Dị Năng Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh Xuyên Không

Huyền Học Xưng Bá Hiện Đại

Cố Khâm là tiền triều ngàn vạn người kính ngưỡng huyền học đại sư, trọng sinh thành mấy ngàn năm sau một cái bình phàm đô thị thiếu nữ.

Trọng sinh trước —— trời sinh thiên nhãn, thế nhưng không tự biết cực phẩm thân thích, mãnh như lang hổ đại bánh bao bị người khi dễ đến thân chết.

Trọng sinh sau —— xem người quá khứ, biết trước tương lai hành y tế thế, diệu thủ hồi xuân một giây giáo các ngươi một lần nữa làm người.

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhu Nạo Khinh Mạn
 •  Chương: /206
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0001.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0002.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0003.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0004.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0005.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0006.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0007.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0008.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0009.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0010.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0011.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0012.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0013.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0014.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0015.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0016.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0017.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0018.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0019.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0020.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0021.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0022.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0023.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0024.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0025.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0026.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0027.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0028.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0029.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0030.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0031.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0032.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0033.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0034.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0035.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0036.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0037.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0038.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0039.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0040.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0041.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0042.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0043.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0044.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0045.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0046.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0047.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0048.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0049.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0050.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0051.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0052.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0053.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0054.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0055.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0056.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0057.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0058.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0059.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0060.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0061.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0062.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0063.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0064.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0065.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0066.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0067.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0068.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0069.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0070.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0071.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0072.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0073.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0074.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0075.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0076.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0077.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0078.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0079.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0080.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0081.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0082.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0083.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0084.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0085.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0086.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0087.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0088.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0089.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0090.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0091.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0092.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0093.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0094.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0095.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0096.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0097.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0098.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0099.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0100.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0101.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0102.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0103.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0104.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0105.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0106.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0107.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0108.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0109.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0110.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0111.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0112.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0113.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0114.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0115.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0116.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0117.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0118.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0119.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0120.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0121.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0122.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0123.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0124.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0125.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0126.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0127.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0128.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0129.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0130.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0131.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0132.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0133.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0134.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0135.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0136.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0137.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0138.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0139.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0140.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0141.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0142.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0143.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0144.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0145.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0146.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0147.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0148.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0149.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0150.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0151.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0152.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0153.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0154.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0155.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0156.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0157.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0158.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0159.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0160.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0161.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0162.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0163.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0164.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0165.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0166.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0167.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0168.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0169.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0170.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0171.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0172.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0173.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0174.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0175.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0176.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0177.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0178.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0179.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0180.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0181.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0182.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0183.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0184.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0185.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0186.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0187.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0188.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0189.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0190.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0191.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0192.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0193.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0194.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0195.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0196.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0197.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0198.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0199.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0200.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0201.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0202.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0203.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0204.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0205.mp3
 • huyen-hoc-xung-ba-hien-dai-chuong-0206.mp3
[Total: 3    Average: 3.7/5]

Related posts

Quỷ Nhãn Quốc Y là Thần Côn

THUYS♥️

Đại Hải Tặc Chi Tối Cường Lão Sư

TiKay

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TiKay

Leave a Reply