Tiên Hiệp Xuyên Không

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

Xuyên việt tiên hiệp thế giới, Trần Trầm đạt được mạnh nhất truy tung hệ thống, từ đó có thể truy tung vạn vật.

Trần Trầm: “Hệ thống, ta thiếu tiền.”

“Hai mét bên ngoài, dưới giường cất giấu ngươi phụ thân tiền riêng, năm mét bên ngoài, dưới mặt đất nửa mét có một cái rỉ sét tiền đồng.”

“Phía trước trong bụi cỏ có rơi xuống bạc vụn.”

Trần Trầm: “Hệ thống, ta thiếu sót cơ duyên.”

“Chuồng heo lúc trước đống cứt thực ra cũng không phổ thông.”

“Tối nay giờ Tý tiến về hai mươi dặm bên ngoài Hắc Phong nhai nhảy núi.”

“Nơi nào đó cất giấu Tiên Nhân động phủ, mời kí chủ tự mình thăm dò.”

Converter: ༼༗Ʀᶒτuɾηeɾ彡

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Võ Tam Mao
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0001.mp3 2019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0002.mp3 2019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0003.mp3 2019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0004.mp3 2019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0005.mp3 2019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0006.mp3 2019-07-09 16:13
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0007.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0008.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0009.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0010.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0011.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0012.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0013.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0014.mp3 2019-07-09 16:14
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0015.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0016.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0017.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0018.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0019.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0020.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0021.mp3 2019-07-09 16:15
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0022.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0023.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0024.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0025.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0026.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0027.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0028.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0029.mp3 2019-07-09 16:16
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0030.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0031.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0032.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0033.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0034.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0035.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0036.mp3 2019-07-09 16:17
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0037.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0038.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0039.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0040.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0041.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0042.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0043.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0044.mp3 2019-07-09 16:18
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0045.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0046.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0047.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0048.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0049.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0050.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0051.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0052.mp3 2019-07-09 16:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0053.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0054.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0055.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0056.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0057.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0058.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0059.mp3 2019-07-09 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0060.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0061.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0062.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0063.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0064.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0065.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0066.mp3 2019-07-09 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0067.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0068.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0069.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0070.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0071.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0072.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0073.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0074.mp3 2019-07-09 16:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0075.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0076.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0077.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0078.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0079.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0080.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0081.mp3 2019-07-09 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0082.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0083.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0084.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0085.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0086.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0087.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0088.mp3 2019-07-09 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0089.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0090.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0091.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0092.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0093.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0094.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0095.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0096.mp3 2019-07-09 16:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0097.mp3 2019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0098.mp3 2019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0099.mp3 2019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0100.mp3 2019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0101.mp3 2019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0102.mp3 2019-07-09 16:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0103.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0104.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0105.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0106.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0107.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0108.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0109.mp3 2019-07-09 16:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0110.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0111.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0112.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0113.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0114.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0115.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0116.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0117.mp3 2019-07-09 16:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0118.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0119.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0120.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0121.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0122.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0123.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0124.mp3 2019-07-09 16:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0125.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0126.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0127.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0128.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0129.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0130.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0131.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0132.mp3 2019-07-09 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0133.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0134.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0135.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0136.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0137.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0138.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0139.mp3 2019-07-09 16:31
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0140.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0141.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0142.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0143.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0144.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0145.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0146.mp3 2019-07-09 16:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0147.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0148.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0149.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0150.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0151.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0152.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0153.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0154.mp3 2019-07-09 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0155.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0156.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0157.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0158.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0159.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0160.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0161.mp3 2019-07-09 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0162.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0163.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0164.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0165.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0166.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0167.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0168.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0169.mp3 2019-07-09 16:35
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0170.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0171.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0172.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0173.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0174.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0175.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0176.mp3 2019-07-09 16:36
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0177.mp3 2019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0178.mp3 2019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0179.mp3 2019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0180.mp3 2019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0181.mp3 2019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0182.mp3 2019-07-09 16:37
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0183.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0184.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0185.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0186.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0187.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0188.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0189.mp3 2019-07-09 16:38
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0190.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0191.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0192.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0193.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0194.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0195.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0196.mp3 2019-07-09 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0197.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0198.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0199.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0200.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0201.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0202.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0203.mp3 2019-07-09 16:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0204.mp3 2019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0205.mp3 2019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0206.mp3 2019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0207.mp3 2019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0208.mp3 2019-07-09 16:41
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0209.mp3 2019-07-10 16:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0210.mp3 2019-07-10 16:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0211.mp3 2019-07-10 16:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0212.mp3 2019-07-11 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0213.mp3 2019-07-11 16:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0214.mp3 2019-07-11 16:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0215.mp3 2019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0216.mp3 2019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0217.mp3 2019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0218.mp3 2019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0219.mp3 2019-07-13 17:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0220.mp3 2019-07-13 17:28
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0221.mp3 2019-07-15 17:43
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0222.mp3 2019-07-15 17:43
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0223.mp3 2019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0224.mp3 2019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0225.mp3 2019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0226.mp3 2019-07-15 17:44
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0227.mp3 2019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0228.mp3 2019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0229.mp3 2019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0230.mp3 2019-07-17 18:19
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0231.mp3 2019-07-17 18:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0232.mp3 2019-07-17 18:20
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0233.mp3 2019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0234.mp3 2019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0235.mp3 2019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0236.mp3 2019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0237.mp3 2019-07-19 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0238.mp3 2019-07-19 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0239.mp3 2019-07-23 11:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0240.mp3 2019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0241.mp3 2019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0242.mp3 2019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0243.mp3 2019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0244.mp3 2019-07-23 11:50
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0245.mp3 2019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0246.mp3 2019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0247.mp3 2019-07-23 11:51
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0248.mp3 2019-07-23 15:55
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0249.mp3 2019-07-23 15:56
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0250.mp3 2019-07-23 15:56
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0251.mp3 2019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0252.mp3 2019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0253.mp3 2019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0254.mp3 2019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0255.mp3 2019-07-26 08:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0256.mp3 2019-07-26 08:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0257.mp3 2019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0258.mp3 2019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0259.mp3 2019-07-27 06:42
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0260.mp3 2019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0261.mp3 2019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0262.mp3 2019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0263.mp3 2019-07-29 18:26
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0264.mp3 2019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0265.mp3 2019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0266.mp3 2019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0267.mp3 2019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0268.mp3 2019-07-29 18:27
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0269.mp3 2019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0270.mp3 2019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0271.mp3 2019-07-30 18:54
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0272.mp3 2019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0273.mp3 2019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0274.mp3 2019-08-01 19:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0275.mp3 2019-08-03 06:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0276.mp3 2019-08-03 06:21
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0277.mp3 2019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0278.mp3 2019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0279.mp3 2019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0280.mp3 2019-08-03 06:22
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0281.mp3 2019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0282.mp3 2019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0283.mp3 2019-08-04 17:00
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0284.mp3 2019-08-06 01:47
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0285.mp3 2019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0286.mp3 2019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0287.mp3 2019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0288.mp3 2019-08-06 01:48
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0289.mp3 2019-08-06 01:49
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0290.mp3 2019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0291.mp3 2019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0292.mp3 2019-08-07 05:29
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0293.mp3 2019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0294.mp3 2019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0295.mp3 2019-08-08 17:01
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0296.mp3 2019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0297.mp3 2019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0298.mp3 2019-08-08 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0299.mp3 2019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0300.mp3 2019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0301.mp3 2019-08-09 17:02
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0302.mp3 2019-08-12 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0303.mp3 2019-08-12 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0304.mp3 2019-08-12 16:33
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0305.mp3 2019-08-12 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0306.mp3 2019-08-12 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0307.mp3 2019-08-12 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0308.mp3 2019-08-12 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0309.mp3 2019-08-12 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0310.mp3 2019-08-12 16:34
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0311.mp3 2019-08-13 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0312.mp3 2019-08-13 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0313.mp3 2019-08-13 16:30
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0314.mp3 2019-08-15 17:04
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0315.mp3 2019-08-15 17:05
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0316.mp3 2019-08-15 17:05
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0317.mp3 2019-08-15 17:05
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0318.mp3 2019-08-16 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0319.mp3 2019-08-16 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0320.mp3 2019-08-16 16:39
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0321.mp3 2019-08-17 16:06
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0322.mp3 2019-08-17 16:06
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0323.mp3 2019-08-17 16:06
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0324.mp3 2019-08-18 16:23
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0325.mp3 2019-08-18 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0326.mp3 2019-08-18 16:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0327.mp3 2019-08-19 17:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0328.mp3 2019-08-19 17:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0329.mp3 2019-08-19 17:24
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0330.mp3 2019-08-19 17:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0331.mp3 2019-08-19 17:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0332.mp3 2019-08-19 17:25
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0333.mp3 2019-08-20 18:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0334.mp3 2019-08-20 18:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0335.mp3 2019-08-20 18:40
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0336.mp3 2019-08-22 00:32
 • ta-co-the-truy-tung-van-vat-chuong-0337.mp3 2019-08-22 00:32
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Phúc Hắc Cuồng Phi

TiKay

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Hệ Thống

TiKay

Ngự Thú Nữ Vương

TiKay

Leave a Reply