp3
 • danh-mon-chuong-0507.mp3
 • danh-mon-chuong-0508.mp3
 • danh-mon-chuong-0509.mp3
 • danh-mon-chuong-0510.mp3
 • danh-mon-chuong-0511.mp3
 • danh-mon-chuong-0512.mp3
 • danh-mon-chuong-0513.mp3
 • danh-mon-chuong-0514.mp3
 • danh-mon-chuong-0515.mp3
 • danh-mon-chuong-0516.mp3
 • danh-mon-chuong-0517.mp3
 • danh-mon-chuong-0518.mp3
 • danh-mon-chuong-0519.mp3
 • danh-mon-chuong-0520.mp3
 • danh-mon-chuong-0521.mp3
 • danh-mon-chuong-0522.mp3
 • danh-mon-chuong-0523.mp3
 • danh-mon-chuong-0524.mp3
 • danh-mon-chuong-0525.mp3
 • danh-mon-chuong-0526.mp3
 • danh-mon-chuong-0527.mp3
 • danh-mon-chuong-0528.mp3
 • danh-mon-chuong-0529.mp3
 • danh-mon-chuong-0530.mp3
 • danh-mon-chuong-0531.mp3
 • danh-mon-chuong-0532.mp3
 • danh-mon-chuong-0533.mp3
 • danh-mon-chuong-0534.mp3
 • danh-mon-chuong-0535.mp3
 • danh-mon-chuong-0536.mp3
 • danh-mon-chuong-0537.mp3
 • danh-mon-chuong-0538.mp3
 • danh-mon-chuong-0539.mp3
 • danh-mon-chuong-0540.mp3
 • danh-mon-chuong-0541.mp3
 • danh-mon-chuong-0542.mp3
 • danh-mon-chuong-0543.mp3
 • danh-mon-chuong-0544.mp3
 • danh-mon-chuong-0545.mp3
 • danh-mon-chuong-0546.mp3
 • danh-mon-chuong-0547.mp3
 • danh-mon-chuong-0548.mp3
 • danh-mon-chuong-0549.mp3
 • danh-mon-chuong-0550.mp3
 • danh-mon-chuong-0551.mp3
 • danh-mon-chuong-0552.mp3
 • danh-mon-chuong-0553.mp3
 • danh-mon-chuong-0554.mp3
 • danh-mon-chuong-0555.mp3
 • danh-mon-chuong-0556.mp3
 • danh-mon-chuong-0557.mp3
 • danh-mon-chuong-0558.mp3
 • danh-mon-chuong-0559.mp3
 • danh-mon-chuong-0560.mp3
 • danh-mon-chuong-0561.mp3
 • danh-mon-chuong-0562.mp3
 • danh-mon-chuong-0563.mp3
 • danh-mon-chuong-0564.mp3
 • danh-mon-chuong-0565.mp3
 • danh-mon-chuong-0566.mp3
 • danh-mon-chuong-0567.mp3
 • danh-mon-chuong-0568.mp3
 • danh-mon-chuong-0569.mp3
 • danh-mon-chuong-0570.mp3
 • danh-mon-chuong-0571.mp3
 • danh-mon-chuong-0572.mp3
 • danh-mon-chuong-0573.mp3
 • danh-mon-chuong-0574.mp3
 • danh-mon-chuong-0575.mp3
 • danh-mon-chuong-0576.mp3
 • danh-mon-chuong-0577.mp3
 • danh-mon-chuong-0578.mp3
 • danh-mon-chuong-0579.mp3
 • danh-mon-chuong-0580.mp3
 • danh-mon-chuong-0581.mp3
 • danh-mon-chuong-0582.mp3
 • danh-mon-chuong-0583.mp3
 • danh-mon-chuong-0584.mp3
 • danh-mon-chuong-0585.mp3
 • danh-mon-chuong-0586.mp3
 • danh-mon-chuong-0587.mp3
 • danh-mon-chuong-0588.mp3
 • danh-mon-chuong-0589.mp3
 • danh-mon-chuong-0590.mp3
 • danh-mon-chuong-0591.mp3
 • danh-mon-chuong-0592.mp3
 • danh-mon-chuong-0593.mp3
 • danh-mon-chuong-0594.mp3
 • danh-mon-chuong-0595.mp3
 • danh-mon-chuong-0596.mp3
 • danh-mon-chuong-0597.mp3
 • danh-mon-chuong-0598.mp3
 • danh-mon-chuong-0599.mp3
 • danh-mon-chuong-0600.mp3
 • danh-mon-chuong-0601.mp3
 • danh-mon-chuong-0602.mp3
 • danh-mon-chuong-0603.mp3
 • danh-mon-chuong-0604.mp3
 • danh-mon-chuong-0605.mp3
 • danh-mon-chuong-0606.mp3
 • danh-mon-chuong-0607.mp3
 • danh-mon-chuong-0608.mp3
 • danh-mon-chuong-0609.mp3
 • danh-mon-chuong-0610.mp3
 • danh-mon-chuong-0611.mp3
 • danh-mon-chuong-0612.mp3
 • danh-mon-chuong-0613.mp3
 • danh-mon-chuong-0614.mp3
 • danh-mon-chuong-0615.mp3
 • danh-mon-chuong-0616.mp3
 • danh-mon-chuong-0617.mp3
 • danh-mon-chuong-0618.mp3
 • danh-mon-chuong-0619.mp3
 • danh-mon-chuong-0620.mp3
 • danh-mon-chuong-0621.mp3
 • danh-mon-chuong-0622.mp3
 • danh-mon-chuong-0623.mp3
 • danh-mon-chuong-0624.mp3
 • danh-mon-chuong-0625.mp3
 • danh-mon-chuong-0626.mp3
 • danh-mon-chuong-0627.mp3
 • danh-mon-chuong-0628.mp3
 • danh-mon-chuong-0629.mp3
 • danh-mon-chuong-0630.mp3
 • danh-mon-chuong-0631.mp3
[Total: 2    Average: 4.5/5]

Related posts

Cổ Đại Thí Hôn

TiKay

Độc Cô Chiến Thần

TiKay

Rắn Rết Thứ Nữ

TiKay

Leave a Reply