Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh Võng Du

Võng Du Trọng Sinh Báo Thù Lục

Kiếp trước Nghiêm Ngôn, trong lúc vô tình ở trong trò chơi Linh điểm phát hiện ra một cái kinh thiên bí mật, từ đây quá thượng trò chơi hiện thực song trọng bị đuổi giết sinh hoạt.

Thân nhân bị giết vô lực báo thù, thân tỷ bị ngược đến chết vô lực khiếu nại, liền chính mình bị người trói thạch trầm hải cũng vô lực phản kháng, thẳng đến chết mới biết được chính mình là cỡ nào xuẩn.

Trọng tới một đời, mang theo mười năm trò chơi kinh nghiệm, nàng bảo vệ thân tỷ một đời mạnh khỏe, nàng muốn đem kiếp trước kẻ thù một đám kéo xuống địa ngục.

Ở nàng báo thù trên đường, ai nếu ngăn cản, nàng liền thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Này một đời, xem ai cười đến cuối cùng!

Nữ chủ: Đoạt ta bảo rương, ân? 【Lạnh nhạt. jpg】

Nam chủ: Ta không chỉ có muốn cướp ngươi bảo rương, còn muốn cướp ngươi người, ngươi tâm. 【Mặt dày vô sỉ. jpg】

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Ưu Nhã Thất Công Tử
 •  Chương: /190
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0001.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0002.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0003.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0004.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0005.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0006.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0007.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0008.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0009.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0010.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0011.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0012.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0013.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0014.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0015.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0016.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0017.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0018.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0019.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0020.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0021.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0022.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0023.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0024.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0025.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0026.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0027.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0028.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0029.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0030.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0031.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0032.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0033.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0034.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0035.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0036.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0037.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0038.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0039.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0040.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0041.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0042.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0043.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0044.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0045.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0046.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0047.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0048.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0049.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0050.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0051.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0052.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0053.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0054.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0055.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0056.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0057.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0058.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0059.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0060.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0061.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0062.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0063.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0064.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0065.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0066.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0067.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0068.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0069.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0070.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0071.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0072.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0073.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0074.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0075.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0076.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0077.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0078.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0079.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0080.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0081.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0082.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0083.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0084.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0085.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0086.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0087.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0088.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0089.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0090.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0091.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0092.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0093.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0094.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0095.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0096.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0097.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0098.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0099.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0100.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0101.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0102.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0103.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0104.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0105.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0106.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0107.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0108.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0109.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0110.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0111.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0112.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0113.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0114.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0115.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0116.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0117.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0118.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0119.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0120.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0121.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0122.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0123.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0124.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0125.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0126.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0127.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0128.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0129.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0130.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0131.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0132.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0133.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0134.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0135.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0136.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0137.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0138.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0139.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0140.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0141.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0142.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0143.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0144.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0145.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0146.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0147.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0148.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0149.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0150.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0151.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0152.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0153.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0154.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0155.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0156.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0157.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0158.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0159.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0160.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0161.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0162.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0163.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0164.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0165.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0166.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0167.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0168.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0169.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0170.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0171.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0172.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0173.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0174.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0175.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0176.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0177.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0178.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0179.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0180.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0181.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0182.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0183.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0184.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0185.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0186.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0187.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0188.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0189.mp3
 • vong-du-trong-sinh-bao-thu-luc-chuong-0190.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

TiKay

Thiếu Soái, Phu Nhân Lại Náo Ly Hôn

THUYS♥️

Kiều Thiếp

TiKay

Leave a Reply