Dị Năng Hiện Đại Mạt Thế Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ha Hả

Khúc Nhiêu đời trước chết mơ màng hồ đồ cộng thêm nghẹn khuất khó nhịn, sau khi chết mới biết được tự vẫn là không bỏ xuống được cái kia làm chính mình nghẹn khuất nam nhân.

Thật vất vả trọng sinh, tổng cảm thấy nên làm điểm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bằng không cũng rất hợp không dậy nổi chính mình đời trước nghẹn khuất.

□□ trung khuyển, thu tay lại hạ, thuận tiện lặng yên không một tiếng động giết chết mấy cái đời trước cùng chính mình làm đối người.

Ai nha, một không cẩn thận sạp làm cho quá lớn, thoạt nhìn là muốn xưng vương xưng bá tiết tấu, vậy phải làm sao bây giờ a.

Khúc Nhiêu ưu thương chống cằm, ta chỉ là muốn nhìn đời trước đám kia tiện nhân sống không hảo mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn làm nữ vương a.

Ha hả

Bằng không đương cái mạt thế nhà giàu số một thế nào?

Nguồn : wikidich


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhất Khúc Nhật Thủy Cát
 •  Chương: /138
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0001.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0002.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0003.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0004.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0005.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0006.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0007.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0008.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0009.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0010.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0011.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0012.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0013.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0014.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0015.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0016.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0017.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0018.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0019.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0020.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0021.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0022.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0023.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0024.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0025.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0026.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0027.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0028.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0029.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0030.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0031.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0032.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0033.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0034.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0035.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0036.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0037.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0038.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0039.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0040.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0041.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0042.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0043.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0044.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0045.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0046.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0047.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0048.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0049.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0050.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0051.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0052.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0053.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0054.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0055.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0056.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0057.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0058.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0059.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0060.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0061.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0062.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0063.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0064.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0065.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0066.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0067.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0068.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0069.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0070.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0071.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0072.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0073.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0074.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0075.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0076.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0077.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0078.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0079.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0080.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0081.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0082.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0083.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0084.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0085.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0086.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0087.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0088.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0089.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0090.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0091.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0092.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0093.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0094.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0095.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0096.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0097.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0098.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0099.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0100.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0101.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0102.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0103.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0104.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0105.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0106.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0107.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0108.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0109.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0110.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0111.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0112.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0113.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0114.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0115.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0116.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0117.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0118.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0119.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0120.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0121.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0122.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0123.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0124.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0125.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0126.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0127.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0128.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0129.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0130.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0131.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0132.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0133.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0134.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0135.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0136.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0137.mp3
 • mat-the-trong-sinh-chi-ha-ha-chuong-0138.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

thuydemons

Mạt Thế Đại Trở Về

TinoTK

Bà Cốt Khương Tô

thuydemons

Leave a Reply