Cổ Đại Hài Hước Nữ Cường Trọng Sinh

Sủng Thê Làm Vinh

Đời trước Kỷ Thanh Y bị người hãm hại, trở thành biểu ca thiếp, cuối cùng cùng cừu nhân cùng về ở tẫn.

Trùng sinh sau, nàng cảm thấy nam nhân đáng tin, heo mẹ hội lên cây, cùng với mưu hoa hôn sự, không bằng chính mình trở thành kim đùi.

Có thể có người cứ không nhường nàng như nguyện, cũng không có việc gì sẽ đến chạy đến nàng trước mặt tề mi lộng nhãn.

Kỷ Thanh Y nổi giận: Ngươi đến cùng muốn làm gì?

Từ Lệnh Sâm: Đều là trùng sinh , không bằng kết cái minh?

Kỷ Thanh Y: Ta phụ trách xinh đẹp như hoa, ngươi phụ trách đánh đánh giết giết?

Từ Lệnh Sâm: Không! Ta phụ trách đánh đánh giết giết, cũng phụ trách xinh đẹp như hoa.

Kỷ Thanh Y: Ta đây đâu?

Từ Lệnh Sâm: Cổ vũ ta, ca ngợi ta, khích lệ ta, âu yếm ta, thân ái ta, ôm ta một cái, gả cho ta (*╯3╰)

Kỷ Thanh Y: Cút!

Nội dung nhãn: Trùng sinh ngọt văn ông trời tác hợp cho

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •   Thượng Quan Mộ Dung
 •  Chương: /155
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0001.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0002.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0003.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0004.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0005.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0006.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0007.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0008.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0009.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0010.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0011.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0012.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0013.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0014.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0015.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0016.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0017.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0018.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0019.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0020.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0021.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0022.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0023.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0024.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0025.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0026.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0027.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0028.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0029.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0030.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0031.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0032.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0033.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0034.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0035.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0036.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0037.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0038.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0039.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0040.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0041.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0042.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0043.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0044.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0045.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0046.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0047.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0048.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0049.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0050.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0051.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0052.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0053.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0054.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0055.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0056.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0057.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0058.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0059.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0060.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0061.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0062.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0063.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0064.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0065.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0066.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0067.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0068.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0069.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0070.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0071.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0072.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0073.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0074.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0075.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0076.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0077.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0078.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0079.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0080.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0081.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0082.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0083.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0084.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0085.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0086.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0087.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0088.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0089.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0090.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0091.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0092.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0093.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0094.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0095.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0096.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0097.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0098.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0099.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0100.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0101.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0102.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0103.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0104.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0105.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0106.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0107.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0108.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0109.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0110.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0111.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0112.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0113.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0114.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0115.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0116.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0117.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0118.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0119.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0120.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0121.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0122.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0123.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0124.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0125.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0126.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0127.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0128.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0129.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0130.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0131.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0132.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0133.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0134.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0135.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0136.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0137.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0138.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0139.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0140.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0141.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0142.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0143.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0144.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0145.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0146.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0147.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0148.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0149.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0150.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0151.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0152.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0153.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0154.mp3
 • sung-the-lam-vinh-chuong-0155.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa

TinoTK

Thế Vai Nữ Ảnh Đế

THUYS♥️

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

TinoTK

Leave a Reply