Tiên Hiệp

Tam Thốn Nhân Gian

Tinh không cổ kiếm, vạn tộc tiến hóa, Phiêu Miểu đạo viện, ai dám tranh phong

Thiên hạ vạn vật, thần binh bất hủ, vũ trụ thương khung, Thái Hư xưng tôn

Thanh mộc tuổi tác, ung dung mục chi, ý nghĩa vui sướng, đúng như triều dương

Thiếu niên Bảo Nhạc, tâm hoài mộng tưởng, lấy binh nhập đạo, chỉ thiên trích nguyệt

Hoạn lộ nhiều thăng trầm, pháp khí khắc chi, Linh Bảo chế chi, pháp binh trấn chi. . . Như đều không quả, thần binh chém chi!

Bỗng nhiên thu tay, mới biết. . . Ngẩng đầu ba thước đã mất Thần Minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian.


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhĩ Căn
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
            
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0001.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0002.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0003.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0004.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0005.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0006.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0007.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0008.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0009.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0010.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0011.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0012.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0013.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0014.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0015.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0016.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0017.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0018.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0019.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0020.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0021.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0022.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0023.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0024.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0025.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0026.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0027.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0028.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0029.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0030.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0031.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0032.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0033.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0034.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0035.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0036.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0037.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0038.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0039.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0040.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0041.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0042.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0043.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0044.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0045.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0046.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0047.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0048.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0049.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0050.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0051.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0052.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0053.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0054.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0055.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0056.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0057.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0058.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0059.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0060.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0061.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0062.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0063.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0064.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0065.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0066.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0067.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0068.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0069.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0070.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0071.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0072.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0073.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0074.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0075.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0076.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0077.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0078.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0079.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0080.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0081.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0082.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0083.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0084.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0085.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0086.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0087.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0088.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0089.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0090.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0091.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0092.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0093.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0094.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0095.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0096.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0097.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0098.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0099.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0100.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0101.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0102.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0103.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0104.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0105.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0106.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0107.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0108.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0109.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0110.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0111.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0112.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0113.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0114.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0115.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0116.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0117.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0118.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0119.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0120.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0121.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0122.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0123.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0124.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0125.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0126.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0127.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0128.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0129.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0130.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0131.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0132.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0133.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0134.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0135.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0136.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0137.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0138.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0139.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0140.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0141.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0142.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0143.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0144.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0145.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0146.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0147.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0148.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0149.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0150.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0151.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0152.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0153.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0154.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0155.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0156.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0157.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0158.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0159.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0160.mp3
 • tam-thon-nhan-gian-chuong-0161.mp3
[Total: 4    Average: 2/5]

Related posts

Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

TinoTK

Cửu U Long Giới

TinoTK

Tiên Lộ Tranh Phong

TinoTK

Leave a Reply